ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
مناقصات و مزایدات آریاتِندر

مناقصات و مزایدات آریاتِندر
اطلاع رسانی روزانه اخبار مناقصه ها ، مزایده ها و استعلام قیمت های سراسر کشور به تفکیک موضوع فعالیت و استان محل برگزاری آگهی ها

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات

سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ Ûµ/Û·/Û±Û³Û¸Ûµ بنا به پیشنهاد شماره Û·ÛµÛ²Û²Û³/Û±Û°Û± مورخ Û²Û¹/Û´/Û±Û³Û¸Û´ سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ùˆ به استناد بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات Ù€ مصوب۱۳۸۳ـ ØŒ آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ هدف و کاربرد
الف Ù€ هدف: در اجرای بند « ج» ماده (Û±Û²) قانون برگزاری مناقصات Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده Ù…ÛŒ‌شود، ضوابط، موازین Ùˆ معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شوند:
۱ـ افزایش کارایی مناقصات.
۲ـ تضمین کیفیت خدمات و کالاها.
Û³Ù€ به کارگیری مناقصه‌گران توانمند Ùˆ با سابقه.
۴ـ ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی.
ب Ù€ کاربرد: تمام دستگاه های مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون باید در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مربوط به موارد زیر، مقررات این آیین‌نامه را رعایت کنند:
۱ـ انواع کارهای پیمانکاری.
۲ـ تأمین کالا.
تبصره Ù€ ارزیـابی کـیفی مشاوران بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع بند « هـ» ماده(Û²Û¹) قانون انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۲ـ تعاریف
الف Ù€ در این تصویبنامه، واژه‌ها Ùˆ عبارتهای زیر به جای واژه‌ها Ùˆ عبارتهای مشروح مربوط به کار Ù…ÛŒ‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.
Û²Ù€ سازمان: سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور.
Û³Ù€ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاههای موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون Ú©Ù‡ طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. شناسایی این واحدها برعهده دستگاههای موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون Ùˆ با تأیید سازمان Ù…ÛŒ‌باشد.
Û´Ù€ فراخوان: سندی Ú©Ù‡ به صورت Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ یا دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران رسانده Ù…ÛŒ‌شود.
Ûµ Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع ماده « Û·» این آیین‌نامه) Ú©Ù‡ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات Ùˆ روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Û¶Ù€ دعوتنامه: فراخوانی Ú©Ù‡ از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده (Û²Û²) قانون به نشانی مناقصه‌گران ارسال Ù…ÛŒ‌شود.
Û·Ù€ برنامه زمانی ارزیابی: برنامه‌ای Ú©Ù‡ در آن زمانبندی، فعالیتها Ùˆ مسئولیتهای مربوط به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
Û¸ Ù€ استعلام ارزیابی: کار برگ یا کاربرگهایی Ú©Ù‡ به طور یکسان به منظور ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بین همه متقاضیان توزیع Ùˆ اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت Ù…ÛŒ‌شود.
Û¹Ù€ تهیه فهرست کوتاه: فرایندی Ú©Ù‡ در آن از بین کسانی Ú©Ù‡ اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را ارسال کرده‌اند، تعدادی Ú©Ù‡ بر اساس این آیین‌نامه توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده Ù…ÛŒ‌شوند.
۱۰ـ طراحی: خدماتی که به تعیین مشخصات فنی، اجرایی، روش ساخت و تدارک یک طرح یا پروژه منجر شود.
Û±Û±Ù€ ساخت: فعالیتهایی Ú©Ù‡ از طریق ساخت کارخانه‌ای یا اجرای در محل، به تحقق عینی یک طرح یا پروژه منجر شود.
Û±Û²Ù€ بهره‌برداری: مجموعه فعالیتهایی Ú©Ù‡ به منظور راهبری، تعمیر Ùˆ نگهداری سامانه‌ها، ابنیه،تاسیسات، تجهیزات یا خدمات تکمیلی مرتبط انجام Ù…ÛŒ‌گیرد.
۱۳ـ کار پیمانکاری: فعالیتهایی برای ساخت تمام یا بخشی از یک طرح یا پروژه که مشتمل بر یک یا چند نوع از خدمات زیر باشد:
۱۳ـ۱ـ ساخت.
۱۳ـ۲ـ ساخت و نصب.
۱۳ـ۳ـ خدمات طراحی همراه با ساخت.
Û±Û³Ù€Û´Ù€ خدمات نگهداری Ùˆ بهره‌برداری.
۱۳ـ ۵ ـ مشارکت مالی همراه با ساخت.
۱۴ـ پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار پیمانکاری قبول تعهد کند.
Û±ÛµÙ€ گروه مشارکت: مناقصه‌گرانی Ú©Ù‡ در قالب مشارکت مدنی شامل چند شخص حقوقی، متقاضی ارزیابی کیفی شوند.
۱۶ـ تأمین کالا: تأمین مصالح، تجهیزات، کالا و خدمات مرتبط که در قالب قرارداد خرید، مشتمل بر یک یا چند مورد زیر باشد:
۱۶ـ۱ـ تولید یا عرضه.
۱۶ـ۲ـ حمل.
۱۶ـ۳ـ نصب.
۱۶ـ۴ـ پشتیبانی.
به شرط آنکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی موضوع معامله باشد.
۱۷ـ تأمین کننده: شخصی حقیقی یا حقوقی که برای تأمین کالا قبول تعهد کند.
۱۸ـ پیمانکاری عمومی: فعالیتهایی مشتمل بر کار پیمانکاری، تأمین کالا و تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی طرح یا پروژه و مدیریت.
Û±Û¹Ù€ پیمانکار فرعی: شخص حقیقی یا حقوقی Ú©Ù‡ برای انجام بخشی از موضوع مناقصه با تأیید مناقصه‌گزار، متعهد به همکاری با مناقصه‌گر Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Û°Ù€ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور Ùˆ مشاوره فنی Ù€ بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح Ùˆ اجرا Ùˆ نظارت یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای Ùˆ کارشناسی (به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» ماده « Û²Û¹»Ù‚انون).
Û²Û±Ù€ مدیر طرح: شخص حقوقی Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ Ø­Ú©Ù… یا قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدات موضوع مناقصه را برعهده Ù…ÛŒ‌گیرد.
ب Ù€ سایر اصطلاحاتی Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به کار رفته است، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور Ùˆ سایر قوانین تعریف Ùˆ تفسیر Ù…ÛŒ‌شوند.

فصل دوم ـ فرایندها، نقشها و روشها

ماده Û³Ù€ فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل مراحل زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
Û±Ù€ تمهیدات ارزیابی (موضوع ماده « Û¶» این آیین‌نامه).
Û²Ù€ انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی (موضوع ماده « Û·» این آیین‌نامه).
Û³Ù€ توزیع استعلام ارزیابی Ùˆ دریافت پاسخ متقاضیان (موضوع ماده « Û¸» این آیین‌نامه).
Û´Ù€ ارزیابی Ùˆ امتیازدهی (موضوع ماده « Û¹» این آیین‌نامه).
Ûµ Ù€ تهیه Ùˆ اعلام فهرست/ لیست کوتاه (موضوع ماده « Û±Û°» این آیین‌نامه).
ماده Û´Ù€ مسئولیت ها در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف Ù€ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی Ùˆ یا به تشخیص ÙˆÛŒ بر عهده کمیته فنی Ù€ بازرگانی Ùˆ در مناقصات یک مرحله‌ای بر عهده کمیسیون مناقصه Ù…ÛŒ‌باشد. این وظایف عبارتند از:
۱ـ بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت.
۲ـ تعیین معیارهای ارزیابی و وزن آنها.
۳ـ تأیید مفاد استعلام ارزیابی.
۴ـ امتیازدهی به متقاضیان در خصوص هریک از معیارهای ارزیابی
Ûµ Ù€ ارزیابی نهایی مناقصه‌گران Ùˆ تهیه فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار برای دعوت به مناقصه محدود.
ب Ù€ مسئولیت تهیه استعلام ارزیابی کیفی بر عهده واحدی Ù…ÛŒ‌باشد Ú©Ù‡ به سفارش ÙˆÛŒ مناقصه برگزار شده است.
تبصره Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ از خدمات مدیر طرح استفاده شود، Ù…ÛŒ‌توان به تشخیص بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار مسئولیتهای موضوع بندهای « الف» Ùˆ « ب» این ماده را بر عهده مدیر طرح قرار داد.
Ù¾ Ù€ در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها Ùˆ راهنمای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را تهیه، بهنگام Ùˆ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.
ماده Ûµ Ù€ مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی ارزیابی کیفی
الف Ù€ دستگاه های مناقصه‌گزار موظفند طبق ماده (Û¹) آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات، تمام مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را مستندسازی کنند.
ب Ù€ دستگاههای مناقصه‌گزار موظفند بر اساس ماده (Û²Û³) قانون Ùˆ ماده (Û²Û°) آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات، مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را از طریق پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.
ماده ۶ ـ تمهیدات ارزیابی
الف ـ قبل از انتشار آگهی ارزیابی، اقدامهای زیر باید انجام شود:
۱ـ تأمین مالی برای انجام تعهدات موضوع مناقصه.
Û²Ù€ انجام مقدمات لازم برای اجرای تعهدات موضوع مناقصه، مانند تهیه Ùˆ تصویب مطالعات، نقشه‌ها، فهرست مقادیر Ùˆ نظایر آنها.
Û³Ù€ تهیه گزارش شناخت (موضوع ماده « Û±Û´» این آیین‌نامه).
Û´Ù€ مستندسازی پیش از فراخوان Ùˆ تهیه صورتجلسه پیش از فراخوان (طبق ماده «Û¶» آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات).
Ûµ Ù€ تهیه Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی (طبق ماده « Û·» این آیین‌نامه).
Û¶ Ù€ تهیه استعلام ارزیابی (طبق ماده « Û¸» این آیین‌نامه).
۷ـ تشکیل کمیته فنی ـ بازرگانی یا ابلاغ ارزیابی کیفی به مدیر طرح، حسب مورد.
۸ ـ تهیه برنامه زمانی ارزیابی.
ب Ù€ دستگاههای مرکزی Ù…ÛŒ‌توانند ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان را به طور عام Ùˆ برای انواع کالاهای مختلف انجام دهند Ùˆ در این صورت، اجرای مفاد جزءهای (Û±) تا (Û³) بند « الف» این ماده لازم نیست.
ماده ۷ ـ آگهی ارزیابی
الف Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ú©Ù‡ در صورت لزوم انجام Ù…ÛŒ‌شود، باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
Û±Ù€ نام Ùˆ نشانی دستگاه مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
Û³Ù€ تاریخ، مهلت Ùˆ نشانی دریافت استعلام Ùˆ تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۴ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور حسب مورد.
۵ ـ نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم.
ب Ù€ بعد از پایان یافتن مهلت تحویل استعلام ها، در صورت تحقق شرایط انحصار (موضوع جزء « Û²» بند « Ø·» ماده « Û²» قانون)ØŒ به منظور اطمینان یافتن از انحصار، Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی حداقل برای یک بار باید تجدید شود.
تبصره Ù€ در صورت احراز انحصار، کمیسیون مناقصه صورتجلسه‌ای مبنی بر تأیید شرایط انحصار تنظیم Ùˆ امضا Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ در این صورت (طبق بند « الف» ماده « Û²Û¹» قانون) نیازی به انجام تشریفات مناقصه نیست Ùˆ قرارداد از طریق مذاکره کمیسیون مناقصه با متقاضی معامله منعقد Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۸ ـ استعلام ارزیابی
الف ـ استعلام ارزیابی باید حداقل حاوی اطلاعات زیر باشد:
Û±Ù€ نام Ùˆ نشانی مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
Û³Ù€ مدارک صلاحیت Ùˆ گواهینامه‌های لازم، حسب مورد.
۴ـ مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد.
۵ ـ معیارهای ارزیابی.
۶ ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی، در صورتی که ارزیابی به روش وزنی انجام شود.
۷ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هریک از معیارها، حسب مورد.
۸ ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هریک از معیارها.
۹ـ حداقل امتیار قابل قبول برای دعوت به مناقصه.
۱۰ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل استعلامها.
۱۱ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.
۱۲ـ برنامه زمانی ارزیابی.
ب Ù€ استعلامهای ارزیابی باید توسط مناقصه‌گران تکمیل Ùˆ در موعد مقرر به مناقصه‌گزار تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل استعلام ها ضروری است:
۱ـ استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.
Û²Ù€ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت Ùˆ رتبه‌بندی ارائه شود.
۳ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.
۴ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد.
Ù¾ Ù€ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، مفاد Ùˆ نحوه توزیع استعلام ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد Ùˆ هرگونه تبعیض ممنوع است.
ت Ù€ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی از آخرین روز توزیع استعلامها، دوهفته Ù…ÛŒ‌باشد.
Ø« Ù€ در تقاضای مناقصه‌گران برای دریافت استعلام ارزیابی، باید به طور صریح، موضوع ارزیابی یا مناقصه قید شود Ùˆ در مواردی Ú©Ù‡ ارزیابی چند طرح یا پروژه با هم انجام Ù…ÛŒ‌شود، متقاضیان باید قید کنند Ú©Ù‡ برای کدام کار یا کدام کارها، اعلام آمادگی نموده‌اند.
ج Ù€ بررسی همزمان استعلام های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران با پیشنهادهای فنی یا مالی، ممنوع است.
ماده ۹ ـ ارزیابی و امتیازدهی
الف ـ ارزیابی و امتیازدهی به استعلامهای تحویل شده، باید در موعد مقرر در برنامه زمانی ارزیابی و پس از پایان مهلت تحویل استعلام ها انجام شود.
ب Ù€ روش ترجیحی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، روش وزنی Ù…ÛŒ‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد Ù…ÛŒ‌باشد Ùˆ هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب Ù…ÛŒ‌کند. امتیاز Ú©Ù„ هر مناقصه‌گر، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط Ù…ÛŒ‌باشد. حداقل امتیار قابل قبول (برای امتیاز Ú©Ù„ یا برای هر معیار) Ùˆ نحوه تعیین امتیاز، باید در استعلام ارزیابی ذکر شود.
Ù¾ Ù€ نتایج ارزیابی کیفی، باید با تنظیم صورتجلسه‌ای طبق مقررات بند « Ø«» ماده (Û¹) آیین‌نامه نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات با امضای اعضای منتخب رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا کمیته فنی Ù€ بازرگانی به رییس دستگاه مناقصه‌گزار گزارش شود.
ت Ù€ اگر اثبات شود Ú©Ù‡ مناقصه‌گران در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه Ùˆ نظایر آن برای قبول پیشنهادهای خود استفاده کرده‌اند، به تشخیص هیئت‌رسیدگی به شکایات به مدت حداقل دو سال از ارجاع کارهای موضوع این آیین‌نامه محروم Ù…ÛŒ‌شوند.
تبصره Ù€ دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مناقصه‌گران Ùˆ اعمال محرومیت از ارجاع کار از سوی سازمان تهیه Ùˆ ابلاغ Ù…ÛŒ‌شود.
ماده Û±Û°Ù€ حداقل تعداد مناقصه‌گران در فهرست کوتاه
الف Ù€ حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط (فهرست کوتاه) برای دعوت به مناقصه محدود به شرح زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شود:
Û± Ù€ پنج مناقصه‌گر در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه منتشر شده توسط سازمان.
Û²Ù€ سه مناقصه‌گر در سایر مناقصات.
ب Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ تعداد افراد واجد شرایط به حد نصاب نرسد، برای یک بار فرایند ارزیابی تجدید Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در ارزیابی دوم با حداقل دو مناقصه‌گر Ú©Ù‡ دارای بالاترین امتیاز باشند، مناقصه برگزار Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در غیر این صورت، طبق جزء (Û²) بند « Ø·» ماده (Û²) قانون، تأمین‌کننده یاد شده، انحصاری تلقی Ùˆ معامله طبق بند « الف» ماده (Û²Û¹) قانون انجام Ù…ÛŒ‌شود.
Ù¾ Ù€ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای همه مناقصه‌گرانی Ú©Ù‡ در فهرست کوتاه نام آنها قید شده است ارسال شود.
تبصره Ù€ در مواردی Ú©Ù‡ مناقصه محدود برگزار Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ پروژه‌ واگذاری مربوط به تکمیل آن باشد، دستگاه مناقصه‌گزار Ù…ÛŒ‌تواند به تشخیص خود پیمانکار شاغل را بدون در نظرگیری ظرفیت کاری در فهرست کوتاه ملحوظ کند.
ت Ù€ دعوتنامة شرکت در مناقصه، باید به نحوی ارسال شود Ú©Ù‡ با احتساب زمان لازم برای تهیه اسناد Ùˆ تکمیل اسناد، تأمین ضمانتنامه‌های لازم Ùˆ انجام تشریفات مبادله قرارداد، مدت اعتبار پیشنهادها خاتمه نیابد.
ماده ۱۱ـ ارزیابی ساده
الف Ù€ در مناقصات پیمانکاری یک مرحله‌ای، در صورتی Ú©Ù‡ برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابـر نصـاب معامـلات متوسط تجاوز نکنـد، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (محدود به‌رعایت ماده « Û²Û²» این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ در مناقصات یک مرحله‌ای تأمین کالا، در صورتی Ú©Ù‡ برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان (محدود به رعایت ماده « Û²Û·» این آیین‌نامه) توسط کمیسیون مناقصه انجام Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۱۲ـ اعتبار فهرستهای کوتاه
الف Ù€ در موارد زیر Ù…ÛŒ‌توان بر اساس ماده (Û²Û¶) قانون، از فهرست های مناقصه‌گران صلاحیتدار Ú©Ù‡ قبلاً تهیه شده است، استفاده کرد:
۱ـ در مناقصات پیمانکاری در صورتی که بیش از دو سال از تاریخ ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه در رشته و پایه مربوط نگذشته باشد.
Û²Ù€ در مناقصات تأمین کالا در صورت استفاده از فهرست تأمین‌کنندگان صلاحیت‌دار دستگاه مرکزی Ú©Ù‡ با رعایت آیین‌نامه اجرایی بند « الف» ماده (Û²Û¶) قانون تهیه شده باشد.
ب Ù€ در صورت استفاده از فهرستهای موضوع بند « الف» این ماده، نیازی به انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ نیست Ùˆ فراخوان مناقصه از طریق دعوتنامه انجام Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در این صورت لازم است Ú©Ù‡ مستندهای مربوط به فهرستهای یاد شده در صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران قید شود.
ماده ۱۳ـ ترک تشریفات مناقصه
الف Ù€ در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، در صورتی Ú©Ù‡ مجوز ترک تشریفات بدون قید نام مناقصه‌گر اخذ شده باشد، حسب مورد، داشتن گواهینامه صلاحیت یا گواهی استاندارد Ùˆ پروانه بهره‌برداری در زمینه موضوع مناقصه الزامی است.
ب ـ به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک کارهای پروژه به پیمانهای جداگانه فقط بر اساس گزارشهای مصوب واحدهای خدمات مشاوره صلاحیتدار مجاز است.
ماده ۱۴ ـ گزارش شناخت
الف ـ در ارزیابی کارهای پیمانکاری یا تأمین کالا با برآورد بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، تهیه گزارش شناخت پروژه ضروری است. این گزارش باید به همراه استعلام به متقاضیان ارائه شود.
ب ـ گزارش شناخت پروژه شامل موارد زیر خواهد بود:
۱ـ عنوان، مشخصات کلی، اهداف کیفی و کمی پروژه.
۲ـ سازمان کارفرمایی.
۳ـ برنامه زمانی کلی اولیه (متناسب با تعهدات موضوع مناقصه).
۴ـ اطلاعات تأمین مالی پروژه.
Ûµ Ù€ اسناد فنی Ùˆ نقشه‌ها Ùˆ اطلاعاتی Ú©Ù‡ وضعیت پروژه را برای مناقصه‌گر از نظر شرایط کار تبیین کند.
۶ ـ برنامه تدارکاتی پروژه (تدارکات داخلی وخارجی) ، حسب مورد.
۷ـ قوانین خاص و مقررات اختصاصی پروژه (نظیر بیمه یا الزامات ایمنی و زیست محیطی خاص)، حسب مورد.
ماده Û±ÛµÙ€ ترجیح مناقصه‌گران داخلی
الف Ù€ امتیاز ارزیابی کیفی مناقصه‌گران خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی Ùˆ مهندسی تولیدی Ùˆ صنعتی Ùˆ اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها Ùˆ ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات Ù€ مصوب Û±Û³Û·ÛµÙ€ به ترتیب زیر تنزیل Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی به نسبت سهم آنها در عدد Û¹/Û° ضرب Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Ù€ امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کننده داخلی به نسبت سهم آنها در عدد Û¸Ûµ/Û° ضرب Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ ترجیـح مناقصـه‌گـران داخلی Ú©Ù‡ بخشی از سهـام یا سهم‌الشـرکه آنهـا متعلـق به اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است Ú©Ù‡ میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود Ùˆ زیان مشخص Ùˆ بیش از پنجاه درصد باشد.
Ù¾ Ù€ در مناقصات مربوط به پیمانکاری ساخت Ùˆ نصب، پیمانکاری طرح Ùˆ ساخت یا پیمانکاری عمومی Ú©Ù‡ پیمانکاری تأمین کالا بر عهده پیمانکار باشد Ùˆ در پروژه‌هایی Ú©Ù‡ موضوع آنها احداث کارخانه‌های صنعتی، نیروگاهها Ùˆ پروژه‌های صنعتی مشابه باشد، ترجیح مناقصه‌گران داخلی به ترتیب مذکور در جزء (Û²) بند « الف» این ماده اعمال Ù…ÛŒ‌شود.

فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران

ماده ۱۶ـ معیارهای ارزیابی پیمانکاران
الف Ù€ معیارهای عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در کارهای پیمانکاری حداقل به‌شرح زیر است:
۱ـ تجربه (سابقه اجرایی).
۲ـ حُسن سابقه در کارهای قبلی.
۳ـ توان مالی.
ب Ù€ در کارهای پیمانکاری Ú©Ù‡ برآورد آنها بیش از بیست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معیارهای مذکور در بند « الف»ØŒ باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
۱ـ توان تجهیزاتی.
Û²Ù€ توان فنی Ùˆ برنامه‌ریزی.
Ù¾ Ù€ در کارهای پیمانکاری «Ø·Ø±Ø­ Ùˆ ساخت» Ùˆ پیمانکاری« بهره‌برداری» علاوه بر معیارهای بندهای « الف» Ùˆ «Ø¨» این ماده، برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، باید حداقل معیارهای زیر نیز لحاظ شود:
۱ـ دانش فنی در زمینه مطالعه و طراحی.
۲ـ تجربه در زمینه تأمین کالا.
۳ـ توان مدیریتی.
تبصره Û±Ù€ ارزیابی دانش فنی در زمینه مطالعه Ùˆ طراحی طبق معیارهای ارزیابی کیفی مشاوران (موضوع آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» ماده (Û²Û¹) قانون) تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
تبصره۲ـ ارزیابی تجربه پیمانکار یا پیمانکاران فرعی ÙˆÛŒ در زمینه تأمین کالا براساس معیارها Ùˆ ضوابط مذکور در فصل چهارم این آیین‌نامه تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
ت Ù€ در پیمانکاری عمومی، علاوه بر معیارهای مذکور در بندهای « الف» تا « Ù¾» این ماده، مبلغ یا درصد مشارکت مالی نیز Ù…ÛŒ‌تواند مد نظر قرار گیرد.
Ø« Ù€ گروههای مشارکت پیمانکاری در تمام مناقصات با هر مبلغ، باید کارکنان کلیدی Ùˆ سازمان اجرایی خود را معرفی کنند Ùˆ چنانچه سازمان اجرایی پیمانکار کامل نباشد یا تعهدات طرفهای مشارکت با شرایط اجرای کار سازگار نباشد، پیمانکار یاد شده از فهرست کوتاه حذف Ù…ÛŒ‌شود.
ج Ù€ امتیازات پیمانکاران فرعی در ارزیابی کیفی پیمانکار اصلی لحاظ Ù…ÛŒ‌شود.
ماده ۱۷ـ ارزیابی تجربه پیمانکاران
الف Ù€ ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد Ùˆ نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته Ùˆ زمینه کار در پنج سال گذشته تعیین Ù…ÛŒ‌شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز Ù…ÛŒ‌شود Ú©Ù‡ چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد Ùˆ برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به‌تناسب کاهش Ù…ÛŒ‌یابد.
تبصره ـ اگر متقاضیان ارزیابی دارای تجربه قابل مقایسه با پروژه پیشنهادی باشند، نباید آنها را تنها به دلیل نداشتن تجربه اجرایی دقیقاً مشابه پروژه مورد مناقصه حذف کرد.
ب Ù€ در استعلام ارزیابی مناقصاتی Ú©Ù‡ مبلغ برآوردی آنها بیش از یکصد برابر مبلغ معاملات متوسط باشد، برای امتیازدهی تجربه Ù…ÛŒ‌توان تعداد Ùˆ حجم کارهای واجد امتیاز را کمتر از موارد مذکور در بند « الف» این ماده تعیین کرد.
ماده ۱۸ـ ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی
الف ـ برای تعیین امتیاز حُسن سابقه در کارهای قبلی، اخذ اطلاعات حداکثر پنج سال گذشته شامل نشانی و مقام مطلع در دستگاههای کارفرمایی، موضوع و مبلغ قراردادها و نام و نشانی دستگاه نظارت در آن قراردادها از طریق

صفحات وبلاگ
تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به مناقصات و مزایدات آریاتِندر مي باشد
طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از راحت بلاگ