ساخت وبلاگ تایپیست - طراحی وب سایت - کامپیوتر کمک jazebeha.com دانلود فیلم ایرانی نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی محل تبلیغات شما
مناقصات و مزایدات آریاتِندر

مناقصات و مزایدات آریاتِندر
اطلاع رسانی روزانه اخبار مناقصه ها ، مزایده ها و استعلام قیمت های سراسر کشور به تفکیک موضوع فعالیت و استان محل برگزاری آگهی ها

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات

سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ù€ وزارت اموراقتصادی Ùˆ دارایی

هیئت وزیران در جلسـه مـورخ Û±/Û¹/Û±Û³Û¸Ûµ بنا به پیشنهـاد سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور Ùˆ وزارت امور اقتصادی ودارایی Ùˆ به استناد بند « د» ماده (Û²Û³) قانون برگزاری مناقصات Ù€ مصوب۱۳۸۳ـ ØŒ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات را به شرح ذیل تصویب نمود:

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ هدف و کاربرد
الف Ù€ هدف: در اجرای بند « د» ماده(Û²Û³) قانون برگزاری مناقصات Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به اختـصار « قانون» نامیده Ù…ÛŒ‌شود. ضوابط، موازین Ùˆ معیارهای نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات به منظور تحقق موارد زیر تعیین Ù…ÛŒ‌شوند:
Û±Ù€ شفاف سازی Ùˆ اطلاع‌رسانی بهنگام مناقصات.
Û²Ù€ رقابت آزاد Ùˆ رعایت اصل برابری حقوق مناقصه‌گران.
Û³Ù€ ایفای بهنگام Ùˆ کامل تعهدهای طرف‌های مناقصه (مناقصه‌گزاران Ùˆ مناقصه‌گران).
۴ـ تسریع در مراحل برگزاری مناقصه.
ب Ù€ کاربرد: تمام دستگاه‌های مناقصه‌گزار موضوع بند ب ماده (Û±) قانون، باید مقررات نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات را در کلیه معاملات بزرگ اعم از مناقصه Ùˆ ترک مناقصه رعایت کنند. این نظام مشتمل است بر:
Û±Ù€ اصول، روش‌ها، مقررات Ùˆ استانداردهای مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات.
Û²Ù€ نقش‌ها، تصمیم‌ها Ùˆ اقدام‌های انجام شده در فرایند برگزاری مناقصه.
Û³Ù€ مفاد اسناد مربوط به برگزاری مناقصه از مرحله تأمین منابع مالی تا انعقاد قرارداد Ùˆ نحوه اطلاع‌رسانی آنها.
ماده۲ ـ تعاریف
الف Ù€ دراین تصویب‌نامه واژه‌ها Ùˆ عبار‌‌ت‌های زیر به جای واژه‌ها Ùˆ عبارت‌های مشروح مربوط به کار Ù…ÛŒ‌روند:
۱ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات.
Û² Ù€ سازمان: سازمان مدیریت Ùˆ برنامه‌ریزی کشور.
Û³Ù€ مستندسازی: فرایندی Ú©Ù‡ در آن اسناد مناقصه، صورتجلسات Ùˆ اطلاعات مربوط به تصمیم‌ها Ùˆ اقدام‌های انجام شده در مراحل مناقصه، ثبت Ùˆ نگهداری Ù…ÛŒ‌شوند.
Û´Ù€ اطلاع‌رسانی: فرایندی Ú©Ù‡ در آن اطلاعات مقرر در بند « الف» ماده (Û²Û³) قانون در اختیار عموم قرار داده Ù…ÛŒ شود.
Ûµ Ù€ خلاصه اسناد: اطلاعاتی Ú©Ù‡ به منظور آگاهی مناقصه‌گران از موضوع مناقصه، طبق ماده (Û´) این آیین‌نامه ثبت Ùˆ منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Û¶ Ù€ نظام اطلاع‌رسانی: سامانه‌هایی Ú©Ù‡ به منظور اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان ایجاد Ù…ÛŒ‌شود.
Û·Ù€ نظام مستندسازی: سامانه‌هایی Ú©Ù‡ به منظور مستندسازی مناقصات از سوی سازمان ایجاد Ù…ÛŒ‌شود.
Û¸ Ù€ دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع بند « ب» ماده (Û±) قانون Ú©Ù‡ طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند.
Û¹Ù€ بانک اطلاعات مناقصات: سامانه‌هایی Ú©Ù‡ مستندهای الکترونیکی مناقصات در آن نگهداری Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û° Ù€ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات: سامانه‌هایی (موضوع بند « ت» ماده «Û³Û°» این آیین‌نامه) Ú©Ù‡ به واسطه آن، دسترسی به مستندهای الکترونیکی تمام مناقصات ممکن Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û±Ù€ نشانی: محلی حقیقی یا اعتباری Ú©Ù‡ برای دریافت Ùˆ تحویل مراسلات Ùˆ مکاتبات تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û²Ù€ فراخوان مناقصه: سندی Ú©Ù‡ به صورت Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ یا دعوتنامه، با رعایت ماده (Û±Û³) قانون، به اطلاع مناقصه‌گران رسانده Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û³Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ú©Ù‡ در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û´Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ مناقصه: فراخوان عمومی Ú©Ù‡ با رعایت بندهای « ب» Ùˆ « ج» ماده (Û±Û³) قانون، به منظور توزیع اسناد مناقصه Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ Ù…ÛŒ‌شود.
Û±ÛµÙ€ دعوتنامه: فراخوانی Ú©Ù‡ از طریق پست سفارشی، تلکس، پست الکترونیک یا نظایر آن با رعایت ماده (Û²Û²) قانون، به نشانی مناقصه‌گران ارسال Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û¶Ù€ استعلام: کاربرگ یا کاربرگهایی است Ú©Ù‡ به طور یکسان به مناقصه‌گران ارسال Ùˆ اطلاعات مورد نیاز از آنها دریافت Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û·Ù€ ارکان برگزاری مناقصه: مناقصه‌گزار (موضوع بند « ب» ماده «Û²» قانون)ØŒ کمیسیون مناقصه (موضوع ماده «Ûµ» قانون)ØŒ کمیته فنی Ù€ بازرگانی (موضوع بند « د» ماده «Û²» قانون)ØŒ هیأت ترک مناقصه (موضوع ماده « Û²Û¸» قانون) Ùˆ هیأت رسیدگی به شکایات (موضوع ماده «Û·» قانون).
Û±Û¸Ù€ بایگانی اسناد مناقصه: فرایندی Ú©Ù‡ در آن همه اسناد مناقصه به صورت مکتوب Ùˆ به نحوی مطمئن در دستگاه مناقصه‌گزار ثبت Ùˆ نگهداری Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Û¹Ù€ ثبت: فرایندی Ú©Ù‡ در هنگام ایجاد یا تغییر داده‌ها، به ذخیره‌سازی اطلاعات در بایگانی مکتوب، بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع‌رسانی منجر شود.
Û²Û°Ù€ مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط برای خدمات مهندسی مشاور Ùˆ مشاوره فنی Ù€ بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی یا مدیریت بر طرح Ùˆ اجرا Ùˆ نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای Ùˆ کارشناسی (به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» ماده « Û²Û¹» قانون) .
Û²Û±Ù€ مدیر طرح: شخص حقوقی Ú©Ù‡ Ø·ÛŒ قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را بر عهده Ù…ÛŒ‌گیرد.(برای معاملات کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصه‌گزار Ù…ÛŒ‌تواند انتخاب شود.)
Û²Û²Ù€ قیمت ترازشده: قیمت متناسب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه (موضوع بند « الف» ماده «Û²» قانون) Ú©Ù‡ در مناقصات دو مرحله‌ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Û³Ù€ جریان اطلاعات: جابجایی داده‌ها Ú©Ù‡ موجب ثبت، انتقال Ùˆ دسترسی به اطلاعات لازم در سامانه اطلاع‌رسانی مناقصات Ù…ÛŒ‌شود.
Û²Û´Ù€ دوره اطلاع‌رسانی بر خط: دوره زمانی Ú©Ù‡ مستندهای مناقصات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به صورت برخط جریان دارد.
Û²ÛµÙ€ پاک کردن: حذف دائمی داده‌ها از بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات.
Û²Û¶Ù€ کنترل خطا: عملیاتی Ú©Ù‡ برای تشخیص Ùˆ تعیین اختلاف بین مستندها Ùˆ داده‌های ارسالی Ùˆ دریافتی در محیط بانک اطلاعات یا پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات انجام Ù…ÛŒ‌شود.
۲۷ـ دسترسی آزاد: دسترسی بدون رمز عبور، فاقد محدودیت و بدون هزینه تمام متقاضیان به اطلاعات موجود و مورد نیاز .
Û²Û¸Ù€ ریسـک: متغیری با دو ویژگی احتمال وقوع Ùˆ تأثیر Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌تواند حصول نیازمندیهای سامانه را به مخاطره اندازد.
۲۹ـ ریسک مستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل دارد.
۳۰ـ ریسک غیرمستقیم: ریسکی که سامانه بر روی آن کنترل اندک داشته یا فاقد کنترل باشد.
Û³Û±Ù€ پرهیز از ریسک: فعالیتی Ú©Ù‡ از طریق سازماندهی سامانه به منظور پیشگیری از وقوع ریسک به انجام Ù…ÛŒ‌رسد.
Û³Û²Ù€ دفع ریسک: فعالیتی Ú©Ù‡ از طریق سازماندهی مجدد سامانه، به منظور پرهیز از تحمل ریسک توسط استفاده‌کنندگان انجام Ù…ÛŒ‌شود.
Û³Û³Ù€ امنیت اطلاع‌رسانی: ویژگی Ú©Ù‡ به واسطه آن سامانه اطلاع‌رسانی، عملکرد درست Ùˆ به صورتی مطمئن (بدون ریسک) داشته باشد.
Û³Û´Ù€ نقش: مسئولیتهای مستقیم Ùˆ غیرمستقیم در نظام مستندسازی Ùˆ اطلاع‌رسانی مناقصات .
۳۵ـ خروجی: بخشی از اطلاعات که در یک فرایند تولید، جایگزین یا استفاده شود.
Û³Û¶Ù€ فعالیت: کاری Ú©Ù‡ در اجرای یک نقش خاص انجام Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ به خروجی Ù…ÛŒ‌انجامد.
Û³Û·Ù€ دروازة اطلاع‌رسانی/ پورتال: سامانه‌هایی برای مدیریت متمرکز اطلاعات Ùˆ ارائه خدمات اطلاعاتی روزآمد به کاربران Ú©Ù‡ از طریق استاندارد نمودن جستجو، ایجاد محتوای اطلاعاتی، تشکیل گروه‌های کاربری هم‌سنخ Ùˆ سفارشی کردن نیازهای اطلاعاتی ایجاد Ù…ÛŒ‌شود.
Û³Û¸Ù€ راهنمای کاربرد: سندی Ú©Ù‡ در آن نقش‌ها، فعالیت‌ها، خروجی‌ها Ùˆ جریان کار یک فرایند برای کاربران تشریح شده باشد.
۳۹ـ کاربرگ/ فرم: نوعی صفحه کاغذی یا الکترونیکی مورد استفاده در تنظیم اسناد و اطلاعات قابل ذخیره، که در روی آن فضاهایی برای وارد کردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد.
Û´Û°Ù€ ارسال قابل تصدیق: ارسال مکاتبات Ùˆ اسناد مرتبط با مناقصه از طریق پست سفارشی، تلگرام، تلکس Ùˆ نظایر آن (موضوع ماده «Û²Û²» قانون) Ú©Ù‡ جز در موارد تغییر نشانی یا محل، متضمن دلایل Ùˆ نشانه‌های وصول مرسوله باشد.
Û´Û±Ù€ مدیر پایگاه: شخصی Ú©Ù‡ برای مدیریت پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات از سوی سازمان تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
ب Ù€ معادلها Ùˆ اختصارات: معادلها Ùˆ اختصارات در این آیین‌نامه به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
۱ـ برخط: Online
2ـ نقش: Role
3ـ خروجی: Output
4Ù€ ارزیابی کیفی: Pre – qualification
5 ـ استعلام ارزیابی کیفی: RFQ = Request for Qualification
6 ـ درخواست پیشنهاد: RFP = Request For Proposal
7ـ پیشنهاد فنی: TP = Technical Proposal
8 ـ پیشنهاد مالی: FP = Financial Proposal
9ـ فعالیت: Activity
10 ـ پاک کردن: Erase
11ـ کاربرگ: Form
12ـ کنترل خطا: error checking
13ـ راهنمای کاربرد: OM = operations manual
14Ù€ دروازه اطلاع‌رسانی/ پورتال: Portal
15ـ نسخه پشتوانه اطلاعات: Backup
16Ù€ خدمت‌رسان پست الکترونیک مرکزی: Centeral Mail Server
Ù¾ Ù€ سایر اصطلاحاتی Ú©Ù‡ در این آیین‌نامه به کار رفته، به ترتیب بر اساس قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون تجارت الکترونیک Ùˆ سایر قوانین تعریف Ùˆ تفسیر Ù…ÛŒ‌شوند.
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
ماده۳ـ فرآیند مستندسازی مناقصه
الف ـ فرایند مناقصه در تمام مراحل حسب مورد باید مستندسازی شود این مراحل عبارتند از:
۱ـ مستندسازی جلسات مناقصه.
۲ـ مستندسازی پیش از فراخوان.
۳ـ مستندسازی فراخوان.
۴ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها.
Ûµ Ù€ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۶ ـ مستندسازی گشایش پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه در یکی از انواع زیر:
Û¶ Ù€Û±Ù€ مناقصات یک مرحله‌ای.
Û¶ Ù€Û²Ù€ مناقصات دو مرحله‌ای، شامل:
۶ ـ۲ـ۱ـ مرحله ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها.
۶ ـ۲ـ۲ـ مرحله ارزیابی مالی پیشنهادها.
۷ـ مستندسازی پس از تعیین برنده مناقصه.
۸ ـ مستندسازی دوره اجرای موضوع مناقصه.
ب Ù€ پیاده‌سازی نظام مستندهای مناقصات Ø·ÛŒ ترتیبات زیر انجام Ù…ÛŒ‌شود:
Û±Ù€ مستندسازی مکتوب: شامل تهیه مستندهای لازم به صورت مکتوب Ùˆ بایگانی آنها در پرونده‌های مستقل Ùˆ منظم Ú©Ù‡ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه باید اجرا شود.
Û²Ù€ مستنـدسازی الکترونیکی: شـامـل ثبت نشـانی الکترونیکـی در پایگاه ملـی اطلاع‌رسانی مناقصات، ارسال Ùˆ ثبت اطلاعات مناقصات در بانک اطلاعات مناقصات Ù…ÛŒ‌باشد.
ماده۴ـ مفاد خلاصه اسناد مناقصه
الف Ù€ خلاصه اسناد مناقصات باید در بانک اطلاعات Ùˆ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات ثبت Ùˆ اطلاع‌رسانی شود.
ب Ù€ در مناقصات مربوط به تدارک Ùˆ خرید مصالح Ùˆ تجهیزات، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، فهرست اقلام، تعداد Ùˆ نوع آنها، محل Ùˆ زمان تحویل، مبلغ یا درصد پیش‌پرداخت، نوع Ùˆ مبلغ یا درصد تضمین انجام تعهدات، شرایط بازرسی Ùˆ مهمترین شرایط عمومی قرارداد Ù…ÛŒ‌باشد.
Ù¾ Ù€ در مناقصات مربوط به ساخت Ùˆ اجرای طرحها یا پروژه‌ها، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، محل یا محل‌های اجرا، برنامه‌ریزی انجام کار، فهرست مقادیر کلی، برآوردها (در صورت لزوم)ØŒ نحوه یا مسؤولیت نظارت Ùˆ مدیریت، روش پرداخت، الگوی قراردادی Ùˆ مهمترین شرایط عمومی قرارداد است.
ت Ù€ در مناقصات مربوط به بهره‌برداری Ùˆ نگهداری، در خلاصه اسناد علاوه بر موارد مذکور در بند « ب»ØŒ باید زمان بندی قرارداد، حدود مسئولیت مالی، مبالغ مشروط Ùˆ ثابت، تضمین‌های خاص Ùˆ شرایط ویژه برای تحویل کار ذکر شود.
ث ـ مناقصاتی که علاوه بر موارد فوق، تأمین مالی نیز منظور شده باشد، در خلاصه اسناد، باید شرایط مشارکت و حدود مسئولیت مالی دو طرف قرارداد و کلیات تعهدات مالی برنده مناقصه نیز درج شود.
ج ـ در مناقصاتی که موضوع معامله ترکیب موارد یادشده باشد، باید ترکیب اطلاعات فوق در خلاصه اسناد درج شود.
ماده۵ ـ مستندسازی جلسات مناقصه
الف ـ در تمام جلسات مناقصه، باید اطلاعات زیر ثبت و مستند شوند:
Û±Ù€ نام Ùˆ عنوان مناقصه‌گزار.
۲ـ تاریخ و محل تشکیل جلسه.
۳ـ موضوع مناقصه.
Û´Ù€ فهرست مناقصه‌گران، حسب مورد.
۵ ـ اسامی و سمت اعضای کمیسیون مناقصه.
۶ ـ اسامی حاضران در جلسه.
Û·Ù€ مفاد تصمیم‌ها.
Û¸ Ù€ توضیحات Ùˆ پاسخ به پرسشهای مناقصه‌گران در جلسات مربوط به توضیح Ùˆ تشریح اسناد.
ب Ù€ جلساتی Ú©Ù‡ در فرایند برگزاری مناقصه، حسب مورد تشکیل Ù…ÛŒ‌شوند عبارتند از:
۱ـ جلسه پیش از فراخوان.
Û²Ù€ جلسه گشایش استعلام‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û³Ù€ جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û´Ù€ جلسه گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله‌ای.
Ûµ Ù€ جلسه اول گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله‌ای (گشایش پاکتهای فنی Ù€ بازرگانی).
Û¶ Ù€ جلسه پایانی ارزیابی پیشنهادهای فنی Ù€ بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای.
Û·Ù€ جلسه دوم گشایش پیشنهادها در مناقصات دو مرحله‌ای (گشایش پیشنهادهای مالی).
Û¸ Ù€ جلسه توضیح Ùˆ تشریح اسناد (موضوع ماده «Û±Û·» قانون).
Ù¾ Ù€ صورتجلسات باید در داخل جلسات تهیه شوند Ùˆ اعضای حاضر کمیسیون مناقصه (یا نمایندگان آنها) Ùˆ اعضای حاضر کمیته فنی Ù€ بازرگانی ملزم به امضای صورتجلسات هستند. هر یک از اشخاص یادشده Ù…ÛŒ‌توانند نظر مخالف خود را ضمن امضای صورتجلسه قید کنند.
ت Ù€ ترتیب تهیه صورتجلسه به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
Û±Ù€ ثبت اطلاعات مربوط به جزءهای (Û±) تا (Ûµ) بند « ب».
۲ـ ثبت اسامی حاضران در جلسه و امضای آنها.
۳ـ ثبت خلاصه مذاکرات در جلسات توضیح و تشریح اسناد.
Û´Ù€ ثبت تصمیم‌های جلسه.
۵ ـ امضای اعضای ارکان مناقصه حسب مورد.
تبصره Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ در جلسات مناقصه، هر یک از اعضای اصلی (رئیس دستگاه مناقصه‌گزار، ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار Ùˆ مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار)ØŒ نماینده تام‌الاختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات معرفی کنند، نام آنان در صورتجلسه ثبت Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ در Ø­Ú©Ù… امضای اعضای کمیسیون Ù…ÛŒ‌باشد.
ماده۶ ـ مستندسازی پیش از فراخوان
الف Ù€ مستندهای پیش از فراخوان به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
۱ـ شرح موضوع مناقصه.
۲ـ معرفی ارکان مناقصه.
Û³Ù€ تعیین نوع مناقصه ( مناقصه عمومی یا مناقصه محدود Ùˆ مناقصه یک مرحله‌ای یا مناقصه دو مرحله‌ای).
۴ـ مستندهای تأمین منابع مالی که در آن اطلاعات زیر باید درج شود:
۴ـ ۱ـ روش تأمین منابع مالی.
۴ـ۲ـ محل تأمین اعتبار و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله.
۴ـ۳ـ برآورد کلی موضوع مناقصه، حسب مورد.
تبصره Ù€ در مناقصات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (موضوع بند «Û±Û°» ماده «Û±» قانون برنامه Ùˆ بودجه کشور، مصوب Û±Û³ÛµÛ±) موافقتنامه طرح به مثابه مستند تأمین مالی Ù…ÛŒ‌باشد.
Ûµ Ù€ برنامه زمانی مناقصه (موضوع بند« ÛŒ» ماده «Û²» قانون).
Û¶ Ù€ متن فراخوان Ùˆ نحوه اطلاع‌رسانی آن.
Û·Ù€ خلاصه اسناد مناقصه (موضوع جزء «Û³» بند « الف» ماده «Û²Û³» قانون Ùˆ ماده «Û´» این آیین‌نامه).
Û¸Ù€ اسناد مناقصه (موضوع بند «Ø¨» ماده «Û±Û´» قانون).
ب Ù€ پیش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه‌گزار، جلسه کمیسیون مناقصه تشکیل Ù…ÛŒ‌شود Ùˆ موارد موضوع بند « الف» را تصویب Ùˆ صورتجلسه پیش ازفراخوان را به انضمام موارد مذکور درجزءهای(Û±) تا (Û·) بند « الف» تنظیم Ù…ÛŒ‌کند Ùˆ جهت بایگانی به رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده ÙˆÛŒ تحویل Ù…ÛŒ‌دهد.
Ù¾ Ù€ یک نسخه از صورتجلسه موضوع بند « ب» در بانک اطلاعات مناقصات ثبت Ù…ÛŒ‌شود.
ماده۷ ـ مستندسازی فراخوان
الف Ù€ مستندهای فراخوان به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشد:
۱ـ متن فراخـوان شـامل آگهی ارزیابی، آگهی شـرکت در مناقصه یا دعوتنامه است که در آن موارد زیر باید درج شود:
۱ـ۱ـ نوع فراخوان (آگهی ارزیابی کیفی، آگهی مناقصه یا دعوتنامه).
Û±Ù€Û²Ù€ نام Ùˆ نشانی دستگاه مناقصه‌گزار.
۱ـ۳ـ موضوع مناقصه.
۱ـ۴ـ زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد.
۱ـ ۵ ـ مقدار یا برآورد اولیه موضوع مناقصه، حسب مورد.
۱ـ ۶ ـ هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن، حسب مورد.
Û±Ù€Û·Ù€ مدت اعتبار پیشنهادها (موضوع بند « ÛŒ» ماده «Û²» Ùˆ بند « الف» ماده «Û²Û±» قانون).
۱ـ ۸ ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.
۱ـ ۹ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.
Û±Ù€Û±Û°Ù€ سایر توضیحاتی Ú©Ù‡ به تشخیص مناقصه‌گزار لازم است.
۲ـ نسخه منتشر شده در روزنامه یا نسخه دوم دعوتنامه.
۳ـ اسناد یا اطلاعات مربوط به تصدیق وصول دعوتنامه (در مناقصات محدود).
Û´Ù€ فهرست اسامی Ùˆ نشانی کسانی Ú©Ù‡ از طریق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده‌اند.
تبصره Ù€ در صورت انجام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ùˆ تهیه فهرست کوتاه، فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران Ù…ÛŒ‌رسد. در صورت وجود فهرست کوتاه، انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار لازم نیست.
ب Ù€ مستندهای یادشده در بند « الف» باید در بانک اطلاعات مناقصات ثبت Ùˆ یک نسخه از آن، همزمان با ارسال یا انتشار فراخوان در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر شود.
Ù¾ Ù€ در فراخوان مناقصات درج نام‌های تجاری جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع است.
ت Ù€ در صورت تمدید مهلت دریافت اسناد Ùˆ تحویل اسناد (موضوع بند « ج» ماده « Û±Û¸» قانون) یا تغییر نشانی‌های مندرج در فراخوان در هر یک از مراحل مناقصه، موضوع باید بی‌درنگ از طریق Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ یا مکاتبه قابل تصدیق به اطلاع تمامی مناقصه‌گران برسد.
Ø« Ù€ انتشار Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ در روزنامه کثیرالانتشار Ùˆ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، مانع استفاده از روش‌های دیگر اطلاع‌رسانی نیست.
ماده۸ ـ مستندسازی ارزیابی شکلی پیشنهادها
الف Ù€ در تمام مناقصات، اعم از مناقصات یک مرحله‌ای یا مناقصات دو مرحله‌ای Ùˆ مناقصات عمومی یا مناقصات محدود، ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها باید مستند شود.
ب Ù€ در ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها (موضوع بند « ب» ماده «Û¶» قانون) موارد زیر بررسی، تعیین Ùˆ مستند Ù…ÛŒ‌شوند:
۱ـ پیشنهادهایی که در مهلت مقرر تسلیم نشده باشند.
۲ـ پیشنهادهایی که اسناد آنها ناقص باشند.
۳ـ پیشنهادهایی که طبق شرایط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشده باشند.
۴ـ پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر.
۵ ـ پیشنهادهایی که بر اساس ارزیابی کمیسیون مناقصه یا کمیته فنی ـ بازرگانی (حسب مورد) مبهم یا مشروط باشند.
Ù¾ Ù€ پس از ارزیابی شکلی، پیشنهادهای قابل قبول Ùˆ مردود با تعیین نام مناقصه‌گران Ùˆ تعیین علل رد پیشنهادهای مردود، مستندسازی Ù…ÛŒ‌شوند.
ماده۹ Ù€ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
الف Ù€ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید مستندسازی شود. مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران حسب مورد به شرح زیر Ù…ÛŒ‌باشند:
Û±Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û²Ù€ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û³Ù€ اسناد Ùˆ نتایج ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
ب Ù€ Ø¢Ú¯Ù‡ÛŒ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
Û±Ù€ نام Ùˆ نشانی دستگاه مناقصه‌گزار.
۲ـ موضوع مناقصه.
Û³Ù€ تاریخ، مهلت Ùˆ نشانی دریافت استعلام Ùˆ تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
۴ـ نام و نشانی مدیر طرح یا مشاور، حسب مورد.
۵ ـ نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن در صورت لزوم.
Ù¾ Ù€ روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل معیارهای ارزیابی، نحوه امتیازدهی Ùˆ حداقل امتیاز قابل قبول، باید به نحوی گویا Ùˆ مشروح در استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مستند شود.
ت Ù€ اسناد Ùˆ نتایج ارزیابی شامل اطلاعات، اسناد، سوابق Ùˆ مدارک لازم برای ارزیابی کیفی باید قبل از تشکیل جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران مستند شوند.
Ø« Ù€ پس از پایان فرایند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، توسط دستگاه مناقصه گزار یا کمیته فنی Ù€ بازرگانی حسب مورد جلسه ای تشکیل Ùˆ صورتجلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل موارد زیر به دستگاه مناقصه‌گزار ارائه Ùˆ یک نسخه از آن به بانک اطلاعات مناقصات ارسال Ù…ÛŒ‌شود.
Û±Ù€ فهرست استعلام‌های تکمیل‌شده توسط مناقصه‌گران (اصل استعلام‌ها طبق جزء«Û±» بند « ب» ماده «Û³» این آیین‌نامه، در دستگاه مناقصه‌گزار بایگانی Ù…ÛŒ‌شود.)
Û²Ù€ اطلاعات عمومی مربوط به جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران Ú©Ù‡ طبق ماده(Ûµ) این آیین‌نامه مستندسازی Ùˆ به همراه موارد زیر به بانک اطلاعات مناقصات ارسال Ù…ÛŒ‌شوند:
Û²Ù€Û±Ù€ متن استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.
Û²Ù€Û²Ù€ نتایج ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها طبق ماده (Û¸) این آیین‌نامه.
Û²Ù€Û³Ù€ امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مناقصه‌گران در ارتباط با معیارهای ارزیابی کیفی.
Û²Ù€Û´Ù€ امتیاز نهایی ارزیابی کیفی هر یک از مناقصه‌گران.
Û²Ù€ Ûµ Ù€ نـام Ùˆ مشخصـات مناقصـه‌گرانی Ú©Ù‡ بـرای دعوت به مناقصه محدود برگزیده Ù…ÛŒ‌شوند (فهرست کوتاه).
Û²Ù€Û¶ Ù€ اسامی Ùˆ سمت کسانی Ú©Ù‡ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را انجام داده‌اند.
۲ـ۷ـ متن دعوتنامه مناقصه محدود.
تبصره Ù€ مقررات، روش اجرا Ùˆ نحوه تنظیم اسناد Ùˆ استعلام ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک مرحله‌ای Ùˆ دو مرحله‌ای، طبق آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع بند « ج» ماده «Û±Û²» قانون) تعیین Ù…ÛŒ‌شود.
ماده۱۰ Ù€ مستندسازی گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله‌ای
الف Ù€ مستندهای مربوط به گشایش پیشنهادها در مناقصات یک مرحله‌ای شامل موارد زیر است:
Û±Ù€ صورتجلسه گشایش پاکت‌های مناقصه، طبق ماده(Ûµ) این آیین‌نامه با ذکر نوع مناقصه (عمومی یا محدود).
Û²Ù€ مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک مرحله‌ای محدود.
Û³Ù€ مستندهای ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها طبق ماده (Û¸) این آیین‌نامه.
۴ـ نتایج ارزیابی مالی شامل:
۴ـ۱ـ نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه.
Û´Ù€Û²Ù€ مشخصات تضمین‌های شرکت در مناقصه.
Û´Ù€Û³Ù€ قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران.
۴ـ۴ـ نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه.
Û´Ù€ Ûµ Ù€ نام Ùˆ عنوان Ùˆ قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه، در صورتی Ú©Ù‡ تفاوت قیمت پیشنهادی ÙˆÛŒ با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد (موضوع بند « الف» ماده «Û²Û°» قانون).
تبصره Ù€ در صورتی Ú©Ù‡ به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ده درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد، لازم است Ú©Ù‡ کمیسیون، مهلت بررسی Ùˆ محل Ùˆ زمان اعلام نظر کمیته فنی Ù€ بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه‌پذیری آن (موضوع جزء «Ûµ» بند « الف» ماده «Û²Û´» قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاکت‌های مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند « الف» این ماده باید مستندسازی شود.
۵ ـ سایر مواردی که به تشخیص کمیسیون مناقصه برای درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد.
ب Ù€ تمام مستندهای موضوع بند « الف» این ماده باید در دستگاه مناقصه‌گزار، طبق جزء «Û±» بند « الف» ماده (Û³) این آیین‌نامه بایگانی شوند.
Ù¾ Ù€ مستندهای موضوع جزءهای (Û²) تا (Ûµ) بند « الف» باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند.
ماده۱۱ـ مستندسازی ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها
الف ـ مستندهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل موارد زیر است:
Û±Ù€ کلیه اسناد فنی Ù€ بازرگانی تحویل شده از سوی مناقصه‌گران.
Û²Ù€ نتایج ارزیابی Ø´Ú©Ù„ÛŒ پیشنهادها طبق ماده «Û¸» این آیین‌نامه.
۳ـ نام و امضای اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی.
۴ـ نتایج ارزیابی فنی ـ بازرگانی شامل:
Û´Ù€Û±Ù€ نام Ùˆ مشخصات مناقصه‌گران.
۴ـ۲ـ عناوین معیارهای ارزیابی فنی ـ بازرگانی.
۴ـ۳ـ اهمیـت وزنی معیارهـای فنی ـ بازرگانی در صورتی که از روش وزنی استفاده شود.
۴ـ۴ـ حداقل امتیاز قابل قبول در صورت لزوم.
Û´Ù€ Ûµ Ù€ امتیازهای مناقصه‌گران در رابطه با هر یک از معیارهای ارزیابی.
۴ـ۶ ـ امتیاز کل فنی ـ بازرگانی هر یک ا
تعداد بازدید : 31

نوشته شده در تاريخ سه شنبه 3 اسفند 1395 توسط ariajam
صفحات وبلاگ
تمام حقوق اين وب سايت و مطالب آن متعلق به مناقصات و مزایدات آریاتِندر مي باشد
طراحی : Tem98.Ir| قدرت گرفته از راحت بلاگ