ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
مناقصات و مزایدات آریاتِندر

مناقصات و مزایدات آریاتِندر
اطلاع رسانی روزانه اخبار مناقصه ها ، مزایده ها و استعلام قیمت های سراسر کشور به تفکیک موضوع فعالیت و استان محل برگزاری آگهی ها

????? ?????? ? ??????

??? ??????? ???? ? ????? ???? ???? ? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ?? ??? ??? ?? ???? ? ?? ??????? ?? ??? Tender ? ?? Bidding ?????? ?? ???.

?? ???? ?????? ?? ????? ??? ?? ?? ?? ????? ????? ??????? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ? ????? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ?? ??????.?? ??? ?????? ????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ?? ??? ????? ? ?????? ??? ? ??????? ?? ?? ????? ?????? ????? ??? ?? ?? ?????? ?? ???.

?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ? ?? ?? ????? ? ?????? ???? ???? ??? ?? ??????? ?? ???.?????? ???? ??? ?? ???? ? ?? ?????? ??? ?? ????? ? ??????? ?????? ?? ?? ???? ?????.??? ????? ?? ????? ?????? ????? ????????? ?? ? ?????? ????? ? ?? ??? ????? ? ???? ?? ???? ?... ????.

?????? ????? ????? ????? ?????? ?? ?? ??? ???????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ?? ?? ??? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?? ?????.

??????? ?? ???? ?? ?? ?????? ?????? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ???? ???? ??? ??? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ?? ???? ???? ?? ?????

  • ????? ???? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??????? ?? ???? ?? ?????? ???? ?? ?????.?? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ? ?????? ? ?????? ????????? ???? ????? ??? ?? ???? ?????? ????? ? ?????? ?? ?? ????? ??? ???.
  • ???? ? ???????? ???? ?????? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ? ?? ?? ?????? ?? ?? ??????? ???? ????? ?? ??? ? ?? ?? ????? ?? ???.

??? ?? ??????? ?????? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ? ???? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ?? ?????? ????? ???? ??????? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??????? ???? ?? ?? ????.

?????? ?????

?????? ??? ?? ??? ?????? ??? ?? ?? ?? ??????? ????? ?? ???? ???? ????? ??? ?? ??? ????? ??? ?? ????? ?? ????? ? ??? ?? ?? ???????? ????? ?? ?? ?????? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ????? ????? ?? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ? ?? ????? ???? ?? ??????? ???? ?? ??????? ?? ??? ????? ? ?????? ????? ?? ???.

??? ?? ???? ? ?? ??? ? ?? ???? ????? ?? ??? ???????? ? ???? ????? ????? ?? ?????? ?????? ??? ???? ????? ???? ???????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ?? ??? ? ???????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ????? ?? ???? ????? ???????? ??? ?? ????? ??????.

??? ?? ????? ? ??? ??????? ?????? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ? ??? ??? ????? ?? ???? ? ?? ?? ???? ???? ? ?? ????? ???????? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ?? ??? ? ???? ?????? ???? ?? ????.

????? ?????? ?? ? ?????? ???????????? ?? ????? ?????? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ? ?????? ???? ? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ????? ??????? ????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ???? ????? ? ?????? ?? ???.

???????? ????? ????? ?? ??????? ??????? ? ??????? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ?????? ???? ?????? ??????.


تعداد بازدید : 17
برچسب ها : ?????? , ?????? ,
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 16 مرداد 1397 توسط ariajam

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات

سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ù€ وزارت اموراقتصادی Ùˆ دارایی

هیئت وزیران در جلسـه مـورخ Û±/Û¹/Û±Û³Û¸Ûµ بنا به پیشنهـاد سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ùˆ وزارت امور اقتصادی ودارایی Ùˆ به استناد بند « د» ماده (Û²Û³) قانون برگزاری مناقصات Ù€ مصوب۱۳۸۳ـ ØŒ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف Ù€ هدف: در اجرای بند « د» ماده(Û²Û³) قانون برگزاری مناقصات Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به اختـصار « قانون» نامیده Ù…ÛŒ‌شود. ضوابط، موازین Ùˆ معیارهای نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات به منظور تحقق موارد زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شوند:
Û±Ù€ شفاف سازی Ùˆ اطلاع‌رسانی بهنگام مناقصات.
Û²Ù€ رقابت آزاد Ùˆ رعایت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران.
Û³Ù€ ایفای بهنگام Ùˆ کامل تعهدهای طرف‌های مناقصه (مناقصه‌گزاران Ùˆ مناقصه‌گران).
۴ـ تسریع در مراحل برگزاری مناقصه.
ب Ù€ کاربرد: تمام دستگاه‌های مناقصه‌گزار موضوع بند ب ماده (Û±) قانون، باید مقررات نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات را در کلیه معاملات بزرگ اعم از مناقصه Ùˆ ترک مناقصه رعایت کنند. این نظام مشتمل است بر:
Û±Ù€ اصول، روش‌ها، مقررات Ùˆ استانداردهای مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات.
Û²Ù€ نقش‌ها، تصمیم‌ها Ùˆ اقدام‌های انجام شده در فرایند برگزاری مناقصه.
Û³Ù€ مفاد اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تأمین منابع مالی تا انعقاد قرارداد Ùˆ نحوه اطلاع‌رسانی آنها.
ماده۲ ـ تعاریف
الف Ù€ دراین تصویب‌نامه واژه‌ها Ùˆ عبار‌‌ت‌های زیر به جای واژه‌ها Ùˆ عبارت‌های مشروح مربوط به کار Ù…ÛŒ‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.
Û² Ù€ سازمان: سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور.
Û³Ù€ مستندسازی: فرایندی Ú©Ù‡ در آن اسناد مناقصه، صورتجلسات Ùˆ اطلاعات مربوط به تصمیم‌ها Ùˆ اقدام‌های انجام شده در مراحل مناقصه، ثبت Ùˆ نگهداری Ù…ÛŒ‌شوند.
Û´Ù€ اطلاع‌رسانی: فرایندی Ú©Ù‡ در آن اطلاعات مقرر در بند « الف» ماده (Û²Û³) قانون در اختیار عموم قرار داده Ù…ÛŒ شود.
Ûµ Ù€ خلاصه اسناد: اطلاعاتی Ú©Ù‡ به منظور آگاهی مناقصه‌گران از موضوع مناقصه، طبق ماده (Û´) این آیین‌نامه ثبت Ùˆ منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Û¶ Ù€ نظام اطلاع‌رسانی: سامانه‌هایی Ú©Ù‡ به منظور اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان ایجاد Ù…ÛŒ‌شود.
Û·Ù€ نظام مستندسازی: سامانه‌هایی Ú©Ù‡ به منظور مستندسازی مناقصات از سوی سازمان ایجاد Ù…ÛŒ‌شود.
Û¸ Ù€ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون Ú©Ù‡ طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.
Û¹Ù€ بانک اطلاعات مناقصات: سامانه‌هایی Ú©Ù‡ مستندهای الکترونیکی مناقصات در آن نگهداری Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û° Ù€ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات: سامانه‌هایی (موضوع بند « ت» ماده «Û³Û°» این آیین‌نامه) Ú©Ù‡ به واسطه آن، دسترسی به مستندهای الکترونیکی تمام مناقصات ممکن Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û±Ù€ نشانی: محلی حقیقی یا اعتباری Ú©Ù‡ برای دریافت Ùˆ تحویل مراسلات Ùˆ مکاتبات تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û²Ù€ فراخوان مناقصه: سندی Ú©Ù‡ به صورت Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ یا دعوتنامه، با رعایت ماده (Û±Û³) قانون، به اطلاع مناقصه‌گران رسانده Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û³Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ú©Ù‡ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û´Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ مناقصه: فراخوان عمومی Ú©Ù‡ با رعایت بندهای « ب» Ùˆ « ج» ماده (Û±Û³) قانون، به منظور توزیع اسناد مناقصه Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ Ù…ÛŒ‌شود.
Û±ÛµÙ€ دعوتنامه: فراخوانی Ú©Ù‡ از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده (Û²Û²) قانون، به نشانی مناقصه‌گران ارسال Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û¶Ù€ استعلام: کاربرگ یا کاربرگهایی است Ú©Ù‡ به طور یکسان به مناقصه‌گران ارسال Ùˆ اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û·Ù€ ارکان برگزاری مناقصه: مناقصه‌گزار (موضوع بند « ب» ماده «Û²» قانون)ØŒ کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «Ûµ» قانون)ØŒ کمیته فنی Ù€ بازرگانی (موضوع بند « د» ماده «Û²» قانون)ØŒ هیأت ترک مناقصه (موضوع ماده « Û²Û¸» قانون) Ùˆ هیأت رسیدگی به شکایات (موضوع ماده «Û·» قانون).
Û±Û¸Ù€ بایگانی اسناد مناقصه: فرایندی Ú©Ù‡ در آن همه اسناد مناقصه به صورت مکتوب Ùˆ به نحوی مطمئن در دستگاه مناقصه‌گزار ثبت Ùˆ نگهداری Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û¹Ù€ ثبت: فرایندی Ú©Ù‡ در هنگام ایجاد یا تغییر داده‌ها، به ذخیره‌سازی اطلاعات در بایگانی مکتوب، بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع‌رسانی منجر شود.
Û²Û°Ù€ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور Ùˆ مشاوره فنی Ù€ بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح Ùˆ اجرا Ùˆ نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای Ùˆ کارشناسی (به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» ماده « Û²Û¹» قانون) .
Û²Û±Ù€ مدیر طرح: شخص حقوقی Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را بر عهده Ù…ÛŒ‌گیرد.(برای معاملات کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصه‌گزار Ù…ÛŒ‌تواند انتخاب شود.)
Û²Û²Ù€ قیمت ترازشده: قیمت متناسب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه (موضوع بند « الف» ماده «Û²» قانون) Ú©Ù‡ در مناقصات دو مرحله‌ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Û³Ù€ جریان اطلاعات: جابجایی داده‌ها Ú©Ù‡ موجب ثبت، انتقال Ùˆ دسترسی به اطلاعات لازم در سامانه اطلاع‌رسانی مناقصات Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Û´Ù€ دوره اطلاع‌رسانی بر خط: دوره زمانی Ú©Ù‡ مستندهای مناقصات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به صورت برخط جریان دارد.
Û²ÛµÙ€ پاک کردن: حذف دائمی داده‌ها از بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات.
Û²Û¶Ù€ کنترل خطا: عملیاتی Ú©Ù‡ برای تشخیص Ùˆ تعیین اختلاف بین مستندها Ùˆ داده‌های ارسالی Ùˆ دریافتی در محیط بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات انجام Ù…ÛŒ‌شود.
۲۷ـ دسترسی آزاد: دسترسی بدون رمز عبور، فاقد محدودیت و بدون هزینه تمام متقاضیان به اطلاعات موجود و مورد نیاز .
Û²Û¸Ù€ ریسـک: متغیری با دو ویژگی احتمال وقوع Ùˆ تأثیر Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌تواند حصول نیازمندیهای سامانه را به مخاطره اندازد.
۲۹ـ ریسک مستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل دارد.
۳۰ـ ریسک غیرمستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل اندک داشته یا فاقد کنترل باشد.
Û³Û±Ù€ پرهیز از ریسک: فعالیتی Ú©Ù‡ از طریق سازماندهی سامانه به منظور پیشگیری از وقوع ریسک به انجام Ù…ÛŒ‌رسد.
Û³Û²Ù€ دفع ریسک: فعالیتی Ú©Ù‡ از طریق سازماندهی مجدد سامانه، به منظور پرهیز از تحمل ریسک توسط استفاده‌کنندگان انجام Ù…ÛŒ‌شود.
Û³Û³Ù€ امنیت اطلاع‌رسانی: ویژگی Ú©Ù‡ به واسطه آن سامانه اطلاع‌رسانی، عملکرد درست Ùˆ به صورتی مطمئن (بدون ریسک) داشته باشد.
Û³Û´Ù€ نقش: مسئولیتهای مستقیم Ùˆ غیرمستقیم در نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات .
۳۵ـ خروجی: بخشی از اطلاعات که در یک فرایند تولید، جایگزین یا استفاده شود.
Û³Û¶Ù€ فعالیت: کاری Ú©Ù‡ در اجرای یک نقش خاص انجام Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ به خروجی Ù…ÛŒ‌انجامد.
Û³Û·Ù€ دروازة اطلاع‌رسانی/ پورتال: سامانه‌هایی برای مدیریت متمرکز اطلاعات Ùˆ ارائه خدمات اطلاعاتی روزآمد به کاربران Ú©Ù‡ از طریق استاندارد نمودن جستجو، ایجاد محتوای اطلاعاتی، تشکیل گروه‌های کاربری هم‌سنخ Ùˆ سفارشی کردن نیازهای اطلاعاتی ایجاد Ù…ÛŒ‌شود.
Û³Û¸Ù€ راهنمای کاربرد: سندی Ú©Ù‡ در آن نقش‌ها، فعالیت‌ها، خروجی‌ها Ùˆ جریان کار یک فرایند برای کاربران تشریح شده باشد.
۳۹ـ کاربرگ/ فرم: نوعی صفحه کاغذی یا الکترونیکی مورد استفاده در تنظیم اسناد و اطلاعات قابل ذخیره، که در روی آن فضاهایی برای وارد کردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد.
Û´Û°Ù€ ارسال قابل تصدیق: ارسال مکاتبات Ùˆ اسناد مرتبط با مناقصه از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلکس Ùˆ نظایر آن (موضوع ماده «Û²Û²» قانون) Ú©Ù‡ جز در موارد تغییر نشانی یا محل، متضمن دلایل Ùˆ نشانه‌های وصول مرسوله باشد.
Û´Û±Ù€ مدیر پایگاه: شخصی Ú©Ù‡ برای مدیریت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ معادلها Ùˆ اختصارات: معادلها Ùˆ اختصارات در این آیین‌نامه به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
۱ـ برخط: Online
2ـ نقش: Role
3ـ خروجی: Output
4Ù€ ارزیابی کیفی: Pre – qualification
5 ـ استعلام ارزیابی کیفی: RFQ = Request for Qualification
6 ـ درخواست پیشنهاد: RFP = Request For Proposal
7ـ پیشنهاد فنی: TP = Technical Proposal
8 ـ پیشنهاد مالی: FP = Financial Proposal
9ـ فعالیت: Activity
10 ـ پاک کردن: Erase
11ـ کاربرگ: Form
12ـ کنترل خطا: error checking
13ـ راهنمای کاربرد: OM = operations manual
14Ù€ دروازه اطلاع‌رسانی/ پورتال: Portal
15ـ نسخه پشتوانه اطلاعات: Backup
16Ù€ خدمت‌رسان پست الکترونیک مرکزی: Centeral Mail Server
Ù¾ Ù€ سایر اصطلاحاتی Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به کار رفته، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون تجارت الکترونیک Ùˆ سایر قوانین تعریف Ùˆ تفسیر Ù…ÛŒ‌شوند.
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
ماده۳ـ فرآیند مستندسازی مناقصه
الف ـ فرایند مناقصه در تمام مراحل حسب مورد باید مستندسازی شود این مراحل عبارتند از:
۱ـ مستندسازی جلسات مناقصه.
۲ـ مستندسازی پیش از فراخوان.
۳ـ مستندسازی فراخوان.
۴ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها.
Ûµ Ù€ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۶ ـ مستندسازی گشایش پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه در یکی از انواع زیر:
Û¶ Ù€Û±Ù€ مناقصات یک مرحله‌ای.
Û¶ Ù€Û²Ù€ مناقصات دو مرحله‌ای، شامل:
۶ ـ۲ـ۱ـ مرحله ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها.
۶ ـ۲ـ۲ـ مرحله ارزیابی مالی پیشنهادها.
۷ـ مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه.
۸ ـ مستندسازی دوره اجرای موضوع مناقصه.
ب Ù€ پیاده‌سازی نظام مستندهای مناقصات Ø·ÛŒ ترتیبات زیر انجام Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ مستندسازی مکتوب: شامل تهیه مستندهای لازم به صورت مکتوب Ùˆ بایگانی آنها در پرونده‌های مستقل Ùˆ منظم Ú©Ù‡ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه باید اجرا شود.
Û²Ù€ مستنـدسازی الکترونیکی: شـامـل ثبت نشـانی الکترونیکـی در پایگاه ملـی اطلاع‌رسانی مناقصات، ارسال Ùˆ ثبت اطلاعات مناقصات در بانک اطلاعات مناقصات Ù…ÛŒ‌باشد.
ماده۴ـ مفاد خلاصه اسناد مناقصه
الف Ù€ خلاصه اسناد مناقصات باید در بانک اطلاعات Ùˆ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات ثبت Ùˆ اطلاع‌رسانی شود.
ب Ù€ در مناقصات مربوط به تدارک Ùˆ خرید مصالح Ùˆ تجهیزات، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، فهرست اقلام، تعداد Ùˆ نوع آنها، محل Ùˆ زمان تحویل، مبلغ یا درصد پیش‌پرداخت، نوع Ùˆ مبلغ یا درصد تضمین انجام تعهدات، شرایط بازرسی Ùˆ مهمترین شرایط عمومی قرارداد Ù…ÛŒ‌باشد.
Ù¾ Ù€ در مناقصات مربوط به ساخت Ùˆ اجرای طرحها یا پروژه‌ها، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، محل یا محل‌های اجرا، برنامه‌ریزی انجام کار، فهرست مقادیر کلی، برآوردها (در صورت لزوم)ØŒ نحوه یا مسؤولیت نظارت Ùˆ مدیریت، روش پرداخت، الگوی قراردادی Ùˆ مهمترین شرایط عمومی قرارداد است.
ت Ù€ در مناقصات مربوط به بهره‌برداری Ùˆ نگهداری، در خلاصه اسناد علاوه بر موارد مذکور در بند « ب»ØŒ باید زمان بندی قرارداد، حدود مسئولیت مالی، مبالغ مشروط Ùˆ ثابت، تضمین‌های خاص Ùˆ شرایط ویژه برای تحویل کار ذکر شود.
ث ـ مناقصاتی که علاوه بر موارد فوق، تأمین مالی نیز منظور شده باشد، در خلاصه اسناد، باید شرایط مشارکت و حدود مسئولیت مالی دو طرف قرارداد و کلیات تعهدات مالی برنده مناقصه نیز درج شود.
ج ـ در مناقصاتی که موضوع معامله ترکیب موارد یادشده باشد، باید ترکیب اطلاعات فوق در خلاصه اسناد درج شود.
ماده۵ ـ مستندسازی جلسات مناقصه
الف ـ در تمام جلسات مناقصه، باید اطلاعات زیر ثبت و مستند شوند:
Û±Ù€ نام Ùˆ عنوان مناقصه‌گزار.
۲ـ تاریخ و محل تشکیل جلسه.
۳ـ موضوع مناقصه.
Û´Ù€ فهرست مناقصه‌گران، حسب مورد.
۵ ـ اسامی و سمت اعضای کمیسیون مناقصه.
۶ ـ اسامی حاضران در جلسه.
Û·Ù€ مفاد تصمیم‌ها.
Û¸ Ù€ توضیحات Ùˆ پاسخ به پرسشهای مناقصه‌گران در جلسات مربوط به توضیح Ùˆ تشریح اسناد.
ب Ù€ جلساتی Ú©Ù‡ در فرایند برگزاری مناقصه، حسب مورد تشکیل Ù…ÛŒ‌شوند عبارتند از:
۱ـ جلسه پیش از فراخوان.
Û²Ù€ جلسه گشایش استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û³Ù€ جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û´Ù€ جلسه گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله‌ای.
Ûµ Ù€ جلسه اول گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله‌ای (گشایش پاکتهای فنی Ù€ بازرگانی).
Û¶ Ù€ جلسه پایانی ارزیابی پیشنهادهای فنی Ù€ بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
Û·Ù€ جلسه دوم گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله‌ای (گشایش پیشنهادهای مالی).
Û¸ Ù€ جلسه توضیح Ùˆ تشریح اسناد (موضوع ماده «Û±Û·» قانون).
Ù¾ Ù€ صورتجلسات باید در داخل جلسات تهیه شوند Ùˆ اعضای حاضر کمیسیون مناقصه (یا نمایندگان آنها) Ùˆ اعضای حاضر کمیته فنی Ù€ بازرگانی ملزم به امضای صورتجلسات هستند. هر یک از اشخاص یادشده Ù…ÛŒ‌توانند نظر مخالف خود را ضمن امضای صورتجلسه قید کنند.
ت Ù€ ترتیب تهیه صورتجلسه به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
Û±Ù€ ثبت اطلاعات مربوط به جزءهای (Û±) تا (Ûµ) بند « ب».
۲ـ ثبت اسامی حاضران در جلسه و امضای آنها.
۳ـ ثبت خلاصه مذاکرات در جلسات توضیح و تشریح اسناد.
Û´Ù€ ثبت تصمیم‌های جلسه.
۵ ـ امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد.
تبصره Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ در جلسات مناقصه، هر یک از اعضای اصلی (رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار Ùˆ مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار)ØŒ نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات معرفی کنند، نام آنان در صورتجلسه ثبت Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در Ø­Ú©Ù… امضای اعضای کمیسیون Ù…ÛŒ‌باشد.
ماده۶ ـ مستندسازی پیش از فراخوان
الف Ù€ مستندهای پیش از فراخوان به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
۱ـ شرح موضوع مناقصه.
۲ـ معرفی ارکان مناقصه.
Û³Ù€ تعیین نوع مناقصه ( مناقصه عمومی یا مناقصه محدود Ùˆ مناقصه یک مرحله‌ای یا مناقصه دو مرحله‌ای).
۴ـ مستندهای تأمین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود:
۴ـ ۱ـ روش تأمین منابع مالی.
۴ـ۲ـ محل تأمین اعتبار و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله.
۴ـ۳ـ برآورد کلی موضوع مناقصه، حسب مورد.
تبصره Ù€ در مناقصات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «Û±Û°» ماده «Û±» قانون برنامه Ùˆ بودجه کشور، مصوب Û±Û³ÛµÛ±) موافقتنامه طرح به مثابه مستند تأمین مالی Ù…ÛŒ‌باشد.
Ûµ Ù€ برنامه زمانی مناقصه (موضوع بند« ÛŒ» ماده «Û²» قانون).
Û¶ Ù€ متن فراخوان Ùˆ نحوه اطلاع‌رسانی آن.
Û·Ù€ خلاصه اسناد مناقصه (موضوع جزء «Û³» بند « الف» ماده «Û²Û³» قانون Ùˆ ماده «Û´» این آیین‌نامه).
Û¸Ù€ اسناد مناقصه (موضوع بند «Ø¨» ماده «Û±Û´» قانون).
ب Ù€ پیش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه‌گزار، جلسه کمیسیون مناقصه تشکیل Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ موارد موضوع بند « الف» را تصویب Ùˆ صورتجلسه پیش ازفراخوان را به انضمام موارد مذکور درجزءهای(Û±) تا (Û·) بند « الف» تنظیم Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ جهت بایگانی به رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده ÙˆÛŒ تحویل Ù…ÛŒ‌دهد.
Ù¾ Ù€ یک نسخه از صورتجلسه موضوع بند « ب» در بانک اطلاعات مناقصات ثبت Ù…ÛŒ‌شود.
ماده۷ ـ مستندسازی فراخوان
الف Ù€ مستندهای فراخوان به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
۱ـ متن فراخـوان شـامل آگهی ارزیابی، آگهی شـرکت در مناقصه یا دعوتنامه است که در آن موارد زیر باید درج شود:
۱ـ۱ـ نوع فراخوان (آگهی ارزیابی کیفی، آگهی مناقصه یا دعوتنامه).
Û±Ù€Û²Ù€ نام Ùˆ نشانی دستگاه مناقصه‌گزار.
۱ـ۳ـ موضوع مناقصه.
۱ـ۴ـ زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد.
۱ـ ۵ ـ مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد.
۱ـ ۶ ـ هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن، حسب مورد.
Û±Ù€Û·Ù€ مدت اعتبار پیشنهادها (موضوع بند « ÛŒ» ماده «Û²» Ùˆ بند « الف» ماده «Û²Û±» قانون).
۱ـ ۸ ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
۱ـ ۹ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.
Û±Ù€Û±Û°Ù€ سایر توضیحاتی Ú©Ù‡ به تشخیص مناقصه‌گزار لازم است.
۲ـ نسخه منتشر شده در روزنامه یا نسخه دوم دعوتنامه.
۳ـ اسناد یا اطلاعات مربوط به تصدیق وصول دعوتنامه (در مناقصات محدود).
Û´Ù€ فهرست اسامی Ùˆ نشانی کسانی Ú©Ù‡ از طریق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده‌اند.
تبصره Ù€ در صورت انجام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ùˆ تهیه فهرست کوتاه، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران Ù…ÛŒ‌رسد. در صورت وجود فهرست کوتاه، انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار لازم نیست.
ب Ù€ مستندهای یادشده در بند « الف» باید در بانک اطلاعات مناقصات ثبت Ùˆ یک نسخه از آن، همزمان با ارسال یا انتشار فراخوان در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر شود.
Ù¾ Ù€ در فراخوان مناقصات درج نام‌های تجاری جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع است.
ت Ù€ در صورت تمدید مهلت دریافت اسناد Ùˆ تحویل اسناد (موضوع بند « ج» ماده « Û±Û¸» قانون) یا تغییر نشانی‌های مندرج در فراخوان در هر یک از مراحل مناقصه، موضوع باید بی‌درنگ از طریق Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ یا مکاتبه قابل تصدیق به اطلاع تمامی مناقصه‌گران برسد.
Ø« Ù€ انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ در روزنامه کثیرالانتشار Ùˆ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، مانع استفاده از روش‌های دیگر اطلاع‌رسانی نیست.
ماده۸ ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها
الف Ù€ در تمام مناقصات، اعم از مناقصات یک مرحله‌ای یا مناقصات دو مرحله‌ای Ùˆ مناقصات عمومی یا مناقصات محدود، ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها باید مستند شود.
ب Ù€ در ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها (موضوع بند « ب» ماده «Û¶» قانون) موارد زیر بررسی، تعیین Ùˆ مستند Ù…ÛŒ‌شوند:
۱ـ پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند.
۲ـ پیشنهادهایی که اسناد آنها ناقص باشند.
۳ـ پیشنهادهایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشده باشند.
۴ـ پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر.
۵ ـ پیشنهادهایی که بر اساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی ـ بازرگانی (حسب مورد) مبهم یا مشروط باشند.
Ù¾ Ù€ پس از ارزیابی شکلی، پیشنهادهای قابل قبول Ùˆ مردود با تعیین نام مناقصه‌گران Ùˆ تعیین علل رد پیشنهادهای مردود، مستندسازی Ù…ÛŒ‌شوند.
ماده۹ Ù€ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف Ù€ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید مستندسازی شود. مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران حسب مورد به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشند:
Û±Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û²Ù€ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û³Ù€ اسناد Ùˆ نتایج ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
ب Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
Û±Ù€ نام Ùˆ نشانی دستگاه مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
Û³Ù€ تاریخ، مهلت Ùˆ نشانی دریافت استعلام Ùˆ تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۴ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.
۵ ـ نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم.
Ù¾ Ù€ روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل معیارهای ارزیابی، نحوه امتیازدهی Ùˆ حداقل امتیاز قابل قبول، باید به نحوی گویا Ùˆ مشروح در استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مستند شود.
ت Ù€ اسناد Ùˆ نتایج ارزیابی شامل اطلاعات، اسناد، سوابق Ùˆ مدارک لازم برای ارزیابی کیفی باید قبل از تشکیل جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مستند شوند.
Ø« Ù€ پس از پایان فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، توسط دستگاه مناقصه گزار یا کمیته فنی Ù€ بازرگانی حسب مورد جلسه ای تشکیل Ùˆ صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل موارد زیر به دستگاه مناقصه‌گزار ارائه Ùˆ یک نسخه از آن به بانک اطلاعات مناقصات ارسال Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Ù€ فهرست استعلام‌های تکمیل‌شده توسط مناقصه‌گران (اصل استعلام‌ها طبق جزء«Û±» بند « ب» ماده «Û³» این آیین‌نامه، در دستگاه مناقصه‌گزار بایگانی Ù…ÛŒ‌شود.)
Û²Ù€ اطلاعات عمومی مربوط به جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ú©Ù‡ طبق ماده(Ûµ) این آیین‌نامه مستندسازی Ùˆ به همراه موارد زیر به بانک اطلاعات مناقصات ارسال Ù…ÛŒ‌شوند:
Û²Ù€Û±Ù€ متن استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û²Ù€Û²Ù€ نتایج ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها طبق ماده (Û¸) این آیین‌نامه.
Û²Ù€Û³Ù€ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مناقصه‌گران در ارتباط با معیارهای ارزیابی کیفی.
Û²Ù€Û´Ù€ امتیاز نهایی ارزیابی کیفی هر یک از مناقصه‌گران.
Û²Ù€ Ûµ Ù€ نـام Ùˆ مشخصـات مناقصـه‌گرانی Ú©Ù‡ بـرای دعوت به مناقصه محدود برگزیده Ù…ÛŒ‌شوند (فهرست کوتاه).
Û²Ù€Û¶ Ù€ اسامی Ùˆ سمت کسانی Ú©Ù‡ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را انجام داده‌اند.
۲ـ۷ـ متن دعوتنامه مناقصه محدود.
تبصره Ù€ مقررات، روش اجرا Ùˆ نحوه تنظیم اسناد Ùˆ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک مرحله‌ای Ùˆ دو مرحله‌ای، طبق آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع بند « ج» ماده «Û±Û²» قانون) تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
ماده۱۰ Ù€ مستندسازی گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله‌ای
الف Ù€ مستندهای مربوط به گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله‌ای شامل موارد زیر است:
Û±Ù€ صورتجلسه گشایش پاکت‌های مناقصه، طبق ماده(Ûµ) این آیین‌نامه با ذکر نوع مناقصه (عمومی یا محدود).
Û²Ù€ مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک مرحله‌ای محدود.
Û³Ù€ مستندهای ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها طبق ماده (Û¸) این آیین‌نامه.
۴ـ نتایج ارزیابی مالی شامل:
۴ـ۱ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه.
Û´Ù€Û²Ù€ مشخصات تضمین‌های شرکت در مناقصه.
Û´Ù€Û³Ù€ قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران.
۴ـ۴ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه.
Û´Ù€ Ûµ Ù€ نام Ùˆ عنوان Ùˆ قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه، در صورتی Ú©Ù‡ تفاوت قیمت پیشنهادی ÙˆÛŒ با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد (موضوع بند « الف» ماده «Û²Û°» قانون).
تبصره Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است Ú©Ù‡ کمیسیون، مهلت بررسی Ùˆ محل Ùˆ زمان اعلام نظر کمیته فنی Ù€ بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه‌پذیری آن (موضوع جزء «Ûµ» بند « الف» ماده «Û²Û´» قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاکت‌های مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند « الف» این ماده باید مستندسازی شود.
۵ ـ سایر مواردی که به تشخیص کمیسیون مناقصه برای درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد.
ب Ù€ تمام مستندهای موضوع بند « الف» این ماده باید در دستگاه مناقصه‌گزار، طبق جزء «Û±» بند « الف» ماده (Û³) این آیین‌نامه بایگانی شوند.
Ù¾ Ù€ مستندهای موضوع جزءهای (Û²) تا (Ûµ) بند « الف» باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند.
ماده۱۱ـ مستندسازی ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها
الف ـ مستندهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل موارد زیر است:
Û±Ù€ کلیه اسناد فنی Ù€ بازرگانی تحویل شده از سوی مناقصه‌گران.
Û²Ù€ نتایج ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها طبق ماده «Û¸» این آیین‌نامه.
۳ـ نام و امضای اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی.
۴ـ نتایج ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل:
Û´Ù€Û±Ù€ نام Ùˆ مشخصات مناقصه‌گران.
۴ـ۲ـ عناوین معیارهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی.
۴ـ۳ـ اهمیـت وزنی معیارهـای فنی ـ بازرگانی در صورتی که از روش وزنی استفاده شود.
۴ـ۴ـ حداقل امتیاز قابل قبول در صورت لزوم.
Û´Ù€ Ûµ Ù€ امتیازهای مناقصه‌گران در رابطه با هر یک از معیارهای ارزیابی.
۴ـ۶ ـ امتیاز کل فنی ـ بازرگانی هر یک ا
تعداد بازدید : 30

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ Ûµ/Û·/Û±Û³Û¸Ûµ بنا به پیشنهاد شماره Û·ÛµÛ²Û²Û³/Û±Û°Û± مورخ Û²Û¹/Û´/Û±Û³Û¸Û´ سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ùˆ به استناد بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات Ù€ مصوب۱۳۸۳ـ ØŒ آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ هدف و کاربرد
الف Ù€ هدف: در اجرای بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده Ù…ÛŒ‌شود، ضوابط، موازین Ùˆ معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شوند:
۱ـ افزایش کارایی مناقصات.
۲ـ تضمین کیفیت خدمات و کالاها.
Û³Ù€ به کارگیری مناقصه‌گران توانمند Ùˆ با سابقه.
۴ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی.
ب Ù€ کاربرد: تمام دستگاه های مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به موارد زیر، مقررات این آیین‌نامه را رعایت کنند:
۱ـ انواع کارهای پیمانکاری.
۲ـ تأمین کالا.
تبصره Ù€ ارزیـابی کـیفی مشاوران بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع بند « هـ» ماده(Û²Û¹) قانون انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۲ـ تعاریف
الف Ù€ در این تصویبنامه، واژه‌ها Ùˆ عبارتهای زیر به جای واژه‌ها Ùˆ عبارتهای مشروح مربوط به کار Ù…ÛŒ‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.
Û²Ù€ سازمان: سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور.
Û³Ù€ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون Ú©Ù‡ طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. شناسایی این واحدها برعهده دستگاههای موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون Ùˆ با تأیید سازمان Ù…ÛŒ‌باشد.
Û´Ù€ فراخوان: سندی Ú©Ù‡ به صورت Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ یا دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران رسانده Ù…ÛŒ‌شود.
Ûµ Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع ماده « Û·» این آیین‌نامه) Ú©Ù‡ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات Ùˆ روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Û¶Ù€ دعوتنامه: فراخوانی Ú©Ù‡ از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده (Û²Û²) قانون به نشانی مناقصه‌گران ارسال Ù…ÛŒ‌شود.
Û·Ù€ برنامه زمانی ارزیابی: برنامه‌ای Ú©Ù‡ در آن زمانبندی، فعالیتها Ùˆ مسئولیتهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
Û¸ Ù€ استعلام ارزیابی: کار برگ یا کاربرگهایی Ú©Ù‡ به طور یکسان به منظور ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بین همه متقاضیان توزیع Ùˆ اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت Ù…ÛŒ‌شود.
Û¹Ù€ تهیه فهرست کوتاه: فرایندی Ú©Ù‡ در آن از بین کسانی Ú©Ù‡ اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را ارسال کرده‌اند، تعدادی Ú©Ù‡ بر اساس این آیین‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده Ù…ÛŒ‌شوند.
۱۰ـ طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یا پروژه منجر شود.
Û±Û±Ù€ ساخت: فعالیتهایی Ú©Ù‡ از طریق ساخت کارخانه‌ای یا اجرای در محل، به تحقق عینی یک طرح یا پروژه منجر شود.
Û±Û²Ù€ بهره‌برداری: مجموعه فعالیتهایی Ú©Ù‡ به منظور راهبری، تعمیر Ùˆ نگهداری سامانه‌ها، ابنیه،تاسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام Ù…ÛŒ‌گیرد.
۱۳ـ کار پیمانکاری: فعالیتهایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک یا چند نوع از خدمات زیر باشد:
۱۳ـ۱ـ ساخت.
۱۳ـ۲ـ ساخت و نصب.
۱۳ـ۳ـ خدمات طراحی همراه با ساخت.
Û±Û³Ù€Û´Ù€ خدمات نگهداری Ùˆ بهره‌برداری.
۱۳ـ ۵ ـ مشارکت مالی همراه با ساخت.
۱۴ـ پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار پیمانکاری قبول تعهد کند.
Û±ÛµÙ€ گروه مشارکت: مناقصه‌گرانی Ú©Ù‡ در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی کیفی شوند.
۱۶ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید، مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:
۱۶ـ۱ـ تولید یا عرضه.
۱۶ـ۲ـ حمل.
۱۶ـ۳ـ نصب.
۱۶ـ۴ـ پشتیبانی.
به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.
۱۷ـ تأمین کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.
۱۸ـ پیمانکاری عمومی: فعالیتهایی مشتمل بر کار پیمانکاری، تأمین کالا و تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی طرح یا پروژه و مدیریت.
Û±Û¹Ù€ پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی Ú©Ù‡ برای انجام بخشی از موضوع مناقصه با تأیید مناقصه‌گزار، متعهد به همکاری با مناقصه‌گر Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Û°Ù€ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور Ùˆ مشاوره فنی Ù€ بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح Ùˆ اجرا Ùˆ نظارت یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای Ùˆ کارشناسی (به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» ماده « Û²Û¹»Ù‚انون).
Û²Û±Ù€ مدیر طرح: شخص حقوقی Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ Ø­Ú©Ù… یا قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده Ù…ÛŒ‌گیرد.
ب Ù€ سایر اصطلاحاتی Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به کار رفته است، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور Ùˆ سایر قوانین تعریف Ùˆ تفسیر Ù…ÛŒ‌شوند.

فصل دوم ـ فرایندها، نقشها و روشها

ماده Û³Ù€ فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل مراحل زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
Û±Ù€ تمهیدات ارزیابی (موضوع ماده « Û¶» این آیین‌نامه).
Û²Ù€ انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی (موضوع ماده « Û·» این آیین‌نامه).
Û³Ù€ توزیع استعلام ارزیابی Ùˆ دریافت پاسخ متقاضیان (موضوع ماده « Û¸» این آیین‌نامه).
Û´Ù€ ارزیابی Ùˆ امتیازدهی (موضوع ماده « Û¹» این آیین‌نامه).
Ûµ Ù€ تهیه Ùˆ اعلام فهرست/ لیست کوتاه (موضوع ماده « Û±Û°» این آیین‌نامه).
ماده Û´Ù€ مسئولیت ها در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف Ù€ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی Ùˆ یا به تشخیص ÙˆÛŒ بر عهده کمیته فنی Ù€ بازرگانی Ùˆ در مناقصات یک مرحله‌ای بر عهده کمیسیون مناقصه Ù…ÛŒ‌باشد. این وظایف عبارتند از:
۱ـ بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت.
۲ـ تعیین معیارهای ارزیابی و وزن آنها.
۳ـ تأیید مفاد استعلام ارزیابی.
۴ـ امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هریک از معیارهای ارزیابی
Ûµ Ù€ ارزیابی نهایی مناقصه‌گران Ùˆ تهیه فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار برای دعوت به مناقصه محدود.
ب Ù€ مسئولیت تهیه استعلام ارزیابی کیفی بر عهده واحدی Ù…ÛŒ‌باشد Ú©Ù‡ به سفارش ÙˆÛŒ مناقصه برگزار شده است.
تبصره Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ از خدمات مدیر طرح استفاده شود، Ù…ÛŒ‌توان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسئولیتهای موضوع بندهای « الف» Ùˆ « ب» این ماده را بر عهده مدیر طرح قرار داد.
Ù¾ Ù€ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها Ùˆ راهنمای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را تهیه، بهنگام Ùˆ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
ماده Ûµ Ù€ مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی
الف Ù€ دستگاه های مناقصه‌گزار موظفند طبق ماده (Û¹) آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات، تمام مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را مستندسازی کنند.
ب Ù€ دستگاههای مناقصه‌گزار موظفند بر اساس ماده (Û²Û³) قانون Ùˆ ماده (Û²Û°) آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات، مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را از طریق پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.
ماده ۶ ـ تمهیدات ارزیابی
الف ـ قبل از انتشار آگهی ارزیابی، اقدامهای زیر باید انجام شود:
۱ـ تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه.
Û²Ù€ انجام مقدمات لازم برای اجرای تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهیه Ùˆ تصویب مطالعات، نقشه‌ها، فهرست مقادیر Ùˆ نظایر آنها.
Û³Ù€ تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده « Û±Û´» این آیین‌نامه).
Û´Ù€ مستندسازی پیش از فراخوان Ùˆ تهیه صورتجلسه پیش از فراخوان (طبق ماده «Û¶» آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات).
Ûµ Ù€ تهیه Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی (طبق ماده « Û·» این آیین‌نامه).
Û¶ Ù€ تهیه استعلام ارزیابی (طبق ماده « Û¸» این آیین‌نامه).
۷ـ تشکیل کمیته فنی ـ بازرگانی یا ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد.
۸ ـ تهیه برنامه زمانی ارزیابی.
ب Ù€ دستگاههای مرکزی Ù…ÛŒ‌توانند ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان را به طور عام Ùˆ برای انواع کالاهای مختلف انجام دهند Ùˆ در این صورت، اجرای مفاد جزءهای (Û±) تا (Û³) بند « الف» این ماده لازم نیست.
ماده ۷ ـ آگهی ارزیابی
الف Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ú©Ù‡ در صورت لزوم انجام Ù…ÛŒ‌شود، باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
Û±Ù€ نام Ùˆ نشانی دستگاه مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
Û³Ù€ تاریخ، مهلت Ùˆ نشانی دریافت استعلام Ùˆ تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۴ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد.
۵ ـ نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم.
ب Ù€ بعد از پایان یافتن مهلت تحویل استعلام ها، در صورت تحقق شرایط انحصار (موضوع جزء « Û²» بند « Ø·» ماده « Û²» قانون)ØŒ به منظور اطمینان یافتن از انحصار، Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی حداقل برای یک بار باید تجدید شود.
تبصره Ù€ در صورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورتجلسه‌ای مبنی بر تأیید شرایط انحصار تنظیم Ùˆ امضا Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ در این صورت (طبق بند « الف» ماده « Û²Û¹» قانون) نیازی به انجام تشریفات مناقصه نیست Ùˆ قرارداد از طریق مذاکره کمیسیون مناقصه با متقاضی معامله منعقد Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۸ ـ استعلام ارزیابی
الف ـ استعلام ارزیابی باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
Û±Ù€ نام Ùˆ نشانی مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
Û³Ù€ مدارک صلاحیت Ùˆ گواهینامه‌های لازم، حسب مورد.
۴ـ مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد.
۵ ـ معیارهای ارزیابی.
۶ ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، در صورتی که ارزیابی به روش وزنی انجام شود.
۷ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها، حسب مورد.
۸ ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هریک از معیارها.
۹ـ حداقل امتیار قابل قبول برای دعوت به مناقصه.
۱۰ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها.
۱۱ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.
۱۲ـ برنامه زمانی ارزیابی.
ب Ù€ استعلامهای ارزیابی باید توسط مناقصه‌گران تکمیل Ùˆ در موعد مقرر به مناقصه‌گزار تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل استعلام ها ضروری است:
۱ـ استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
Û²Ù€ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت Ùˆ رتبه‌بندی ارائه شود.
۳ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.
۴ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد.
Ù¾ Ù€ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، مفاد Ùˆ نحوه توزیع استعلام ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد Ùˆ هرگونه تبعیض ممنوع است.
ت Ù€ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی از آخرین روز توزیع استعلامها، دوهفته Ù…ÛŒ‌باشد.
Ø« Ù€ در تقاضای مناقصه‌گران برای دریافت استعلام ارزیابی، باید به طور صریح، موضوع ارزیابی یا مناقصه قید شود Ùˆ در مواردی Ú©Ù‡ ارزیابی چند طرح یا پروژه با هم انجام Ù…ÛŒ‌شود، متقاضیان باید قید کنند Ú©Ù‡ برای کدام کار یا کدام کارها، اعلام آمادگی نموده‌اند.
ج Ù€ بررسی همزمان استعلام های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است.
ماده ۹ ـ ارزیابی و امتیازدهی
الف ـ ارزیابی و امتیازدهی به استعلامهای تحویل شده، باید در موعد مقرر در برنامه زمانی ارزیابی و پس از پایان مهلت تحویل استعلام ها انجام شود.
ب Ù€ روش ترجیحی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، روش وزنی Ù…ÛŒ‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب Ù…ÛŒ‌کند. امتیاز Ú©Ù„ هر مناقصه‌گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط Ù…ÛŒ‌باشد. حداقل امتیار قابل قبول (برای امتیاز Ú©Ù„ یا برای هر معیار) Ùˆ نحوه تعیین امتیاز، باید در استعلام ارزیابی ذکر شود.
Ù¾ Ù€ نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورتجلسه‌ای طبق مقررات بند « Ø«» ماده (Û¹) آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات با امضای اعضای منتخب رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا کمیته فنی Ù€ بازرگانی به رییس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش شود.
ت Ù€ اگر اثبات شود Ú©Ù‡ مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه Ùˆ نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت‌رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم Ù…ÛŒ‌شوند.
تبصره Ù€ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران Ùˆ اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه Ùˆ ابلاغ Ù…ÛŒ‌شود.
ماده Û±Û°Ù€ حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست کوتاه
الف Ù€ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شود:
Û± Ù€ پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمان.
Û²Ù€ سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات.
ب Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسد، برای یک بار فرایند ارزیابی تجدید Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه‌گر Ú©Ù‡ دارای بالاترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در غیر این صورت، طبق جزء (Û²) بند « Ø·» ماده (Û²) قانون، تأمین‌کننده یاد شده، انحصاری تلقی Ùˆ معامله طبق بند « الف» ماده (Û²Û¹) قانون انجام Ù…ÛŒ‌شود.
Ù¾ Ù€ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی Ú©Ù‡ در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود.
تبصره Ù€ در مواردی Ú©Ù‡ مناقصه محدود برگزار Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ پروژه‌ واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار Ù…ÛŒ‌تواند به تشخیص خود پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کاری در فهرست کوتاه ملحوظ کند.
ت Ù€ دعوتنامة شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود Ú©Ù‡ با احتساب زمان لازم برای تهیه اسناد Ùˆ تکمیل اسناد، تأمین ضمانتنامه‌های لازم Ùˆ انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه نیابد.
ماده ۱۱ـ ارزیابی ساده
الف Ù€ در مناقصات پیمانکاری یک مرحله‌ای، در صورتی Ú©Ù‡ برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نکنـد، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (محدود به‌رعایت ماده « Û²Û²» این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ در مناقصات یک مرحله‌ای تأمین کالا، در صورتی Ú©Ù‡ برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان (محدود به رعایت ماده « Û²Û·» این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۱۲ـ اعتبار فهرستهای کوتاه
الف Ù€ در موارد زیر Ù…ÛŒ‌توان بر اساس ماده (Û²Û¶) قانون، از فهرست های مناقصه‌گران صلاحیتدار Ú©Ù‡ قبلاً تهیه شده است، استفاده کرد:
۱ـ در مناقصات پیمانکاری در صورتی که بیش از دو سال از تاریخ ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط نگذشته باشد.
Û²Ù€ در مناقصات تأمین کالا در صورت استفاده از فهرست تأمین‌کنندگان صلاحیت‌دار دستگاه مرکزی Ú©Ù‡ با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند « الف» ماده (Û²Û¶) قانون تهیه شده باشد.
ب Ù€ در صورت استفاده از فهرستهای موضوع بند « الف» این ماده، نیازی به انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ نیست Ùˆ فراخوان مناقصه از طریق دعوتنامه انجام Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در این صورت لازم است Ú©Ù‡ مستندهای مربوط به فهرستهای یاد شده در صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران قید شود.
ماده ۱۳ـ ترک تشریفات مناقصه
الف Ù€ در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، در صورتی Ú©Ù‡ مجوز ترک تشریفات بدون قید نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهینامه صلاحیت یا گواهی استاندارد Ùˆ پروانه بهره‌برداری در زمینه موضوع مناقصه الزامی است.
ب ـ به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک کارهای پروژه به پیمانهای جداگانه فقط بر اساس گزارشهای مصوب واحدهای خدمات مشاوره صلاحیتدار مجاز است.
ماده ۱۴ ـ گزارش شناخت
الف ـ در ارزیابی کارهای پیمانکاری یا تأمین کالا با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، تهیه گزارش شناخت پروژه ضروری است. این گزارش باید به همراه استعلام به متقاضیان ارائه شود.
ب ـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:
۱ـ عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه.
۲ـ سازمان کارفرمایی.
۳ـ برنامه زمانی کلی اولیه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه).
۴ـ اطلاعات تأمین مالی پروژه.
Ûµ Ù€ اسناد فنی Ùˆ نقشه‌ها Ùˆ اطلاعاتی Ú©Ù‡ وضعیت پروژه را برای مناقصه‌گر از نظر شرایط کار تبیین کند.
۶ ـ برنامه تدارکاتی پروژه (تدارکات داخلی وخارجی) ، حسب مورد.
۷ـ قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه (نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست محیطی خاص)، حسب مورد.
ماده Û±ÛµÙ€ ترجیح مناقصه‌گران داخلی
الف Ù€ امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه‌گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی Ùˆ مهندسی تولیدی Ùˆ صنعتی Ùˆ اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها Ùˆ ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات Ù€ مصوب Û±Û³Û·ÛµÙ€ به ترتیب زیر تنزیل Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد Û¹/Û° ضرب Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Ù€ امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد Û¸Ûµ/Û° ضرب Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ ترجیـح مناقصـه‌گـران داخلی Ú©Ù‡ بخشی از سهـام یا سهم‌الشـرکه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است Ú©Ù‡ میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود Ùˆ زیان مشخص Ùˆ بیش از پنجاه درصد باشد.
Ù¾ Ù€ در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت Ùˆ نصب، پیمانکاری طرح Ùˆ ساخت یا پیمانکاری عمومی Ú©Ù‡ پیمانکاری تأمین کالا بر عهده پیمانکار باشد Ùˆ در پروژه‌هایی Ú©Ù‡ موضوع آنها احداث کارخانه‌های صنعتی، نیروگاهها Ùˆ پروژه‌های صنعتی مشابه باشد، ترجیح مناقصه‌گران داخلی به ترتیب مذکور در جزء (Û²) بند « الف» این ماده اعمال Ù…ÛŒ‌شود.

فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده ۱۶ـ معیارهای ارزیابی پیمانکاران
الف Ù€ معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در کارهای پیمانکاری حداقل به‌شرح زیر است:
۱ـ تجربه (سابقه اجرایی).
۲ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.
۳ـ توان مالی.
ب Ù€ در کارهای پیمانکاری Ú©Ù‡ برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای مذکور در بند « الف»ØŒ باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
۱ـ توان تجهیزاتی.
Û²Ù€ توان فنی Ùˆ برنامه‌ریزی.
Ù¾ Ù€ در کارهای پیمانکاری «Ø·Ø±Ø­ Ùˆ ساخت» Ùˆ پیمانکاری« بهره‌برداری» علاوه بر معیارهای بندهای « الف» Ùˆ «Ø¨» این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
۱ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.
۲ـ تجربه در زمینه تأمین کالا.
۳ـ توان مدیریتی.
تبصره Û±Ù€ ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه Ùˆ طراحی طبق معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران (موضوع آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» ماده (Û²Û¹) قانون) تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
تبصره۲ـ ارزیابی تجربه پیمانکار یا پیمانکاران فرعی ÙˆÛŒ در زمینه تأمین کالا براساس معیارها Ùˆ ضوابط مذکور در فصل چهارم این آیین‌نامه تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
ت Ù€ در پیمانکاری عمومی، علاوه بر معیارهای مذکور در بندهای « الف» تا « Ù¾» این ماده، مبلغ یا درصد مشارکت مالی نیز Ù…ÛŒ‌تواند مد نظر قرار گیرد.
Ø« Ù€ گروههای مشارکت پیمانکاری در تمام مناقصات با هر مبلغ، باید کارکنان کلیدی Ùˆ سازمان اجرایی خود را معرفی کنند Ùˆ چنانچه سازمان اجرایی پیمانکار کامل نباشد یا تعهدات طرفهای مشارکت با شرایط اجرای کار سازگار نباشد، پیمانکار یاد شده از فهرست کوتاه حذف Ù…ÛŒ‌شود.
ج Ù€ امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۱۷ـ ارزیابی تجربه پیمانکاران
الف Ù€ ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد Ùˆ نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته Ùˆ زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین Ù…ÛŒ‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد Ùˆ برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به‌تناسب کاهش Ù…ÛŒ‌یابد.
تبصره ـ اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد.
ب Ù€ در استعلام ارزیابی مناقصاتی Ú©Ù‡ مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، برای امتیازدهی تجربه Ù…ÛŒ‌توان تعداد Ùˆ حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور در بند « الف» این ماده تعیین کرد.
ماده ۱۸ـ ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی
الف ـ برای تعیین امتیاز حُسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق

آیین‌نامه اجرایی بند «Ø§Ù„ف» ماده (Û²Û¶) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ Ûµ/Û·/Û±Û³Û¸Ûµ بنا به پیشنهاد شماره Û¹Û´Û³Û°Û¹/Û±Û°Û± مورخ Û²Û¶/Ûµ/Û±Û³Û¸Û´ سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ùˆ به استناد بند «Ø§Ù„ف» ماده (Û²Û¶) قانون برگزاری مناقصات Ù€ مصوب۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «Ø§Ù„ف» ماده (Û²Û¶) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف Ù€ هدف: در اجرای بنـد «Ø§Ù„ف» ماده (Û²Û¶) قـانون برگزاری مناقصـات Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده Ù…ÛŒ‌شود، ضوابط، موازین Ùˆ معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار Ùˆ توانمند
Û²Ù€ مشارکت مناقصه‌گزاران در فرایند ارزیابی صلاحیت
Û³Ù€ تسریع در فرایند انتخاب مناقصه‌گران
ب Ù€ کاربرد: تمـام دستگاههای موضـوع بند «Ø¨» ماده (Û±) قانون باید مقررات این آیین‌نامه را در مناقصات محدود رعایت کنند.
ماده ۲ ـ تعاریف
الف Ù€ در این تصویب‌نامه، واژه‌ها Ùˆ عبارتهای زیر به جای واژه‌ها Ùˆ عبارتهای مشروح مربوط به کار Ù…ÛŒ‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات
Û²Ù€ مناقصه‌گزار: دستگاههای موضوع بند «Ø¨» ماده (Û±) قانون
Û³Ù€ اسناد ارزیابی صلاحیت: کاربرگهایی Ú©Ù‡ به منظور ارزیابی صلاحیت مناقصه‌گران به طور یکسان بین همه متقاضیان توزیع Ùˆ اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت Ù…ÛŒ‌شود.
Û´Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان، موضوع ماده (Ûµ) این آیین‌نامه Ú©Ù‡ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Ûµ Ù€ فهرست بلند: فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار Ú©Ù‡ از بین متقاضیان براساس معیارهای از پیش تعیین شده، ارزیابی صلاحیت Ùˆ معرفی Ù…ÛŒ‌شوند.
Û¶ Ù€ سازمان: سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور.
Û· Ù€ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند «Ø¨» ماده (Û±) قانون Ú©Ù‡ طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را برعهده دارند. شناسایی واحدهای مرکزی برعهده دستگاههای موضوع بند «Ø¨» ماده (Û±) قانون Ùˆ با تأیید سازمان Ù…ÛŒ‌باشد.
۸ ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:
۸ ـ ۱ ـ تولید یا عرضه
۸ ـ ۲ ـ حمل
۸ ـ ۳ ـ نصب
۸ ـ ۴ـ پشتیبانی
به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست وپنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.
Û¹Ù€ تأمین‌کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی Ú©Ù‡ برای تأمین کالا قبول تعهد کند.
Û±Û°Ù€ بهره‌برداری: مجموعه فعالیتهایی Ú©Ù‡ به منظور راهبری، تعمیر Ùˆ نگهداری سامانه‌ها، ابنیه، تأسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ سایر اصطلاحاتی Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به کار رفته است، به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات، آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، قانون محاسبات عمومی کشور Ùˆ سایر قوانین تعریف Ùˆ تفسیر Ù…ÛŒ‌شوند.

فصل دوم ـ ضوابط و مقررات

ماده۳ Ù€ طبقه‌بندی فهرستهای بلند
الف ـ انواع فهرستهای بلند عبارتند از:
۱ـ فهرست سازمان
۲ ـ فهرست دستگاههای مرکزی
Û³ Ù€ فهرست سازمانهای حرفه‌ای
ب Ù€ برای رشته‌ها Ùˆ زمینه‌های تخصصی Ú©Ù‡ از سوی سازمان تشخیص صلاحیت Ù…ÛŒ‌شوند، فهرست دارندگان گواهینامه صلاحیت سازمان، مبنای تهیه فهرست بلند Ù…ÛŒ‌باشد.
Ù¾ Ù€ برای رشته‌ها Ùˆ زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری Ùˆ بهره‌برداری تا زمانی Ú©Ù‡ برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص ÙˆÛŒ توسط کمیته فنی Ù€ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه Ùˆ منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
ت Ù€ به منظور تحقق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، ضمن رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء Ùˆ نمایندگان مجلسین Ùˆ کارمندان دولت در معاملات دولتی Ùˆ معاملات کشوری Ù€ مصوب Û±Û³Û³Û· Ù€ تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند.
تبصره Û± Ù€ مناقصاتی Ú©Ù‡ با حضور شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی Ùˆ نظایر آن انجام Ù…ÛŒ‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند.
تبصره Û² Ù€ تعاونیهای کارکنان Ùˆ صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای Ø°ÛŒ‌ربط خود قرارداد منعقد کنند.
Ø« Ù€ تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار در رشته‌ها Ùˆ زمینه‌های تخصصی مختلف برعهده سازمانهای حرفه‌ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی Ùˆ کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن Ùˆ نظایر آن Ù…ÛŒ‌باشد.
ج Ù€ فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.
ماده ۴ـ مراحل تهیه فهرست بلند توسط دستگاههای مرکزی
مراحل تهیه Ùˆ انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزی به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
۱ـ تعیین اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی
۲ ـ انتشار آگهی ارزیابی صلاحیت
۳ـ تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان و دریافت پاسخ از آنها
۴ـ ارزیابی صلاحیت متقاضیان و تعیین امتیاز ارزیابی
Ûµ Ù€ انتشار فهرست بلند (موضوع بند «Û²» ماده «Û¹» این آیین‌نامه)
ماده ۵ ـ آگهی ارزیابی صلاحیت
الف Ù€ دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، باید Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی صلاحیت‌ را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی Ùˆ دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند.
تبصره Ù€ دستگاه مرکزی Ù…ÛŒ‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، از طریق سایر رسانه‌های گروهی Ùˆ رسانه‌های ارتباط جمعی یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی صلاحیت را منتشر کند.
ب ـ آگهی ارزیابی صلاحیت باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی
۲ـ رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صلاحیت
۳ ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت
۴ ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم
۵ ـ تاریخ اعلام نتایج ارزیابی کیفی
ماده ۶ ـ اسناد ارزیابی صلاحیت
الف ـ اسناد ارزیابی صلاحیت باید حداقل حاوی موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی
۲ـ رشته و زمینه تخصصی برای ارزیابی صلاحیت
Û³ Ù€ مجوزها Ùˆ گواهینامه‌های لازم، حسب مورد
۴ـ معیارهای ارزیابی
۵ ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی در صورتی که ارزیابی صلاحیت به روش وزنی انجام شود
۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد
۷ ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها
۸ ـ حداقل امتیاز قابل قبول برای هر پایه یا زمینه تخصصی
۹ ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل اسناد
ب Ù€ در ارزیابی صلاحیت، مفاد Ùˆ نحوه توزیع اسناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد Ùˆ هرگونه تبعیض در توزیع اسناد Ùˆ یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت Ù…ÛŒ‌شود.
Ù¾ Ù€ اگر ثابت شود Ú©Ù‡ متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه Ùˆ نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازاتهای قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم Ù…ÛŒ‌شوند.
ماده۷ ـ معیارهای ارزیابی صلاحیت
الف Ù€ دستگاههای مرکزی Ú©Ù‡ ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان (ارزیابی کیفی به‌طور عام) را برای انواع کالاهای مختلف انجام Ù…ÛŒ‌دهند، باید حداقل معیارهای زیر را منظور کنند:
۱ـ توان مالی
۲ـ ارزیابی مشتریان قبلی
۳ـ استانداردهای تولید
۴ ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)
۵ ـ ظرفیت تولید
۶ ـ کیفیت قطعات مصرفی و ارزیابی سازندگان مربوط
تبصره Ù€ محاسبه امتیاز ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان طبق فصل چهارم آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ در امور پیمانکاری، امور بهره‌برداری Ùˆ نگهداری، چنانچه در رشته مربوط تشخیص صلاحیت از سوی سازمان به عمل نیامده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در بند «Ù¾» ماده (Û³)ØŒ ارزیابی صلاحیت توسط دستگاه مرکزی Ùˆ حداقل براساس معیارهای زیر انجام Ù…ÛŒ‌شود:
۱ـ تجربه (سابقه اجرایی).
۲ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.
۳ـ توان تجهیزاتی.
Û´ Ù€ توان فنی Ùˆ برنامه‌ریزی.
۵ ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.
۶ ـ تجربه در زمینه تأمین کالا.
Û· Ù€ کیفیت، نیروی انسانی بهره‌بردار.
تبصره Ù€ تعیین وزن معیارهای صلاحیت، روش محاسبه Ùˆ نصاب امتیازها برای هر پایه، طبق فصل سوم آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران برعهده کمیته فنی Ù€ بازرگانی دستگاه مرکزی است.
ماده ۸ ـ ارزیابی و تعیین امتیاز صلاحیت
الف ـ استعلام های ارزیابی باید توسط متقاضیان تکمیل و در موعد مقرر به دستگاه مرکزی تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل اسناد ارزیابی ضروری است:
۱ـ استعلام بها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
Û²Ù€ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت Ùˆ رتبه‌بندی ارائه شود.
۳ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.
۴ ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد.
ب Ù€ امتیازدهی به متقاضیان از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص ÙˆÛŒ توسط کمیته فنی Ù€ بازرگانی دستگاه مرکزی انجام Ù…ÛŒ‌شود.
Ù¾ Ù€ روش ترجیحی در ارزیابی صلاحیت، روش وزنی Ù…ÛŒ‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب Ù…ÛŒ‌نماید. امتیاز Ú©Ù„ هر متقاضی، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط Ù…ÛŒ‌باشد. حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز Ú©Ù„ یا برای هر معیار) Ùˆ نحوه تعیین امتیاز باید در اسناد ارزیابی صلاحیت ذکر شود.
ماده Û¹ Ù€ اطلاع‌رسانی فهرست بلند
الف Ù€ سازمان موظف است فهرست مناقصه‌گران تشخیص صلاحیت‌شده را به‌ تفکیک رشته Ùˆ پایه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
ب Ù€ دستگاههای مرکزی باید ضوابط Ùˆ روش ارزیابی صلاحیت Ùˆ همچنین فهرست تأمین‌کنندگان Ùˆ پیمانکاران بهره‌برداری صلاحیت‌دار را با ذکر رشته Ùˆ زمینه تخصصی، امتیاز Ùˆ پایه صلاحیت در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.
ماده ۱۰ ـ ترجیح متقاضیان داخلی
الف Ù€ امتیاز ارزیابی صلاحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی Ùˆ مهندسی تولیدی Ùˆ صنعتی Ùˆ اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها Ùˆ ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات Ù€ مصوب Û±Û³Û·Ûµ ‌Ù€ به ترتیب زیر تنزیل Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد Û¹/Û° ضرب Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Ù€ امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین‌کنندگان داخلی آنها در عدد Û¸Ûµ/Û° ضرب Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ ترجیح مناقصه‌گران داخلی Ú©Ù‡ بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به ‌اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است Ú©Ù‡ میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود Ùˆ زیان مشخص Ùˆ بیش از بیست وپنج درصد باشد.
ماده ۱۱ ـ مقررات دعوت به مناقصه محدود
الف ـ قبل از برگزاری مناقصه محدود، اجرای تمهیدهای زیر ضروری است:
Û±Ù€ تهیه گزارش توجیهی برگزاری مناقصه محدود (موضوع جزء «Û²» بند «Ø¨» ماده «Û´» قانون)ØŒ نظیر دلایل فنی Ù€ بازرگانی، محدود بودن مناقصه‌گران صلاحیت‌دار یا شرایط اضطراری.
تبصره Ù€ گزارش یادشده باید توسط واحد متقاضی معامله تهیه Ùˆ توسط بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تأیید شود.
Û²Ù€ مرجع صدور فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار Ùˆ نوع فهرست بلند باید مشخص شده باشد.
Û³Ù€ گزارش یادشده Ùˆ فـهرست بلـند توسط بالاترین مـقام دستـگاه مناقـصه‌گزار به‌تصویب رسیده باشد.
ب Ù€ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه
Û² Ù€ سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات
Ù¾ Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ تعداد مناقصه‌گران صلاحیت‌دار کمتر از تعداد مذکور در بند «Ø¨» باشد، از همه اشخاص صلاحیت‌دار دعوت Ù…ÛŒ‌شود.
ت Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ در فرایند ارزیابی صلاحیت مشخص شود Ú©Ù‡ تنها یک متقاضی واجد صلاحیت در رشته یا زمینه تخصصی مورد نیاز وجود دارد، طبق جزء (Û²) بند «Ø·» ماده (Û²) قانون، تأمین‌کننده یادشده انحصاری تلقی Ùˆ معامله طبق بند «Ø§Ù„ف» ماده (Û²Û¹) قانون انجام Ù…ÛŒ‌شود.
Ø« Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ از فهرست بلند سازمان استفاده شده باشد، به منظور تهیه فهرست کوتاه باید از آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران استفاده شود.
ج Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ فهرست بلند را مرجعی به جز سازمان (دستگاههای مرکزی Ùˆ سازمانهای حرفه‌ای) تهیه کرده باشند، فهرست تهیه شده همان فهرست کوتاه تلقی شده Ùˆ نیازی به ارزیابی کیفی مجدد نمی‌باشد.
ماده ۱۲ ـ اجرای مقررات و استانداردها
الف Ù€ دستگاه های مناقصه‌گزار از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، حداکثر شش ماه فرصت دارند تا کارهای در دست انجام را با مقررات جدید تطبیق دهند.
ب Ù€ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها Ùˆ راهنمای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود را تهیه، به هنگام Ùˆ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


تعداد بازدید : 42
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam

آیین‌نامه بند « هـ» ماده (Û²Û¹) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هئیت وزیران در جلسه مورخ Ûµ/Û·/Û±Û³Û¸Ûµ بنا به پیشنهاد شماره Û±Û´Û¹Û¹Û¶Û¶/Û±Û°Û± مورخ Û²Û¸/Û¸/Û±Û³Û¸Û´ سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ùˆ به استناد بند « هـ » ماده (Û²Û¹) قانون برگزاری مناقصات Ù€ مصوب۱۳۸۳ـ , آیین‌نامه بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ هدف و کاربرد
الف Ù€ هدف: در اجرای بنـد « هـ» ماده (Û²Û¹) قانون بـرگزاری مناقصات Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده Ù…ÛŒ‌شود, ضوابط, موازین Ùˆ معیارهای خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شوند:
۱ـ انتخاب مشاوران صلاحیتدار و توانمند,
۲ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره,
۳ـ تضمین کیفیت خدمات مشاوره.
ب Ù€ کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون, باید مقررات این آیین‌نامه را در معاملات بزرگ رعایت کنند. رعایت ضوابط این آیین‌نامه برای معاملات Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ معاملات متوسط لازم الاجرا نمی‌باشد.
ماده۲ـ تعاریف
الف Ù€ اصطلاحاتی Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به کار رفته است, بشرح زیر تعریف Ù…ÛŒ‌شوند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.
۲ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
Û³Ù€ کارفرما: دستگاههای موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون.
Û´Ù€ هیئت انتخاب مشاوره : هیئتی مرکب از حداقل سه عضو شامل بالاترین مقام کارفرمایی یا نماینده ÙˆÛŒ, ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار Ùˆ کارشناس متخصص به انتخاب واحد متقاضی مشاوره.
Ûµ Ù€ مشاوره: خدمات مهندسی مشاوره Ùˆ مشاوره فنی Ù€ بازرگانی مشتمل بر مطالعه, طراحی یا مدیریت بر طرح Ùˆ اجرا Ùˆ نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای از جمله:
۵ ـ۱ـ طراحی مفهومی, پایه و تفصیلی, نیمه تفصیلی و اجرایی,
۵ ـ۲ـ مطالعات توجیهی و تهیه طرح,
Ûµ Ù€Û³Ù€ مطالعات پژوهشی, تحقیقاتی, بنیادی, کاربردی, راهبردی Ùˆ توسعه‌ای,
۵ ـ۴ـ مطالعات موضوعی, بخشی, جامع و میان بخشی,
۵ ـ ۵ ـ مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین,
۵ ـ۶ ـ تهیه و تنظیم استانداردها, ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی,
۵ ـ۷ـ برنامه ریزی و کنترل پروژه,
۵ ـ ۸ ـ مهندسی ارزش,
۵ ـ۹ـ برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی,
۵ ـ ۱۰ـ پایش و ارزشیابی طرحها,
۵ ـ۱۱ـ خدمات مدیریتی,
۵ ـ۱۲ـ مدیریت طرح,
۵ ـ۱۳ـ کنترل مهندسی,
۵ ـ۱۴ـ مطالعات اقتصادی,
Ûµ Ù€ Û±ÛµÙ€ امکان‌سنجی, طراحی Ùˆ مدیریت سیستمها,
۵ ـ۱۶ـ مطالعات ارزیابی زیست محیطی,
Ûµ Ù€Û±Û·Ù€ نظارت بر اجرا, نصب Ùˆ بهره‌برداری,
۵ ـ ۱۸ـ مطالعات آماری,
۵ ـ ۱۹ـ نقشه برداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی,
Ûµ Ù€Û²Û°Ù€ ویژه سازی, نصب, راه‌اندازی, نگهداری Ùˆ پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری,
Ûµ Ù€Û²Û±Ù€ برنامه‌ریزی, امکان‌سنجی, مدیریت طرح, استانداردسازی, مطالعه, طراحی, ساخت, پیاده‌سازی, ارزیابی Ùˆ ممیزی نظامهای فناوری اطلاعات,
Ûµ Ù€Û²Û²Ù€ معماری اطلاعات, برنامه‌نویسی, پیاده‌سازی, انتقال, پشتیبانی Ùˆ نگهداری نرم‌افزاری سفارشی,
Ûµ Ù€Û²Û³Ù€ طراحی شبکه‌های رایانه‌ای,
۵ ـ۲۴ـ خدمات جانبی و مکمل خدمات مشاوره.
تبصره Ù€ چنانچه به سبب توسعه فناوری Ùˆ زمینه‌های تخصصی نیازی به افزودن یا تغییر موارد فوق باشد, به پیشنهاد دستگاههای اجرایی Ùˆ تأیید سازمان, موضوع ابلاغ Ù…ÛŒ‌شود.
Û¶ Ù€ مشاوره: شخـصی حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای انجام کار مشاوره. در رسته‌های مشاوره‌ای Ú©Ù‡ سازمان گواهینامه صلاحیت نمی‌دهد, طبق دستورالعملی Ú©Ù‡ توسط سازمان بعداً تهیه Ù…ÛŒ‌شود, « واجد شرایط» مشخصاً بیان Ù…ÛŒ‌گردد.
Û·Ù€ خدمات کارشناسی: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثنای موارد مذکور در جزء «Ûµ» ماده «Û²») Ú©Ù‡ توسط مشاوران حقیقی یا حقوقی صلاحیتدار (تأیید صلاحیت‌شده توسط مراجع قانونی) انجام Ù…ÛŒ‌شود.
Û¸ Ù€ کار پژوهشی: فعالیتهای نظام یافته با هدف ایجاد Ùˆ ارتقای دانش Ùˆ شناخت پدیده‌های طبیعی, انسانی, اجتماعی Ùˆ فرهنگی Ú©Ù‡ در قالب تحقیقات بنیادی, توسعه‌ای یا کاربردی انجام شود.
Û¹Ù€ طرح/پروژه: تبیین یک سلسله فعالیتهای سامانه‌وار Ùˆ دارای هدف, منابع, مهلت Ùˆ برنامه زمانی معین Ú©Ù‡ معمولاً از طریق تحصیل خدمات مشاوره, پیمانکاری, تأمین کالا Ùˆ خدمات اجرا Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û°Ù€ دعوتنامه: فراخوانی است Ú©Ù‡ از طریق پست سفارشی, تلگرام, تلکس, پست الکترونیک یا نظایر آن, با رعایت ماده (Û²Û²) قانون به نشانی مشاوران ارسال Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û±Ù€ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) : کاربرگهایی Ú©Ù‡ به منظور ارزیابی کیفی مشاوران, بین مشاوران منتخب (موضوع ماده۷ این آیین‌نامه), توزیع Ùˆ اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û²Ù€ درخواست پیشنهاد (RFP) : کاربرگهایی Ú©Ù‡ به منظور ارزیابی فنی Ùˆ مالی پیشنهادها, به طور یکسان بین مشاوران برگزیده (فهرست کوتاه), توزیع Ùˆ اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û³Ù€ فراخوان مشاوره: سندی Ú©Ù‡ به صورت Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ یا دعوتنامه برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی به اطلاع مشاوران Ù…ÛŒ‌رسد.
Û±Û´Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی: فراخوانی برای دریافت استعلام ارزیابی کیفی مشاوران Ú©Ù‡ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Û±ÛµÙ€ مدت اعتبار پیشنهادها : مدتی Ú©Ù‡ پیشنهادهای فـنی Ùˆ مالی مـشاوران (طبق جزء « Ûµ» بند « ب» ماده « Û±Û´» قانون) معتبر است Ùˆ پس از آن, در صورتی Ú©Ù‡ قرارداد منعقد نشده باشد, پیشنهادهای مشاوران فاقد اعتبار Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ فرآیند خرید خدمات مشاوره تجدید Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û¶Ù€ برنامه زمانی انتخاب مشاوره: سندی Ú©Ù‡ در آن, زمان Ùˆ مهلت برگزاری مراحل مختلف خرید خدمات مشاوره, مدت اعتبار پیشنهادها Ùˆ زمان انعقاد قرارداد مشخص Ù…ÛŒ‌شود.
۱۷ـ فهرست کوتاه: فهرست اسامی و مشخصات مشاورانی که استعلام ارزیابی پیشنهادها را دریافت نموده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمینه مورد نظر داشته باشند.
۱۸ـ مطالعات توجیهی: مطالعات توجیه فنی, اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی که به تأیید یا رد یک طرح و تعیین حدود اجرای آن منجر شود.
Û±Û¹Ù€ طراحی: خدماتی Ú©Ù‡ به تعیین مشخصات فنی, اجرایی, روش ساخت Ùˆ تدارک یک طرح منجر Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Û°Ù€ ارزشیابی: فرآیندی Ú©Ù‡ در آن سطح کیفی کارهای در دست انجام یا انجام شده مشاور در مقاطع یا دوره زمانی تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
۲۱ـ گروه مشارکت: مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی یا ثبت شده (براساس قانون تجارت), شامل دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی, متقاضی انجام خدمات مشاوره شوند.
Û²Û²Ù€ کارهای مشروط: آن بخش از کارهای مشاوره Ú©Ù‡ به لحاظ مقدار, مدت Ùˆ چگونگی انجام کار, قابل پیش‌بینی نباشد.
Û²Û³Ù€ مدیرطرح : شخص حقیقی یا حقوقی Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ قرارداد مشخص وظایف مدیریت بر انجام طرح را بر عهده Ù…ÛŒ‌گیرد.
ب Ù€ معادلها Ùˆ اختصارات در این آیین‌نامه به شرح زیر Ù…ÛŒ باشد:
۱ـ طرح/پروژه:
Project
2ـ گزارش شناخت:
ITC = Information to Consultants
3ـ شرح کلی خدمات:
TOR=Terms of Reference
4ـ فراخوان/ دعوتنامه:
LOI = Letter of Invitation
5 ـ ارزیابی کیفی:
PQ = Pre-qualification
6 ـ استعلام ارزیابی کیفی:
RFQ = Request for Qualification
7ـ درخواست پیشنهاد:
RFP = Request For Proposal
8 ـ پیشنهاد فنی:
TP = Technical Proposal
9ـ پیشنهاد مالی:
FP = Financial Proposal
10ـ انتخاب براساس کیفیت:
QBS = Quality Based Selection
11ـ انتخاب براساس کیفیت و قیمت:
QCBS = Quality and Cost Based Selection
12ـ انتخاب براساس بودجه ثابت:
SFB = Selection under a Fixed Budget
13ـ انتخاب در شرایط انحصار:
SSS = Single Source Selection
14ـ هیئت انتخاب مشاور:
EC = Evaluation Committee
15ـ پیمانکار عمومی:
GC= General Contractor
16ـ شرایط عمومی قرارداد:
GCC = General Conditions of Contract
17ـ طرح و ساخت:
DB= Design and Build
18ـ طرح و ساخت (مهندسی ـ تأمین کالا ـ ساخت):
EPC = Engineering and Procurement and Construction
19ـ طرح و ساخت (مهندسی ـ ساخت):
EC = Engineering and Construction
20ـ مبلغ مشروط:
Provisional Sum
Ù¾ Ù€ سایر اصطلاحاتی Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به کار رفته است به ترتیب براساس قانون برگزاری مناقصات Ùˆ آیین‌نامه‌های آن, قانون محاسبات عمومی کشور, آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران Ùˆ سایر قوانین تعریف Ùˆ تفسیر Ù…ÛŒ‌شود.
فصل دوم ـ اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره
ماده۳ـ مسئولیتها و نقشها
الف Ù€ مسئولیتهای کارفرما در خرید خدمات مشاوره Ù…ÛŒ‌تواند شامل موارد زیر باشد:
Û±Ù€ اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره (موضوع ماده «Û´» این آیین‌نامه),
۲ـ تصمیم گیری درباره تجدید فرآیند خرید خدمات مشاوره,
۳ـ مستندسازی و اطلاع رسانی خرید خدمات مشاوره,
۴ـ انجام تمام مراحل خرید خدمات مشاوره ساده,
۵ ـ انعقاد قرارداد مشاوره.
ب Ù€ مسئولیتهای هیئت انتخاب مشاور در فرآیند خرید خدمات مشاوره Ù…ÛŒ‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱ـ بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت,
۲ـ ارزیابی کیفی مشاوران و تهیه فهرست کوتاه, شامل:
۲ـ۱ـ تأیید مفاد استعلام ارزیابی کیفی (RFQ),
2ـ۲ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,
۲ـ۳ـ امتیازدهی و ارزیابی کیفی مشاوران,
۲ـ۴ـ تهیه فهرست کوتاه و صورتجلسه ارزیابی کیفی؛
۳ـ تأیید مفاد درخواست پیشنهاد (RFP),
4ـ ارزیابی فنی پیشنهادها,
۵ ـ گشایش پاکتهای فنی و قیمت,
۶ ـ ارزیابی مالی پیشنهادها و تعیین مشاور منتخب,
۷ـ تصویب شرایط انحصار.
تبصره Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ از خدمات مدیر طرح استفاده شود, Ù…ÛŒ‌توان مسئولیتهای جزء «Û³» بند « الف» Ùˆ ردیفهای Û²Ù€Û± تا Û²Ù€Û´ جزء «Û²» بند « ب» را به مدیر طرح واگذار کرد.
پ ـ مسئولیتهای سازمان در خرید خدمات مشاوره عبارتند از:
۱ـ تهیه و ارایه فهرست مشاوران صلاحیتدار با ذکر رشته, زمینه تخصصی و پایه صلاحیت,
Û²Ù€ تهیـه Ùˆ ارایه فهرسـت بلـند مشاوران صلاحیـتدار برای مـناقصات مـحدود در رشته‌های مشخص شده.
ماده۴ـ تمهیدات خرید خدمات مشاوره
الف ـ کارفرما قبل از شروع فرآیند خرید خدمات مشاوره, باید اقدامهای زیر را انجام دهد:
Û±Ù€ تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده «Ûµ» این آیین‌نامه),
Û²Ù€ تهیه شرح Ú©Ù„ÛŒ خدمات (موضوع ماده «Û¶» این آیین‌نامه),
Û³Ù€ تهیه اسناد درخواست پیشنهاد (موضوع ماده «Û²Û°» این آیین‌نامه),
Û´Ù€ تهیه مفاد فراخوان (موضوع ماده «Û·» این آیین‌نامه),
۵ ـ برآورد هزینه خدمات مشاوره,
۶ ـ تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره,
Û·Ù€ تعیین روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده «Û±Û¸» این آیین‌نامه),
۸ ـ تعیین هیئت انتخاب مشاور, حسب مورد,
Û¹Ù€ تهیه استعلام ارزیابی کیفی, حسب مورد (موضوع ماده «Û±Ûµ» این آیین‌نامه),
ب Ù€ کارفرما باید قبل از شروع فرآیند انتخاب مشاور, مقدمات لازم را برای اجرای تعهدات مشاور مانند مستندسازی مطالعات, نقشه‌ها Ùˆ مدارک مربوط به مراحل قبلی انجام دهد Ùˆ از تأمین منابع مالی کار اطمینان حاصل کند.
ماده۵ ـ گزارش شناخت
الف ـ کارفرما گزارش شناخت طرح را شامل موارد زیر تهیه کند:
۱ـ عنوان, مشخصات کلی, اهداف کیفی و کمی طرح,
۲ـ سازمان کارفرمایی,
۳ـ مستندهای تأمین منابع مالی شامل:
۳ـ۱ـ برآورد اولیه خدمات مشاوره, حسب مورد,
۳ـ۲ـ روش تأمین منابع مالی,
۴ـ برنامه زمانی کلی طرح,
۵ ـ مدت اعتبار پیشنهادها,
Û¶ Ù€ اسناد فنی Ùˆ نقشه‌ها Ùˆ مدارک طراحی به نحوی Ú©Ù‡ وضعیت طرح را به طور اجمال برای مشاور از نظر شرایط کار تبیین کند,
Û·Ù€ فهرست مهمترین مقررات, بخشنامه‌ها Ùˆ دستورالعملهای مربوط.
تبصره Ù€ در مواردی Ú©Ù‡ یک یا چند جزء از موارد مندرج در بند « الف» قابل تأمین از سوی کارفرما نباشد, کارفرما مجاز است انجام آن را در قبال پرداخت هزینه در شرح کار خدمات مشاور درخواست کند.
ب ـ در صورتی که در انجام خدمات مشاوره درطرح مورد نظر, قوانین و مقررات خاصی نظیر حقوق دولتی خاص (مربوط به مقررات بیمه, عوارض, مالیات و نظایر آن), حفاظت ویژه یا ملاحظات زیست محیطی خاصی نافذ باشد, در گزارش شناخت, موارد با ذکر مقررات مربوط باید تشریح شوند.
ماده۶ ـ شرح کلی خدمات
الف ـ شرح کلی خدمات (TOR) باید حداقل حاوی موارد زیر باشد:
۱ـ هدف و محدوده طرح,
۲ـ اطلاعات پایه, به منظور ارائه شرح تفصیلی خدمات یا متدولوژی,
۳ـ مبانی, اصول, معیارها و استانداردهای مورد نظر کارفرما,
Û´Ù€ خروجیها Ùˆ نتایج مورد نیاز شامل اطلاعات, نقشه‌ها یا گزارشهایی Ú©Ù‡ مشاور باید در مراحل مختلف یا پایان کار, به کارفرما تحویل دهد,
۵ ـ خدمات جنبی و تکمیلی که باید توسط مشاور یا به واسطه وی توسط شخص ثالثی انجام شود,
۶ ـ وظایف مشاور در زمینه آموزش یا انتقال دانش فنی, حسب مورد.
ب Ù€ حتی المقدور سازمان با دریافت نظر دستگاه اجرایی نسبت به تهیه Ùˆ ابلاغ شرح خدمات همسان برای کارهای مشاوره اقدام کند, در غیر اینصورت, کارفرما Ù…ÛŒ‌تواند شرح تفصیلی خدمات را تهیه یا به عنوان یک امتیاز فنی از مشاور درخواست کند.
ماده۷ـ فراخوان
الف Ù€ کارفرما Ù…ÛŒ‌تواند به روشهای زیر فراخوان را منتشر کند:
Û±Ù€ انتشـار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ از دو تا سه نوبـت حـداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری,
Û²Ù€ دریافت فهرست بلند مشاوران از سازمان یا مراجع قانونی, طبق آیین‌نامه تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیتدار برای مناقصه محدود, حسب مورد Ùˆ ارسال دعوتنامه برای آنها,
۳ـ انتخاب دوازده مشاور توسط دستگاه اجرایی از فهرست بلند قبلی دریافت شده از سازمان یا مراجع قانونی دیگر و سه مشاور با سابقه کمتر از پنج سال, مشروط به آنکه بیش از دو سال از دریافت لیست سپری نشده باشد و ارسال دعوتنامه برای آنها در صورت دارا بودن صلاحیت و ظرفیت کاری مشاوران براساس خود اظهاری ایشان.
تبصره۱ـ در موارد خاص با تشخیص Ùˆ مسئولیت دستگاه اجرایی ذیربط, تعداد مشاوران موضوع جزء (Û³) بند « الف» به پنج مشاور تقلیل Ù…ÛŒ‌یابد؛ در این حالت, حداقل یک مشاور با سابقه کمتر از پنج سال باید به لیست قبلی اضافه شود.
تبصره۲ـ برای کارهایی Ú©Ù‡ برآورد هزینه مشاوره آنها بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد, به استثنای موارد مشمول بند « Ø«» ماده (Û±Û¸) این آیین‌نامه, انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ضروری است.
ب ـ فراخوان مشاوره باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی کارفرما,
۲ـ موضوع خدمات مشاوره,
۳ـ گواهینامه صلاحیت, حسب مورد,
۴ـ اعلام انجام ارزیابی کیفی, حسب مورد,
۵ ـ رشته یا زمینه تخصصی مشاور,
۶ ـ تاریخ, مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد,
۷ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم,
پ ـ در صورت انتشار آگهی و تحقق شرایط انحصار (ایجاب یک متقاضی برای انجام معامله), فراخوان یاد شده, برای احراز انحصار, باید حداقل برای یک بار تجدید شود.
تبصره Ù€ در صورت احراز انحصار, قرارداد به روش ساده منعقد Ù…ÛŒ‌شود.
ماده۸ ـ همزمانی خدمات مشاوره
الف ـ ارجاع همزمان فعالیتهای جنبی و تکمیلی به مشاور اصلی, در صورتی که دارای صلاحیت لازم در رشته مربوط باشد, مجاز است.
ب ـ ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجاز نیست:
۱ـ مدیریت طرح با طراحی و نظارت,
۲ـ مطالعات توجیهی با طراحی و نظارت,
۳ـ مهندسی ارزش با طراحی و نظارت,
پ ـ هرگونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی مشاوری که خدمات مدیریت طرح, بازرسی, طراحی یا نظارت در طرحی را بر عهده گرفته است. در قراردادهای تأمین کالا و قراردادهای پیمانکاری همان طرح ممنوع است.
ت Ù€ همزمانی طراحی با کارهایی Ú©Ù‡ قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری طرح Ùˆ ساخت (DB& EPC& EC), ایجاد نرم افزارهای سفارشی Ùˆ پیمانکاری عمومی (GC) ارجاع Ù…ÛŒ‌شود, مجاز است.
ماده۹ـ تشخیص صلاحیت و موازین کلی
الف Ù€ ارجاع کارهای مشاوره در معاملات متوسط Ùˆ معاملات بزرگ, در رشته‌هایی Ú©Ù‡ توسط سازمان تشخیص صلاحیت Ù…ÛŒ‌شوند, فقط به مشاوران دارای گواهینامه صلاحیت سازمان مجاز است.
ب Ù€ در رشته‌هایی Ú©Ù‡ گواهی صلاحیت یا مجوزهای معتبر از سوی سایر مراجع قانونی صادر Ù…ÛŒ‌شود, حسب مورد, کارفرما باید گواهی صلاحیت مربوط را درخواست کند.
پ ـ به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران, ضمن رعایت ( منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی) معاملات مصوب۲۲/۱۰/۱۳۳۷), تمام مشاوران فراخوانده شده, باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند.
تبصره۱ـ فرآیند انتخاب مشاورانی Ú©Ù‡ با حضور شرکتهای وابسته Ùˆ نظایر آن انجام Ù…ÛŒ‌شود باید به صورت انتخاب بر اساس کیفیت Ùˆ قیمت (موضوع بند « ب» ماده «Û±Û¹» این آیین‌نامه) برگزار شود.
تبصره۲ـ تعاونیهای کارکنان Ùˆ صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذیربط خود, قرارداد منعقد کنند.
ت Ù€ ارجاع کار به اشخاص حقوقی Ú©Ù‡ خدمات مشاوره را در قالب گروه مشارکت ارائه Ù…ÛŒ‌کنند, مجاز است؛ در این صورت امتیازهای مشاوران همکار در امتیاز ارزیابی کیفی مشاور منظور Ù…ÛŒ‌شود.
Ø« Ù€ اگر اثبات شود Ú©Ù‡ مشاور در فرآیند ارزیابی Ùˆ انتخاب, از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع, تهدید, تطمیع, رشوه Ùˆ نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده است, به تشخیص هیئت رسیدگی به شکایتها به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم Ù…ÛŒ‌شود.
تبصره Ù€ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران Ùˆ اعمال محرومیت از ارجاع کار, از سوی سازمان تهیه Ùˆ ابلاغ Ù…ÛŒ‌شود.
ج ـ به منظور ارتقا و تضمین کیفیت خدمات مشاوره, باید اصول زیر در استفاده از خدمات مشاوره رعایت شوند:
۱ـ اصول و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور,
۲ـ انجام مطالعات توجیهی پیش از ارجاع مطالعات تفصیلی و اجرایی, حسب مورد,
۳ـ استقلال مشاور نسبت به کارفرما,
۴ـ تنظیم دقیق شرح خدمات,
۵ ـ رعایت اصل رقابت کیفی در تمام مراحل ارزیابی و ارجاع کارهای مشاوره,
۶ ـ استفاده از قراردادهای همسان در خدمات مشاوره, در مواردی که قراردادهای همسان وجود دارد,
Û·Ù€ تحقق مسئولیت مدنی مشاوران در قبال صحت Ùˆ کیفیت کارها Ùˆ خدمات از طریق ایجاد پوششهای بیمه‌ای Ùˆ یا سایر روشها برای تضمین خدمات.
تبصره ـ سازمان موظـف است در چهـارچوب بنـد (۲) ماده (۲۶) نسـبت به تهیـه دستورالعمل برای ارزیابی میزان تحقق و دستیابی به اصول مصرح در جزءهای (۱) تا (۷) اقدام و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
ماده۱۰ـ انتخاب مشاور از طریق مناقصه
الف Ù€ چنانچه به تشخیص کارفرما, ارجاع خدمات مشاوره از طریق برگزاری مناقصه ضروری باشد, باید مناقصه به صورت دو مرحله‌ای (موضوع جزء «Û²» بند « الف» ماده «Û´» قانون) Ùˆ مطابق با روش انتخاب بر اساس کیفیت Ùˆ قیمت (طبق بند « ب» ماده «Û±Û¹» این آیین‌نامه) برگزار شود.
ب Ù€ مستندسازی Ùˆ اطلاع رسانی مناقصاتی Ú©Ù‡ موضوع آنها خدمات مشاوره (مذکور در بند « هـ» ماده «Û²Û¹» قانون Ùˆ جزءهای «Ûµ» Ùˆ «Û·» بند « الف» ماده «Û²» این آیین‌نامه) باشد, مطابق با مناقصات دو مرحله‌ای محدود (روش قیمت ترازشده) انجام Ù…ÛŒ‌گیرد.
ماده۱۱ـ ترجیح مشاوران داخلی
الف Ù€ امتیاز ارزیابی کیفی Ùˆ امتیاز فنی مشاوران خارجی در عدد Û¸/Û° ضرب Ù…ÛŒ‌شود.
ب ـ ترجیح مشاوران داخلی که بخشی از سهام آنها متعلق به اشخاص خارجی باشد, مشروط بر آن است که میزان سهم شرکای داخلی در سود و زیان و میزان سهم هر یک از سهامداران مشخص باشد و میزان مشارکت سهامداران داخلی, بیش از پنجاه درصد کل سهام باشد.
ماده۱۲ـ انعقاد قراردادهای مشاوره
الف ـ قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود.
ب ـ تغیـیر در موضـوع و شـرایط قـراردادهای مـشاوره بعد از تعیین مشاور منتخب ممنوع است.
تبصره ـ تغییر در حجم و مبلغ و شرایط قراردادهای مشاوره پس از انعقاد قرارداد, تنها به درخواست کارفرما تا سقف بیست و پنج درصد و براساس مقررات موضوعه مجاز است.
پ ـ هرگونه افزایش قیمت بعد از پایان جلسه ارزیابی مالی پیشنهادها و در فاصله تعیین مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع است.
ت Ù€ کارفرما Ù…ÛŒ‌تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوی با مشاور قرارداد منعقد کند Ú©Ù‡ خدمات مشاوره متکی به درصدی از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار نباشد Ùˆ به صورت مقطوع قرارداد منعقد کند.
Ø« Ù€ چنانچه مشاور در طول اجرای پروژه براساس اعمال مهندسی ارزش, برآورد پروژه را کاهش دهد, یک درصد از میزان کاهش به عنوان پاداش به ÙˆÛŒ پرداخت Ù…ÛŒ‌شود.
ماده۱۳ـ مستند سازی و اطلاع رسانی
الف ـ کارفرما موظف است فرآیند انتخاب مشاوران شامل ارزیابی کیفی مشاوران و ارزیابی فنی و مالی پیشنهادها را مستندسازی کند.
ب ـ مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران شامل موارد زیر است:
۱ـ گزارش شناخت,
۲ـ شرح کلی خدمات,
۳ـ فراخوان مشاوره,
۴ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی کیفی مشاوران, حسب مورد,
۵ ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی فنی پیشنهاد یا پیشنهادها,
۶ ـ صورتجلسه نهایی ارزیابی مالی پیشنهاد یا پیشنهادها (صورتجلسه پایانی),
۷ـ اسناد قراردادی شامل قرارداد, ضمائم و ملحقات آن.
Ù¾ Ù€ کارفرما باید تمامی مراحل خرید خدمات مشاوره را مستندسازی Ùˆ مستندهای فرآیند انتخاب مشاوران, شامل جزءهای «Û³» تا «Û¶» را از طریق پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.
ت Ù€ سازمان موظف است Ú©Ù‡ فهرست مشاوران صلاحیتدار را با ذکر رشته Ùˆ زمینه تخصصی, پایه صلاحیت Ùˆ نتایج ارزشیابی دوره‌ای مشاوران در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
فصل سوم ـ ارزیابی کیفی مشاوران
ماده۱۴ـ
ارزیابی کیفی مشاوران
الف Ù€ ارزیابی کیفی مشاوران Ø·ÛŒ مراحل زیر انجام Ù…ÛŒ‌شود:
۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها,
۲ـ تعیین حداقل امتیاز قابل قبول،
Û³Ù€ تهیه استعلام ارزیابی کیفی (طبق ماده «Û±Ûµ» این آیین‌نامه)ØŒ
۴ـ تهیه و انتشار فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران، بنا به تشخیص کارفرما،
۵ ـ توزیع استعلام ارزیابی کیفی و دریافت پاسخ آن بنا به تشخیص کارفرما،
۶ ـ امتیازدهی به مشاوران متقاضی ارزیابی،
۷ـ تعـیین سـه تـا شش مشـاور حائز شرایط که بالاترین امتیاز را کسب کنند (تهیه فهرست کوتاه)،
۸ ـ مستندسازی و تهیه صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران،
۹ـ ارسال صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران توسط کارگروه فنی ـ بازرگانی به کارفرما،
۱۰ـ اطلاع رسانی صورتجلسه ارزیابی کیفی مشاوران.
ب Ù€ ارزیابی کیفی مشاوران، براساس معیارهای زیر انجام Ù…ÛŒ‌شود:
۱ـ تجربه (سابقه اجرایی) (تا ۳۰ امتیاز)،
۲ـ ارزیابی کارفرمایان قبلی (تا ۲۰ امتیاز)،
۳ـ ساختار سازمانی مشاور (تا۲۰ امتیاز)،
۴ـ خلاقیت و ابتکار مشاور در طرحها و پژوهشهای قبلی (ده تا بیست درصد)
۵ ـ سایر موارد به تشخیص کارفرما (تا ۳۰ امتیاز).
Ù¾ Ù€ در روش ساده، جز موارد مذکور در بند « Ø«» ماده «Û±Û¸» این آیین‌نامه، در سایر موارد ارزیابی کیفی مشاوران، به روش ارزیابی کیفی ساده Ùˆ طبق معیارهای مذکور در بند « ب» این ماده، بدون استعلام Ùˆ براساس تشخیص کارفرما Ùˆ با توجه به اطلاعات قبلی Ùˆ سوابق مشاور، سه تا شش مشاور از سوی کارفرما انتخاب Ù…ÛŒ‌شود.
ت Ù€ ارزیابی کیفی مشاوران براساس امتیازات اکتسابی بند « ب» این ماده خواهد بود.
ث ـ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران و فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط به مدت دو سال از تاریخ صورتجلسه ارزیابی کیفی معتبر است.
ج Ù€ دستگاههای مرکزی موظفند سامانه‌ای به وجود آورند Ú©Ù‡ نتایج ارزیابی کیفی مشاوران در طول مدت اعتبار آن برای تمام مناقصات مشابه در دستگاههای اجرایی زیر مجموعه آن دستگاه اجرایی در رشته Ùˆ پایه معین، معتبر تلقی شده Ùˆ لزومی به ارزیابی مجدد کیفی نباشد.
ماده۱۵ـ استعلام ارزیابی کیفی مشاوران
الف ـ استعلام ارزیابی کیفی (RFQ) باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱ـ نام و نشانی کارفرما،
۲ـ موضوع خدمات مشاوره،
Û³Ù€ مدارک صلاحیت Ùˆ گواهینامه‌های لازم،
۴ـ حجم کار یا تعداد بازدید : 26

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

فصل‌ اول‌ Ù€ کلیات‌

ماده‌Û±Ù€ کاربرد
الف‌ Ù€ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ Ùˆ مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ Ù…ÛŒ‌رسد Ùˆ تنها در معاملاتی‌ Ú©Ù‡‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ Ù…ÛŒ‌شود، کاربرد دارد.
ب‌ Ù€ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها Ùˆ مؤسسات‌ Ùˆ شرکتهای‌ دولتی‌ØŒ مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ØŒ بانکها Ùˆ مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌ØŒ شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌ØŒ مؤسسات‌ Ùˆ نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌(درمواردی‌ Ú©Ù‡‌ آن‌ بنیادها Ùˆ نهادها از بودجه‌ Ú©Ù„‌ کشور استفاده‌ Ù…ÛŒ‌نمایند)ØŒ مؤسسات‌ عمومی‌ØŒ بنیادها Ùˆ نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ØŒ شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ Ùˆ همـچنین ‌دستگاهها Ùˆ واحدهائی‌ Ú©Ù‡‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌ØŒ اعم‌ از این‌Ú©Ù‡‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ Ùˆ یا از قوانین‌ Ùˆ مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌ØŒ شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ØŒ شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌ØŒ شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌ØŒ سازمان‌ گسترش‌ Ùˆ نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌ØŒ سازمان‌ بنادر Ùˆ کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌ØŒ سازمان‌ توسعه‌ Ùˆ نوسازی‌ معادن‌ Ùˆ صنایع‌ معدنی‌ ایران‌ØŒ سازمان‌ صدا Ùˆ سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ Ùˆ شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.
تبصره‌ Ù€ نیروهای‌ مسلح‌ØŒ تابع‌ مقررات‌ Ùˆ ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ Ùˆ از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.
ماده۲ـ تعاریف‌
واژگانی‌ Ú©Ù‡‌ در این‌ قانون‌ به‌ کار برده‌ شده‌ØŒ به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ Ù…ÛŒ‌شوند:
الف Ù€ مناقصه: فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین کیفیت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)ØŒ Ú©Ù‡‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ Ú©Ù‡‌ کمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد کرده‌ باشد، واگذار Ù…ÛŒ‌شود.
ب‌ Ù€ مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (Û±) این‌ قانون‌ Ú©Ù‡‌ مناقصه‌ را برگزار Ù…ÛŒ‌نماید.
ج‌ Ù€ مناقصه‌گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ Ú©Ù‡‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ Ùˆ در مناقصه‌ شرکت‌ Ù…ÛŒ‌کند.
د Ù€ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیتدار Ú©Ù‡‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ ارزیابی‌ فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها Ùˆ سایر وظایف‌ مقرر دراین‌ قانون‌ را برعهده‌ Ù…ÛŒ‌گیرد.
هـ Ù€ ارزیابی‌ کیفی مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ Ú©Ù‡‌ از سوی‌ مناقصه‌گزار یا به‌ تشخیص‌ ÙˆÛŒ‌ توسط‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ Ù…ÛŒ‌شود.
Ùˆ Ù€ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها: فرایندی‌ است‌ Ú©Ù‡‌ درآن‌ مشخصات‌ØŒ استانداردها، کارایی‌ØŒ دوام‌ Ùˆ سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌ØŒ ارزیابی‌ Ùˆ پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ Ù…ÛŒ‌شوند.
زـ ارزیابی‌ مالی‌ : فرایندی‌ است‌ Ú©Ù‡‌ در آن‌ مناسب‌ترین‌ قیمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌ (Û²Û°) این‌ قانون‌ از بین‌ پیشنهادهائی‌ Ú©Ù‡‌ ازنظر فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، برگزیده‌ Ù…ÛŒ‌شود.
Ø­‌ Ù€ ارزیابی‌ Ø´Ú©Ù„ÛŒ: عبارت‌ است‌ از بررسی‌ کامل‌ بودن‌ اسناد Ùˆ امضای‌ آنها، غیرمشروط‌ Ùˆ خوانا بودن‌ پیشنهاد قیمت‌.
Ø·‌ Ù€ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شرکت‌ در معامله‌ Ú©Ù‡‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ کالاها Ùˆ خدماتی‌ Ú©Ù‡‌ در انحصار دولت‌ است‌.
Û²Ù€ انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ‌ عمومی‌ Ùˆ ایجاب‌ تنها یک‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌.
ÛŒ‌ Ù€ برنامه‌ زمانی‌ مناقصه: سندی‌ است‌ Ú©Ù‡‌ در آن‌ زمان‌ Ùˆ مهلت‌ برگزاری‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌ØŒ مدت‌ اعتبار پیشنهادها Ùˆ زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ Ù…ÛŒ‌شود.
ماده‌Û³Ù€ طبقه‌بندی‌ معاملات‌
معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ Ù…ÛŒ‌شوند :
Û±Ù€ معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌: معاملاتی‌ Ú©Ù‡‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ Û±Û³Û¸Û² کمتر از بیست‌میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ باشد.
Û²Ù€ معاملات‌ متوسط‌: معاملاتی‌ Ú©Ù‡‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ بیش‌ از سقف‌ مبلغ‌ معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌ بوده‌ Ùˆ از ده‌ برابر سقف‌ ارزش‌ معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌ تجاوز نکند.
Û³Ù€ معاملات‌ بزرگ‌: معاملاتی‌ Ú©Ù‡‌ مبلغ‌ برآورد اولیه‌ آنها بیش‌ از ده‌ برابر سقف‌ ارزش ‌مبلغ‌ معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌ باشد.
تبصره‌Û±Ù€ وزارت‌ امور اقتصادی‌ Ùˆ دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها Ùˆ خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ØŒ جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.
تبصره۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌ Ùˆ متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ Ùˆ در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ Ù…ÛŒ‌باشد.
تبصره‌Û³Ù€ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌های‌ فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی‌ Ú©Ù‡‌ به‌طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ Ù…ÛŒ‌شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌تر برده‌ شود.
ماده‌Û´Ù€ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌
الف‌ Ù€ مناقصات‌ ازنظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیرطبقه‌بندی‌ Ù…ÛŒ‌شوند:
Û±Ù€ مناقصات یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ Ú©Ù‡‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌گشوده‌ Ùˆ در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Ù€ مناقصات‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ Ú©Ù‡‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌ØŒ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ بر اساس‌ مفاد ماده‌ (Û±Û¹) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ Ù…ÛŒ‌شود.
ب‌ Ù€ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ Ù…ÛŒ‌شوند :
Û±Ù€ مناقصات عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ Ú©Ù‡‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطریق‌ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ‌عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ Ù…ÛŒ‌رسد.
Û²Ù€ مناقصات‌ محدود: مناقصه‌ای‌ است‌ Ú©Ù‡‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ Ùˆ مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذکر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار [براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (Û±Û³) Ùˆ (Û²Û·) این‌ قانون‌‌] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ Ù…ÛŒ‌رسد.


تعداد بازدید : 21
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

فصل‌ دوم‌ Ù€ سازماندهی‌ مناقصات‌

ماده Ûµ Ù€ کمیسیون‌ مناقصه‌
الف‌ Ù€ کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ Ù…ÛŒ‌شود:
Û± Ù€ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا نماینده‌ ÙˆÛŒ‌.
Û²Ù€ Ø°ÛŒ‌حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد.
Û³Ù€ مسؤول ‎فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ Ú©Ù‡‌ مناقصه‌ به ‎درخواست‌ ÙˆÛŒ‌ برگزار Ù…ÛŒ‌شود.
ب‌ Ù€ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد.
ج‌ Ù€ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد Ùˆ تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌حضور در جلسه‌ Ùˆ ابرازنظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبرخواهد بود.
د Ù€ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ کمیسیون‌ØŒ مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشکیل‌ Ù…ÛŒ‌شود.
هـ Ù€ اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ Ù…ÛŒ‌باشد.
ماده‌ Û¶ Ù€ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌
اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است :
الف‌ Ù€ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.
ب ‌Ù€ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ از نظر کامل‌‎بودن‌ مدارک‌ Ùˆ امضای‌ آنها Ùˆ نیز خوانا بودن‌ Ùˆ غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ Ø´Ú©Ù„ÛŒ‌).
ج‌ Ù€ ارزیابی‌ پیشنهادها Ùˆ تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ Ùˆ اسناد مناقصه‌.
د Ù€ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌.
هـ Ù€ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ Ùˆ دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد Û±Û¹ Ùˆ Û²Û° این‌ قانون‌).
Ùˆ Ù€ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌.
ز Ù€ تصمیم‌گیری‌ دربارة‌ تجدید مناقصه یا لغو مناقصه‌.
ماده‌ Û· Ù€ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌
به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌گر Ùˆ مناقصه‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشکیل ‌Ù…ÛŒ‌گردد. اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید.
ماده‌ Û¸ Ù€ وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌
الف‌ Ù€ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یک‌ از مواد این‌ قانون‌.
ب‌ Ù€ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌.
تبصره۱ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نیست‌:
Û± Ù€ معیارها Ùˆ روش‌های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها.
Û² Ù€ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌.
Û³ Ù€ اعتراضاتی‌ Ú©Ù‡‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد.
Û´ Ù€ شکایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد.
تبصره‌Û²Ù€ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ Ùˆ اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (Û·) به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ Ùˆ برنامه‌ریزی‌ کشور Ùˆ وزارت‌ امور اقتصادی‌ Ùˆ دارائی ‌به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.


تعداد بازدید : 27
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam

قانون برگزاری مناقصات

فصل‌ سوم‌ Ù€ برگزاری‌ مناقصات‌

ماده‌ Û¹Ù€ فرایند برگزاری‌ مناقصات‌
فرایند برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ ترتیب‌ شامل‌ مراحل‌ زیر است‌:
الف‌ Ù€ تأمین‌ منابع‌ مالی‌.
ب‌ Ù€ تعیین‌ نوع‌ مناقصه‌ در معاملات‌ بزرگ‌ (یک‌ مرحله‌ای‌ یا دو مرحله‌ای‌ØŒ عمومی ‌یا محدود).
ج‌ Ù€ تهیه‌ اسناد مناقصه‌.
د Ù€ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ درصورت‌ لزوم‌.
هـ Ù€ فراخوان‌ مناقصه‌.
Ùˆ Ù€ ارزیابی‌ پیشنهادها.
ز Ù€ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌ Ùˆ انعقاد قرارداد.
ماده‌ Û±Û°Ù€ تأمین‌ منابع‌ مالی‌
الف‌ Ù€ انجام‌ معامله‌ به‌ هرطریق‌ مشروط‌ بر آن‌ است‌ Ú©Ù‡‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (Û±) این‌ قانون‌ به‌ نحو مقتضی‌ نسبت‌ به‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ معامله‌ در مدت ‌قرارداد اطمینان‌ حاصل‌ Ùˆ مراتب‌ در اسناد مرتبط‌ قید شده‌ باشد.
ب‌ Ù€ موضوع‌ پیش‌بینی‌ منابع‌ مالی‌ Ùˆ نحوه‌ ضمان‌ تأخیر تعهدات‌ برای‌ انجام‌ معامله‌ باید به‌ صراحت‌ در شرایط‌ Ùˆ اسناد مناقصه‌ از سوی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار قید Ùˆ تعهد شود.
ماده‌ Û±Û± Ù€ روش‌های‌ انجام‌ مناقصه‌
مناقصه‌ به‌ طرق‌ زیر انجام‌ Ù…ÛŒ‌شود:
الف‌ Ù€ در معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌ØŒ کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ Ú©Ù…‌ Ùˆ کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید Ùˆ با رعایت‌ صرفه‌ Ùˆ صلاح‌ Ùˆ اخذ فاکتور مشخص‌ Ùˆ به‌ تشخیص‌ Ùˆ مسؤولیت‌ خود، معامله‌ را با تأمین‌ کیفیت‌ به‌کمترین‌ بهای‌ ممکن‌ انجام‌ دهد.
ب‌ Ù€ در معاملات‌ متوسط‌ØŒ کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه‌ به‌ Ú©Ù…‌ Ùˆ کیف ‌موضوع‌ معامله‌ (کالا، خدمت‌ یا حقوق‌) درباره‌ بهای‌ آن‌ تحقیق‌ نماید Ùˆ با رعایت‌ صرفه‌ وصلاح‌ Ùˆ اخذ حداقل‌ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ØŒ با تأمین‌ کیفیت‌ مورد نظر، چنانچه‌ بهای‌ به‌دست‌ آمده‌ مورد تأیید مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز ÙˆÛŒ‌ باشد، معامله‌ را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام‌ دهد Ùˆ چنانچه‌ اخذ سه‌ فقره‌ استعلام‌ کتبی‌ ممکن‌ نباشد با تأیید مسؤول‌ تدارکاتی‌ یا مقام‌ مسؤول‌ همتراز ÙˆÛŒ‌ØŒ به‌ تعداد موجود کفایت‌ Ù…ÛŒ‌شود.
تبصره‌ Ù€ چنانچه‌ مسؤولیت‌ واحد تدارکاتی‌ برعهدة‌ کارپرداز واحد باشد امضای ‌نامبرده‌ به‌ منزله‌ امضای‌ مسؤول‌ واحد تدارکاتی‌ است‌. درصورتی‌ Ú©Ù‡‌ دستگاه‌ اجرائی‌ فاقد کارپرداز باشد Ù…ÛŒ‌توان‌ وظایف‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ را به‌ متصدیان‌ پستهای‌ مشابه‌ سازمانی‌Ùˆ یا به‌ مأمور خرید محول‌ نمود.
ج‌ Ù€ در معاملات‌ بزرگ‌ به‌ یکی‌ از روش‌های‌ زیر عمل‌ Ù…ÛŒ‌شود:
Û± Ù€ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ ازطریق‌ انتشار فراخوان‌ در روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار.
Û² Ù€ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود.
ماده‌Û±Û²Ù€ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌
الف‌ Ù€ در ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ØŒ باید موارد زیر لحاظ‌ شود:
Û± Ù€ تضمین‌ کیفیت‌ خدمات‌ Ùˆ محصولات‌.
Û² Ù€ داشتن‌ تجربه‌ Ùˆ دانش‌ در زمینه‌ مورد نظر.
Û³ Ù€ حسن‌ سابقه‌.
Û´ Ù€ داشتن‌ پروانه‌ کار یا گواهینامه‌های‌ صلاحیت‌ØŒ درصورت‌ لزوم‌.
Ûµ Ù€ توان‌ مالی‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ کار درصورت‌ لزوم‌.
ب‌ Ù€ مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
Û± Ù€ تعیین‌ معیارهای‌ ارزیابی‌ Ùˆ اهمیت‌ نسبی‌ معیارها.
Û² Ù€ تهیه‌ اسناد ارزیابی‌.
Û³ Ù€ دریافت‌ØŒ تکمیل‌ Ùˆ ارسال‌ اسناد ارزیابی‌ از سوی‌ متقاضیان‌.
Û´ Ù€ ارزیابی‌ اسناد دریافت‌ شده‌ Ùˆ تعیین‌ امتیاز هر یک‌ از مناقصه‌گران‌ Ùˆ رتبه‌بندی ‌آنها.
Ûµ Ù€ اعلام‌ اسامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار به‌ کارفرما Ùˆ امتیازات‌ Ùˆ رتبة‌ آنها (تهیه ‌لیست‌ کوتاه‌).
Û¶ Ù€ مستندسازی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.
ج‌ Ù€ سازمان‌ مدیریت‌ Ùˆ برنامه‌ریزی‌ کشور مکلف‌ است‌ با همکاری‌ دستگاههای ‌اجرائی‌ حداکثر سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ را با رعایت‌ موازین‌ مقرر در این‌ ماده‌ Ú©Ù‡‌ بیانگر شاخص‌های‌ اندازه‌گیری‌ Ùˆ روش‌ ارزیابی‌ مناقصه‌گران‌ باشد تهیه‌ Ùˆ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ برساند.
ماده‌Û±Û³Ù€ فراخوان‌ مناقصه‌
الف‌ Ù€ مفاد فراخوان‌ مناقصه‌ حداقل‌ باید شامل‌ موارد زیر باشد:
Û± Ù€ نام‌ Ùˆ نشانی‌ مناقصه‌گزار.
Û² Ù€ نوع‌ØŒ کمیت‌ Ùˆ کیفیت‌ کالا یا خدمات‌.
Û³ Ù€ نوع‌ Ùˆ مبلغ‌ تضمین‌ شرکت‌ در مناقصه‌.
Û´ Ù€ محل‌ØŒ زمان‌ Ùˆ مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ Ùˆ گشایش‌ پیشنهادها.
Ûµ Ù€ مبلغ‌ برآورد شده‌ معامله‌ Ùˆ مبانی‌ آن‌ (درصورتی‌ Ú©Ù‡‌ تعیین‌ آن‌ میسر یا به‌‎مصلحت ‌باشد). درمواردی‌ Ú©Ù‡‌ فهرست‌ بهای‌ پایه‌ وجود دارد، برآورد مربوط‌ طبق‌ فهرست‌ یاد شده‌ تهیه‌ Ù…ÛŒ‌شود.
ب‌ Ù€ فراخوان‌ مناقصه‌ عمومی‌ باید به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار از دو تا سه‌ نوبت ‌حداقل‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار کشوری‌ یا استان‌ مربوط‌ منتشر گردد.
ج‌ Ù€ مناقصه‌گزار Ù…ÛŒ‌تواند علاوه‌ بر موارد مذکور در بند (ب‌) این‌ ماده‌ از طریق‌ سایر رسانه‌های‌ گروهی‌ Ùˆ رسانه‌های‌ ارتباط‌ جمعی‌ یا شبکه‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ نیز فراخوان‌ را منتشر نماید.
د Ù€ درصورتی‌ Ú©Ù‡‌ نیاز به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ بین‌المللی‌ باشد، یا استفاده‌ از تسهیلات ‌اعتباری‌ خارجی‌ مطرح‌ باشد، باید با کسب‌ مجوزهای‌ مربوط‌ Ùˆ با رعایت‌ موازین‌ قانون‌ حداکثر استفاده‌ از توان‌ فنی‌ØŒ مهندسی‌ØŒ تولیدی‌ Ùˆ صنعتی‌ Ùˆ اجرائی‌ کشور مصوب‌Û±Û²/Û±Û²/Û±Û³Û·Ûµ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ‌ مربوط‌ در یکی‌ از روزنامه‌های‌ کثیرالانتشار Ùˆ حداقل‌ یک‌ نوبت‌ دریکی‌ از روزنامه‌های‌ انگلیسی‌ زبان‌ داخل‌ Ùˆ یک‌ مجله‌ یا روزنامه‌ بین‌المللی‌ مرتبط‌ با موضوع‌ مناقصه‌ØŒ منتشر شود.
ماده۱۴ـ اسناد مناقصه‌
الف‌ Ù€ تمامی‌ اسناد مناقصه‌ باید به‌ طور یکسان‌ به‌ همه‌ داوطلبان‌ تحویل‌ شود.
ب‌ Ù€ اسناد مناقصه‌ شامل‌ موارد زیر است‌:
Û± Ù€ نام‌ Ùˆ نشانی‌ مناقصه‌گزار.
Û² Ù€ نوع‌ Ùˆ مبلغ‌ تضمین‌ مناقصه‌.
Û³ Ù€ محل‌ØŒ زمان‌ Ùˆ مهلت‌ دریافت‌ اسناد، تحویل‌ پیشنهادها Ùˆ گشایش‌ آنها.
Û´ Ù€ مبلغ‌ پیش‌پرداخت‌ Ùˆ تضمین‌ حسن‌ انجام‌ کار.
Ûµ Ù€ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.
Û¶ Ù€ شرح‌ کار، مشخصات‌ فنی‌ بازرگانی‌ØŒ استانداردها، نوع‌ØŒ کمیت‌ Ùˆ کیفیت‌ کالا یاخدمات‌.
Û· Ù€ برنامه‌ریزی‌ انجام‌ کار یا تحویل‌ کالا.
Û¸ Ù€ معیارها Ùˆ روش‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌.
Û¹ Ù€ روش‌ تهیه‌ Ùˆ مهلت‌ مقرر برای‌ تسلیم‌ پیشنهادها Ùˆ تعداد نسخه‌های‌ آنها.
Û±Û° Ù€ متن‌ قرارداد شامل‌ موافقتنامه‌ØŒ شرایط‌ عمومی‌ Ùˆ خصوصی‌ Ùˆ ضمائم‌ آن‌.
Û±Û± Ù€ صورتجلسات‌ Ùˆ توضیحات‌ موضوع‌ ماده‌ (Û±Û·).
Û±Û² Ù€ سایر اسنادی‌ Ú©Ù‡‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار لازم‌ باشد.
ماده‌Û±Ûµ Ù€ ترتیب‌ تهیه‌ Ùˆ تسلیم‌ پیشنهادها
الف‌ Ù€ شرکت‌کنندگان‌ در مناقصه‌ پس‌ از دریافت اسناد‌ یا خرید اسناد باید پیشنهادهای‌خود را به‌ ترتیب‌ زیر تهیه‌ Ùˆ به‌ مناقصه‌گزار تسلیم‌ کنند:
Û± Ù€ تهیه‌ Ùˆ تکمیل‌ اسناد Ùˆ پیشنهادها.
Û² Ù€ تسلیم‌ پیشنهادها در مهلت‌ مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌.
Û³ Ù€ دریافت‌ رسید تحویل‌ پیشنهادها.
ب Ù€ مهلت‌ قبول‌ پیشنهادها درمورد مناقصات‌ داخلی‌ Ùˆ مناقصات بین‌المللی‌ از آخرین‌ مهلت ‌تحویل‌ اسناد مناقصه‌ به‌ ترتیب‌ نباید کمتر از ده‌ روز Ùˆ یک‌ ماه‌ باشد.
ماده‌ Û±Û¶Ù€ شرایط‌ تسلیم‌ Ùˆ تحویل‌ پیشنهادها
الف‌ Ù€ هیچ‌ یک‌ از شرکت‌کنندگان‌ در مناقصه‌ØŒ جز در مواردی‌ Ú©Ù‡‌ در اسناد مناقصه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، نمی‌توانند بیش‌ از یک‌ پیشنهاد تسلیم‌ کنند.
ب‌ Ù€ شرکت‎کنندگان‌ در مناقصه‌ØŒ اسناد مناقصه‌ Ùˆ پیشنهادهای‌ خود را باید در پاکت‌های‌ جداگانه‌ لاک‌ Ùˆ مهر شده‌ شامل‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌)ØŒ پیشنهاد فنی‌ بازرگانی‌(پاکت‌ ب‌) Ùˆ پیشنهاد قیمت‌ (پاکت‌ ج‌) بگذارند Ùˆ همه‌ پاکت‌ها را در لفاف‌ مناسب‌ Ùˆ لاک‌ Ùˆ مهر شده‌ قرار دهند.
ج‌ Ù€ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ درمهلت‌ مقرر همه‌ پیشنهادهای‌ ارائه‌ شده‌ شرکت‌کنندگان‌ را پس‌ از دریافت‌ØŒ ثبت‌ Ùˆ تا جلسه‌ بازگشائی‌ØŒ از پاکت‌ها صیانت‌ نماید.
د Ù€ هرگونه‌ تسلیم‌ØŒ تحویل‌ØŒ اصلاح‌ØŒ جایگزینی‌ Ùˆ یا پس‌ گرفتن‌ پیشنهاد باید به‌صورت‌ قابل‌ گواهی‌ Ùˆ در مهلت‌ Ùˆ مکان‌ مقرر در اسناد مناقصه‌ انجام‌ شود.
ماده‌ Û±Û· Ù€ توضیح‌ Ùˆ تشریح‌ اسناد
الف‌ Ù€ چنانچه‌ شرکت‌ کننده‌ در اسناد مناقصه‌ØŒ ابهام‌ یا ایرادی‌ مشاهده‌ کند، Ù…ÛŒ‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح‌ بخواهد.
ب‌ Ù€ توضیـحات‌ Ùˆ پـاسـخ‌ بـه‌ پرسش‌های‌ مناقصه‌گران‌ Ùˆ همچنین‌ درصورت‌ تشکیل ‌« جلسه‌ توضیح‌ اسناد»ØŒ رونوشت‌ صورتجلسه‌ آن‌ مطابق‌ ماده‌ (Û²Û²) این‌ قانون‌ به‌ طوریکسان‌ برای‌ همه‌ شرکت‌کنندگان‌ مناقصه‌گر ارسال‌ خواهد شد.
ماده۱۸ Ù€ گشایش‌ پیشنهادها
الف‌ Ù€ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ در زمان‌ Ùˆ مکان‌ مقرر گشوده‌ Ù…ÛŒ‌شود.
ب‌ Ù€ مراحل‌ گشایش‌ پیشنهادها به‌ شرح‌ زیر است‌:
Û± Ù€ تهـیه‌ فهـرست‌ اسامی‌ دریافت‎کنندگان‌ اسـناد، (پیشـنهاددهندگان‌)ØŒ حاضران‌ Ùˆ شرکت‌کنندگان‌ در جلسه‌.
Û² Ù€ بازکردن‌ پاکت‌ تضمین‌ (پاکت‌ الف‌) Ùˆ کنترل‌ آن‌.
Û³ Ù€ بازکردن‌ پاکت‌ فنی‌ بازرگانی‌.
Û´ Ù€ بازکردن‌ پیشنهاد قیمت‌ Ùˆ کنترل‌ از نظر کامل‌ بودن‌ مدارک‌ Ùˆ امضای‌ آنها Ùˆ کنارگذاشتن‌ پیشنهادهای‌ غیرقابل‌ قبول‌ در مناقصات‌ یک‌ مرحله‌ای‌.
Ûµ Ù€ تحویل‌ پاکت‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات ‌دومرحله‌ای‌.
Û¶ Ù€ تهیه‌ Ùˆ تنظیم‌ Ùˆ امضای‌ صورتجلسة‌ گشایش‌ پیشنهادها توسط‌ کمیسیون‌ مناقصه‌.
Û· Ù€ تحویل‌ پاکت‌های‌ قیمت‌ Ùˆ پاکت‌ تضمین‌ پیشنهادهای‌ رد شده‌ به‌ مناقصه‌گزار برای‌ استرداد به‌ Ø°ÛŒ‌نفع‌.
ج‌ Ù€ درصورت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ دو مرحله‌ای‌ØŒ زمان‌ Ùˆ مکان‌ تشکیل‌ جلسه‌ گشایش ‌پیشنهادهای‌ قیمت‌ØŒ در جلسه‌ گشایش‌ پاکت‌ها اعلام‌ خواهد شد، این‌ مدت‌ فقط‌ برای‌ یک‌بار تا سقف‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها قابل‌ تمدید است‌. در این‌ صورت‌ پاکت‌های‌ قیمت‌ دریک‌ لفاف‌ لاک‌ Ùˆ مهر شده‌ توسط‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار صیانت‌ Ù…ÛŒ‌شود. در مناقصات‌ یک ‌مرحله‌ای‌ØŒ پیشنهادهای‌ قیمت‌ بی‌درنگ‌ گشوده‌ Ùˆ براساس‌ ماده (Û²Û°) این‌ قانون‌ØŒ برنده ‌مناقصه‌ تعیین‌ Ù…ÛŒ‌شود.
د Ù€ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ از مناقصه‌گران‌ یا نمایندگان‌ آنها جهت‌ حضور در جلسه‌ گشایش‌ پیشنهادهای‌ مالی‌ دعوت‌ نماید.
ماده‌ Û±Û¹ Ù€ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها
الف‌ Ù€ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ØŒ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ براساس‌ معیارها وروش‌های‌ اعلام‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ØŒ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ Ùˆ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی ‌پیشنهادها را انجام‌ Ùˆ اعلام‌ نماید.
ب‌ Ù€ درصورتی‌ Ú©Ù‡‌ بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد، نتیجه‌ بررسی‌ Ø·ÛŒ ‌مهلتی‌ Ú©Ù‡‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ معین‌ Ù…ÛŒ‌کند به‌ جلسه‌ بعدی‌ کمیسیون‌ احاله‌ Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ بر اساس‌ گزارش‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ØŒ پاکت‌های‌ قیمت‌ پیشنهاددهندگانی‌ Ú©Ù‡‌ امتیاز فنی ‌بازرگانی‌ لازم‌ را احراز کرده‌اند، گشوده‌ Ù…ÛŒ‌شود.
ج‌ Ù€ هرگونه‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ØŒ تنها پیش‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ مجازاست‌.
د Ù€ پاکت‌ پیشنهاد قیمت‌ مناقصه‌گرانی‌ Ú©Ù‡‌ در ارزیابی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته ‌نشده‌اند، باید ناگشوده‌ بازگردانده‌ شود.
ماده‌ Û²Û° Ù€ ارزیابی‌ مالی‌ Ùˆ تعیین‌ برنده‌ مناقصه‌
الف‌ Ù€ هنگام‌ ارزیابی‌ مالی‌ØŒ مناقصه‌گری‌ Ú©Ù‡‌ مناسب‌ترین‌ قیمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد Ùˆ برنده‌ دوم‌ درصورتی‌ اعلام‌ Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡‌ تفاوت‌قیمت‌ پیشنهادی‌ ÙˆÛŒ‌ با برنده‌ اول‌ØŒ کمتر از مبلغ‌ تضمین‌ باشد. روش‌ ارزیابی‌ مالی‌ باید در اسناد مناقصه‌ به‌صورت‌ مشروح‌ با ذکر نحوه‌ تأثیرگذاری‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ بر قیمت ‌اعلام‌ شود.
ب‌ Ù€ پس‌ از گشودن‌ پاکت‌های‌ قیمت‌ØŒ چنانچه‌ بررسی‌ قیمت‌ها Ùˆ تجزیه‌ Ùˆ کنترل‌مبانی‌ آن‌ لازم‌ باشد، کمیسیون‌ مناقصه‌ Ù…ÛŒ‌تواند بررسی‌ آن‌ را به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ ارجاع‌ نماید Ùˆ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ حداکثر ظرف‌ دوهفته‌ نتیجه‌ ارزیابی‌ را به‌کمیسیون‌ مناقصه ‌اعلام‌ Ù…ÛŒ‌کند.
ج‌ Ù€ پس‌ از گشودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ØŒ تضمین‌ برنده‌ اول‌ Ùˆ دوم‌ØŒ نزد مناقصه‌گزار نگهداری‌ Ùˆ تضمین‌ سایر مناقصه‌گران‌ بازگردانده‌ Ù…ÛŒ‌شود.
د Ù€ در مناقصات‌ بین ‌المللی‌ØŒ مناقصه‌گران‌ داخلی‌ نسبت‌ به‌ مناقصه‌گران‌ خارجی‌ترجیح‌ دارند. نحوه‌ ترجیح‌ مناقصه‌گران‌ داخلی‌ØŒ در اسناد مناقصه‌ قید خواهد شد. مناقصاتی‌ Ú©Ù‡‌ در آنها رعایت‌ این‌ قاعده‌ به‌ مصلحت‌ نباشد، باید از سوی‌ شورای‌ اقتصاد تأیید شود.
ماده‌ Û²Û± Ù€ انعقاد قرارداد
الف‌ Ù€ قرارداد با برنده‌ مناقصه‌ØŒ باید پیش‌ از پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این‌ مدت‌ حداکثر برای‌ یک‌ بار Ùˆ برابر مدت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌ قابل‌تمدید است‌. بعد از عقد قرارداد تضمین‌ پیشنهاددهنده‌ دوم‌ مسترد Ù…ÛŒ‌گردد.
ب‌ Ù€ قرارداد با برنده‌ اول‌ در مهلت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه‌ برنده‌ اول‌ از انعقاد قرارداد امتناع‌ نماید Ùˆ یا ضمانت‌ انجام‌ تعهدات‌ را ارائه‌ ننماید، تضمین‌ مناقصه‌ ÙˆÛŒ‌ ضبط‌ Ùˆ قرارداد با برنده‌ دوم‌ منعقد Ù…ÛŒ‌گردد. درصورت‌ امتناع‌ نفر دوم‌ØŒ تضمین‌ ÙˆÛŒ‌ نیز ضبط‌ Ùˆ مناقصه‌ تجدید خواهد شد.


تعداد بازدید : 21
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam

قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌

فصل‌ چهارم‌ Ù€ مقررات‌ مناقصات‌

ماده‌ Û²Û² Ù€ شرایط‌ ارسال‌ اسناد Ùˆ مکاتبات‌
ارسال‌ مکاتبات‌ یا اسناد مرتبط‌ با مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (Û²Û°) این‌ قانون‌درصورتی ‌معتبر است‌ Ú©Ù‡‌ فرستادن‌ آن‌ جز در موارد تغییر نشانی‌ یا محل‌ قابل‌ تصدیق‌ باشد؛ مانند پست‌ سفارشی‌ØŒ تلگرام‌ØŒ تلکس‌ Ùˆ نظایر آن‌.
ماده‌ Û²Û³ Ù€ مستند سازی‌ Ùˆ اطلاع‌رسانی‌
الف‌ Ù€ دولت‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ مدت‌ یک‌ سال‌ بانک‌ اطلاعات مناقصه‌ Ùˆ پایگاه‌ ملی ‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ را ایجاد Ùˆ اطلاعات‌ Ùˆ اسناد زیر را ثبت‌ Ùˆ نگهداری‌ کند:
Û± Ù€ فراخوان‌ مناقصه‌.
Û² Ù€ نام‌ Ùˆ مشخصات‌ اعضای‌ کمیسیون‌ØŒ مناقصه‌گران‌ Ùˆ حاضران‌ در جلسات‌ مناقصات‌.
Û³ Ù€ خلاصه‌ اسناد مناقصه‌.
Û´ Ù€ روش‌ Ùˆ مراحل‌ ارزیابی‌ کیفی‌ مناقصه‌گران‌ Ùˆ نتایج‌ ارزیابی‌ آنها.
Ûµ Ù€ صورتجلسات‌ Ùˆ نتایج‌ ارزیابی‌ها.
Û¶ Ù€ نام‌ØŒ مشخصات‌ Ùˆ نحوه‌ انتخاب‌ برنده‌ مناقصه یا برندگان‌ مناقصه‌.
ب‌ Ù€ مناقصه‌گزار موظف‌ است‌ اطلاعات‌ موضوع‌ بند (الف‌) این‌ ماده‌ Ùˆ نیز همه‌ اسناد مناقصه‌ را به‌ نحوی‌ مطمئن‌ بایگانی‌ Ùˆ نگهداری‌ Ùˆ نسخه‌ای‌ از آن‌ را برای‌ بانک ‌اطلاعات‌ مناقصات‌ ارسال‌ کند.
ج‌ – اطلاعات‌ کلیه‌ معاملات‌ اعم‌ از مناقصه‌ Ùˆ ترک‌ مناقصه‌ Ù€ جز آن‌ دسته‌ از معاملاتی‌ Ú©Ù‡‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ باید مستور بماند Ù€ باید ازطریق‌ شبکه‌ ملی‌اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ دراختیار عموم‌ قرار گیرد.
د Ù€ حداکثر شش‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ØŒ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ نظام‌ مستندسازی مناقصات ‌Ùˆ اطلاع‌رسانی‌ مناقصات‌ از سوی‌ سازمان‌ مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی‌کشور با همکاری‌ وزارت ‌اموراقتصادی‌ Ùˆ دارائی‌ تهیه‌ Ùˆ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
ماده‌ Û²Û´ Ù€ تجدید مناقصه Ùˆ لغو مناقصه‌
الف‌ Ù€ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر تجدید Ù…ÛŒ‌گردد:
Û± Ù€ Ú©Ù…‌ بودن‌ تعداد مناقصه‌گران‌ از حدنصاب‌ تعیین‌ شده‌ در اسناد مناقصه‌.
Û² Ù€ امتناع‌ برندگان‌ اول‌ Ùˆ دوم‌ مناقصه‌ از انعقاد قرارداد.
Û³ Ù€ پایان‌ مدت‌ اعتبار پیشنهادها.
Û´ Ù€ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.
Ûµ – بالا بودن‌ قیمتها به‌ نحوی‌ Ú©Ù‡‌ توجیه‌ اقتصادی‌ طرح‌ منتفی‌ گردد.
ب‌ Ù€ مناقصه‌ در شرایط‌ زیر لغو Ù…ÛŒ‌شود:
Û± Ù€ نیاز به‌ کالا یا خدمات‌ موضوع‌ مناقصه‌ مرتفع‌ شده‌ باشد.
Û²Ù€ تغییرات‌ زیادی‌ در اسناد مناقصه‌ لازم‌ باشد Ùˆ موجب‌ تغییر در ماهیت‌ مناقصه ‌گردد.
Û³ Ù€ پیشامدهای‌ غیرمتعارف‌ نظیر جنگ‌ØŒ زلزله‌ØŒ سیل‌ Ùˆ مانند آنها.
Û´ Ù€ رأی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌.
Ûµ Ù€ تشخیص‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ مبنی‌ بر تبانی‌ بین‌ مناقصه‌گران‌.
ج‌ Ù€ مناقصه‌گزار باید تجدید مناقصه Ùˆ یا لغو مناقصه‌ را مطابق‌ ماده‌ (Û²Û²) این‌ قانون‌ به‌ آگاهی ‌همه‌ مناقصه‌گران‌ برساند.
ماده‌ Û²Ûµ Ù€ نحوه‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌
الف‌ Ù€ چنانچه‌ هریک‌ از مناقصه‌گران‌ نسبت‌ به‌ اجرا نشدن‌ موادی‌ از قانون‌ برگزاری ‌مناقصات‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد Ù…ÛŒ‌تواند به‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار شکایت‌ کند.
ب‌ Ù€ دستگاه‌ مناقصه‌گزار مکلف‌ است‌ در مهلت‌ پانزده‌روز کاری‌ از تاریخ‌ دریافت ‌شکایت‌ØŒ رسیدگی‌های‌ لازم‌ را به‌ عمل‌ آورده‌ Ùˆ در صورت‌ وارد دانستن‌ اعتراض‌ØŒ مطابق‌مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نماید Ùˆ در صورتی‌ Ú©Ù‡‌ شکایت‌ را وارد تشخیص‌ ندهد، ظرف‌ مهلت‌تعیین‌ شده‌ جوابیه‌ لازم‌ را به‌ شاکی‌ اعلام‌ کند.
ج‌ Ù€ در صورت‌ عدم‌ پذیرش‌ نتیجه‌ توسط‌ شاکی‌ØŒ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات ‌موضوع‌ را بررسی‌ Ùˆ رأی‌ قطعی‌ را Ø·ÛŒ‌ پانزده‌ روز اعلام‌ خواهد کرد. در صورت‌ اعتراض‌ هریک‌ از طرفین‌ØŒ موضوع‌ جهت‌ رسیدگی‌ قانونی‌ به‌ مراجع‌ Ø°ÛŒ‌صلاح‌ ارجاع‌ Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ فرایند برگزاری‌ مناقصه‌ نیز روال‌ معمول‌ خود را Ø·ÛŒ‌ خواهد کرد.
ماده‌ Û²Û¶ Ù€ نحوه‌ برگزاری‌ مناقصه‌ محدود
مناقصه‌ محدود با رعایت‌ مواد (Û´) Ùˆ (Û±Û³) در موارد زیر برگزار Ù…ÛŒ‌شود :
الف‌ Ù€ وجود فهرست‌های‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار معرفی‌ شده‌ توسط‌ مراجع‌Ø°ÛŒ‌صلاح‌ دولتی‌.
تهیه‌ این‌ فهرست‌ با رعایت‌ اصل‌ رقابت‌ بین‌ تمامی‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای‌ است‌ Ú©Ù‡‌ با پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ Ùˆ برنامه‌ریزی‌ کشور به ‌تصویب ‌هیأت‌وزیران‌ Ù…ÛŒ‌رسد.
ب‌ Ù€ وجود فهرست‌ کوتاه‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار Ú©Ù‡‌ طبق‌ ماده‌ (Û±Û²) این‌ قانون‌ حداکثر دو سال‌ قبل‌ تهیه‌ شده‌ باشد.
در مناقصه‌ محدود نیازی‌ به‌ انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ‌ (انجام‌ ترتیبات‌ موضوع‌ بندهای‌ «Ø¨‌»ØŒ «Ø¬‌»Ùˆ « د» ماده‌ Û±Û³) این‌ قانون‌ نیست‌.
ماده‌ Û²Û· Ù€ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌
در مواردی‌ Ú©Ù‡‌ انجام‌ مناقصه‌ براساس‌ گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار به ‌تشخیص‌ یک‌ هیأت‌ سه‌نفره‌ مرکب‌ از مقامات‌ مذکور در ماده‌ (Û²Û¸) این‌ قانون‌ میسر نباشد، Ù…ÛŒ‌توان‌ معامله‌ را به‌ طریق‌ دیگری‌ انجام‌ داد Ùˆ در این‌ صورت‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه ‌با رعایت‌ صرفه‌ Ùˆ صلاح‌ دستگاه‌ ترتیب‌ انجام‌ این‌ گونه‌ معاملات‌ را با رعایت‌ سایر مقررات ‌مربوط‌ در هرمورد برای‌ یک‌ نوع‌ کالا یا خدمت‌ تعیین‌ Ùˆ اعلام‌ خواهد نمود.
ماده‌ Û²Û¸ Ù€ ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌
ترکیب‌ هیأت‌ ترک‌ تشریفات‌ مناقصه‌ موضوع‌ ماده‌ (Û²Û·) این‌ قانون‌ در مورد دستگاههای‌ موضوع‌ بند(ب‌) ماده‌ (Û±) این‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زیر خواهد بود :
الف‌ Ù€ در مورد معاملات‌ واحدهای‌ مرکزی‌ دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (Û±) این‌ قانون‌ معاون‌ مالی‌ Ùˆ اداری‌ Ùˆ یا مقام‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ یا مؤسسه‌ دولتی‌ حسب‌ مورد Ùˆ Ø°ÛŒ‌حساب‌ مربوط‌ یا مقام‌ مشابه‌ Ùˆ یک‌ نفر دیگر از کارکنان‌ خبره‌ Ùˆ متعهد دستگاه‌ مربوطه‌ به‌انتخاب‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرایی‌ Ø°ÛŒ‌ربط‌.
ب‌ Ù€ در انجام‌ معاملات‌ دستگاههای‌ اجرایی‌ Ú©Ù‡‌ دارای‌ اعتبارات‌ استانی‌ هستند در واحدهای‌ خارج‌ از مرکز دستگاههای‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (Û±)ØŒ استاندار یا نماینده‌ او Ùˆ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در محل‌ Ùˆ حسب‌ مورد Ø°ÛŒ‌حساب‌ یا مسؤول‌ امور مالی ‌مربوط‌.
تبصره۱ Ù€ در دستگاههایی‌ Ú©Ù‡‌ Ø°ÛŒ‌حساب‌ ندارند، بالاترین‌ مسؤول‌ امور مالی‌ØŒ جانشین‌ Ø°ÛŒ‌حساب‌ Ù…ÛŒ‌باشد.
تبصره‌ Û² Ù€ هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده‌ او، معاون‌Ø°ÛŒ‌ربط‌ استاندار Ùˆ Ø°ÛŒ‌حساب‌ استانداری‌ Ù…ÛŒ‌باشد.
ج‌ Ù€ در مورد انجام‌ معاملات‌ شرکت های‌ دولتی‌ØŒ مدیرعامل‌ Ùˆ یا بالاترین‌ مقام‌ اجرایی ‌Ùˆ حسب‌ مورد Ø°ÛŒ‌حساب‌ یا مدیر مالی‌ شرکت‌ Ùˆ یک‌ نفر به‌ انتخاب‌ مجمع‌ عمومی‌ یا شورای‌ عالی‌ حسب‌ مورد.
د Ù€ هیأت‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ Ú©Ù‡‌ در هر مورد بنا به‌ دعوت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه ‌اجرایی‌ Ø°ÛŒ‌ربط‌ Ùˆ یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها تشکیل‌ Ù…ÛŒ‌شود، با حضور هر سه‌ نفراعضای‌ مربوطه‌ رسمیت‌ دارد Ùˆ کلیه‌ اعضاء مکلف‌ به‌حضور در جلسات‌ هیأت‌ Ùˆ ابراز نظرخود نسبت‌ به‌‎گزارش‌ توجیهی‌ دستگاه‌ اجرائی‌ مربوط‌ در مورد تقاضای‌ ترک‌ مناقصه‌ وهمچنین‌ نحوه‌ انجام‌ معامله‌ موردنظر هستند Ù„Ú©Ù†‌ تصمیمات‌ هیأت‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ Ù€ در اجرای‌ ماده‌ (Û²Û·) این‌ قانون‌ در صورتی‌ Ú©Ù‡‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از پنجاه‌ برابرنصاب‌ معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌ باشد، انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأت‌های‌ سه‌ نفری‌ موضوع ‌این‌ ماده‌ حسب‌ مورد با تأیید مقامات‌ زیر مجاز خواهد بود :
Û±Ù€ در مورد واحدهای‌ مرکزی‌ وزارتخانه‌ها Ùˆ مؤسسات‌ دولتی‌ Ùˆ شرکتهای‌ دولتی‌ØŒ به‌ترتیب‌ وزیر یا رئیس‌ مؤسسه‌ مزبور Ùˆ در مورد شرکتهای‌ دولتی‌ هیأت‌مدیره‌ شرکت‌.
Û²Ù€ در مورد دستگاههای‌ اجرائی‌ محلی‌ تابع‌ نظام‌ بودجه‌ استانی‌ Ùˆ در مورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ اعتبارات‌ غیراستانی‌ Ú©Ù‡‌ توسط‌ وزارتخانه‌ها Ùˆ مؤسسات‌ دولتی‌ به ‌واحدهای‌ خارج‌ از مرکز ابلاغ‌ Ù…ÛŒ‌گردد Ùˆ همچنین‌ در مورد مؤسسات‌ دولتی‌ مستقر درخارج‌ از مرکز، استاندار استان‌ مربوطه‌.
تبصره‌ Ù€ در مواردی‌ Ú©Ù‡‌ استاندار شخصاً در هیأت‌ ترک‌ مناقصه‌ موضوع‌ این‌ ماده ‌شرکت‌ کند Ùˆ با نظر موافق‌ صورتجلسه‌ مربوط‌ را امضاء نماید، تأیید مجدد ÙˆÛŒ‌ ضرورت ‌ندارد.
Û³Ù€ درمورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ قوه‌ قضائیه‌ØŒ شورای‌ نگهبان‌ØŒ صدا Ùˆ سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ØŒ دیوان‌ محاسبات‌ کشور Ùˆ سایر مؤسسات‌ دولتی‌ Ú©Ù‡‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ اداره‌ Ù…ÛŒ‌شوند Ùˆ تابع‌ هیچ‌ یک‌ از وزارتخانه‌ها Ùˆ مؤسسات‌ دولتی‌ نیستند، به‌ ترتیب‌رئیس‌ قوه‌‎قضائیه‌ یا حسب‌ مورد یکی‌ از معاونین‌ منتخب‌ ÙˆÛŒ‌ØŒ رئیس‌ سازمان‌ صدا Ùˆ سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ØŒ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور Ùˆ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ Ø°ÛŒ‌ربط‌.
Û´Ù€ درمورد معاملات‌ مربوط‌ به‌ مؤسسات‌ Ùˆ نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌ بالاترین‌مقام‌ اجرائی‌ نهاد یا مؤسسه‌ مربوط‌.
Ùˆ Ù€ در اجرای‌ بند (هـ) این‌ ماده‌ درصورتی‌ Ú©Ù‡‌ مبلغ‌ معامله‌ بیش‌ از دویست‌ برابر نصاب‌ معاملات‌ Ú©ÙˆÚ†Ú©‌ باشد انجام‌ معامله‌ پس‌ از تصویب‌ هیأتهای‌ سه‌نفری‌ موضوع‌ این‌ماده‌ تا پایان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ØŒ اجتماعی‌ Ùˆ فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منوط‌ به‌ تأیید شورای‌ اقتصاد Ùˆ پس‌ از آن‌ منوط‌ به‌ تأیید هیأتی‌ مرکب‌ از رئیس‌ سازمان‌مدیریت‌ Ùˆ برنامه‌ریزی‌ کشور (دبیر هیأت‌)ØŒ وزیر امور اقتصادی‌ Ùˆ دارائی‌ Ùˆ بالاترین‌ مقام‌ مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
ماده‌ Û²Û¹ Ù€ موارد عدم‌ الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌
در موارد زیر الزام‌ به‌ برگزاری‌ مناقصه‌ نیست‌ Ùˆ دستگاههای‌ اجرائی‌ مندرج‌ در بند(ب‌) ماده‌ (Û±) این‌ قانون‌ Ù…ÛŒ‌توانند بدون‌ انجام‌ تشریفات‌ مناقصه‌ØŒ معامله‌ مورد نظر را انجام‌ دهند:
الف‌ Ù€ خرید اموال‌ منقول‌ØŒ خدمات‌ Ùˆ حقوقی‌ Ú©Ù‡‌ به‌ تشخیص‌ Ùˆ مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز Ùˆ یا استان‌ Ùˆ یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها منحصر به‌فرد (انحصاری‌) بوده‌ Ùˆ دارای‌ انواع‌ مشابه‌ نباشد.
ب‌ Ù€ خرید، اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ یا اجاره‌ گرفتن‌ اموال‌ غیرمنقول‌ Ú©Ù‡‌ به‌ تشخیص‌ Ùˆ مسؤولیت‌ وزیر Ùˆ یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز Ùˆ یا استان‌ Ùˆ یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با کسب‌ نظر از هیأت‌ کارشناسان‌ رسمی‌ دادگستری‌ حداقل‌ سه‌ نفر Ùˆ یا هیأت ‌کارشناسان‌ خبره‌ مربوطه‌ درصورت‌ نبود کارشناسان‌ رسمی‌ انجام‌ خواهد شد.
ج‌ Ù€ خرید اموال‌ منقول‌ Ùˆ غیرمنقول‌ØŒ کالا Ùˆ خدمات‌ با قیمت‌ تعیین‌ شده‌ یا کمتر یاحقوقی‌ Ú©Ù‡‌ نرخ‌های‌ آنها از طرف‌ مراجع‌ قانونی‌ Ø°ÛŒ‌صلاح‌ تعیین‌ شده‌ باشد.
د Ù€ تعمیر تجهیزات‌ Ùˆ ماشین‌آلات‌ ثابت‌ Ùˆ متحرک‌ Ùˆ تأمین‌ تجهیزات‌ Ùˆ ماشین‌آلات ‌صرفاً جایگزین‌ Ùˆ مرتبط‌ با تداوم‌ تولید در واحدهای‌ تولیدی‌ به‌ نحوی‌ Ú©Ù‡‌ شامل‌ توسعه ‌واحد نگردد به‌ تشخیص‌ Ùˆ مسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز Ùˆ یا استان‌ Ùˆ یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها با رعایت‌ صرفه‌ Ùˆ صلاح‌ کشور.
هـ Ù€ خرید خدمات‌ مشاوره‌ اعم‌ از مهندسی‌ مشاور Ùˆ مشاوره‌ فنی‌ بازرگانی‌ مشتمل ‌بر مطالعه‌ØŒ طراحی‌ Ùˆ یا مدیریت‌ برطرح‌ Ùˆ اجرا Ùˆ نظارت‌ Ùˆ یا هرنوع‌ خدمات ‌مشاوره‌ای‌ Ùˆ کارشناسی‌.
آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ بند جهت‌ تعیین‌ ضوابط‌ØŒ موازین‌ Ùˆ معیارهای‌ خدمات‌ مشاوره ‌حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ Ùˆ برنامه‌ریزی‌ کشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ Ù…ÛŒ‌رسد.
Ùˆ Ù€ خدمات‌ فرهنگی‌ Ùˆ هنری‌ØŒ آموزشی‌ Ùˆ ورزشی‌ Ùˆ نظایر آن‌ به‌ تشخیص‌ ومسؤولیت‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ Ú©Ù‡‌ امکان‌ برگزاری‌ مناقصه‌ مقدور نباشد بارعایت‌ صرفه‌ Ùˆ صلاح‌ کشور.
ز Ù€ خرید قطعات‌ یدکی‌ برای‌ تعویض‌ Ùˆ یا تکمیل‌ لوازم‌ Ùˆ تجهیزات‌ ماشین‌آلات ‌ثابت‌ Ùˆ متحرک‌ موجود Ùˆ همچنین‌ ادوات‌ Ùˆ ابزار Ùˆ وسایل‌ اندازه‌گیری‌ دقیق‌ Ùˆ لوازم ‌آزمایشگاههای‌ علمی‌ Ùˆ فنی‌ Ùˆ نظایر آن‌ Ú©Ù‡‌ تأمین‌ آن‌ با تشخیص‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرائی ‌ازطریق‌ مناقصه‌ امکان‌پذیر نباشد، با تعیین‌ بهای‌ مورد معامله‌ از سوی‌ حداقل‌ یک‌ نفرکارشناس‌ رشته‌ مربوط‌ Ú©Ù‡‌ حسب‌ مورد توسط‌ وزیر یا بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ اجرائی‌ در مرکز Ùˆ یا استان‌ Ùˆ یا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنها انتخاب‌ Ù…ÛŒ‌شود.
Ø­‌ Ù€ درمورد معاملات‌ محرمانه‌ به‌ تشخیص‌ هیأت‌ وزیران‌ با رعایت‌ صرفه‌ Ùˆ صلاح‌ کشور.
Ø·‌ Ù€ خرید سهام‌ Ùˆ تعهدات‌ ناشی‌ از اجرای‌ احکام‌ قضائی‌.
ماده‌ Û³Û° Ù€ نسخ‌ قوانین‌
از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ تمامی‌ قوانین‌ Ùˆ مقررات‌ مغایر دستگاههای‌ مشمول‌ این ‌قانون‌ منسوخ‌ Ù…ÛŒ‌گردد.
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر سی‌ ماده‌ Ùˆ ده‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ Ùˆ پنجم‌ فروردین‌ ماه‌ یکهزار Ùˆ سیصد Ùˆ هشتاد Ùˆ سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌تصویب‌ Ùˆ در تاریخ‌ Û³/Û±Û±/Û±Û³Û¸Û³ با اصلاحاتی‌ در بند (ب‌) ماده‌ (Û±) Ùˆ بند (ب‌) ماده‌ (Û²Û¸) Ùˆ ماده‌ (Û³Û°) Ùˆ حذف‌ بندهای‌ (د)ØŒ (هـ) Ùˆ جزء (Û³) بند (ز) ماده‌ (Û²Û¸) به‌ تصویب‌ مجمع‌تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسید.


تعداد بازدید : 18
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam

خدمات وب سایتwww.AriaTender.com

سامانه اطلاع رسانی اخبار مناقصه ها و مزایده های آریاتِندر + استعلام بهاء

سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر یکی از خدمات ارائه شده از سوی هلدینگ اینترنتی آریاجم می باشد که در سال 1379 به منظور ارائه اطلاعات مربوط به آگهی های مناقصه ، مزایده و استعلام بهاء برای نخستین بار در کشور فعالیت خود را آغاز نموده است . این سـامانه در حال حاضر به عنوان جامع تریـن پایگاه اطلاع رسانـی در ایران شنـاخته شده و بیشترین کـاربران حوزه های اقتصادی فراخوان های دولتی و خصوصی را در اختیار دارد .

global.AriaTender.com

سامانه آریـاتِندر به عنوان اولین مجموعه در خـاورمیانه می بـاشد که توانسته است از جـامع ترین بانک اطلاعات مناقصات بین المللی در جهان (Tenders Info ) اخذ نمایندگی نماید . از این پس ، کـاربران این سامانه به غیر از فراخوان های انتشار یافته منـاقصه و مزایـده در ایران به تمامی منـاقصات بین المللی که در سطح جهان منتشر می گردد به صورت کـاملا تفکیک شده بر اساس منـاطق جغرافیایی ، کشورهـای برگـزار کننده ، دسته بندی هـای تخصصی - فعالیتی و نوع تولیدات و خدمات خود دسترسی داشته باشند .

اطلاع رسانی آگهی های مناقصه ، مزایده و استعلام بهاء ؛

منابع دریافت اطلاعات : روزنامه ها ، هفته نامه ها ، سـایت های مرجع اطلاع رسـانی دولتی ، سایت های شرکت های برگزارکننده دولتی و خصوصی و همچنین آگهی هایی که به صورت مستقیم به سامانه آریاتندر معرفی می شوند .

تفکیک اطلاعات : موضوعـات فعالیتـی – تخصصـی متن آگهـی ها ØŒ منطقـه جغرافیایـی ( استـان هـا یا کشورهای همجوار ) ØŒ محل برگزاری ( استان یا کشور) Ùˆ همچنین ارگان یا سازمان برگزارکننده Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ها.دوره های آموزشی مناقصات ؛

این خدمات توسط سامانه آریـادِلیوری و با بهره گیری از نمایندگان مستقر و دائمی این سامانه در تمامی مراکز استان های ایران و با همکاری شرکت TendersInfo در بیش از 100 کشور جهان صورت می پذیرد .

دریافت اسنـاد آگهی های برگزار شده ، ارسال اسنـاد تکمیل شده شرکت کنندگان ، خدمات مـالی مبلغ خرید اسناد و سایر خدمات لجستیک کالا شامل خدمات سامانه آریادِلیوری می باشد .www.AriaDelivery.comمدیریت شرکت در مناقصات ؛

از ( 0 ) تا ( 100 ) منـاقصات با شما هستیم : شنـاسایی آگهـی هـای مرتبط با فعـالیت های تخصصی کاربران ، خرید اسناد مربوطه ، تکمیل اسناد با همکـاری کاربران ، ارسال و تحویل اسناد به کارفرمایان ، شرکت در جلسه برگزاری بازگشایی پاکات و هر آنچه دیگر مورد تقاضای کاربران باشد .


تعداد بازدید : 22
نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam
صفحات وبلاگ
تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به مناقصات و مزایدات آریاتِندر مي باشد
طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از راحت بلاگ